Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2011-12-08

Sammanträde 2011-12-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

6 Beslutsunderlag investering kv Söderåsen, Norra Djurgårdsstaden

7 Beslutsunderlag investering kv Plankan 24, Södermalm

10 Upphandling av ramavtal avseende drift och skötsel av hissar m m

14 Digitala styrelsehandlingar med användning av iPad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (81 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2011 (nr 6 - 2011) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda tomträtterna Jorund 1, Margareta 27 och Yrsa 1 till försäljning för samman­lagt 145 Mkr,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§5 Budget och affärsplan 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Budget och affärsplan 2012”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse samt redogjorde för lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsföretag samt de pågående hyres­förhandlingarna.

Lars Brogren, ekonomichef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5A.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5B.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5C.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2012,

samt att fastställa avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen och att prövat koncernbidrag tillförs bolaget vid årets slut.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5D.

§6 Beslutsunderlag investering kv Söderåsen, Norra Djurgårdsstaden SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag investering avseende nyproduktion av studentlägenheter i kvarteret Söderåsen, Norra Djurgårdsstaden”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genomföra redovisad investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§7 Beslutsunderlag investering kv Plankan 24, Södermalm

SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende nyproduktion av lägenheter i kvarteret Plankan 24 vid Hornsgatan, Stockholm”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att, under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, genomföra redovisad investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

Noterades att ledamoten Yvonne Ruwaida samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling inte deltog i beslutet.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur följande ersättaryttrande: ”Om jag hade förslagsrätt skulle jag inte delta i beslutet.”

§8 Svar på skrivelse från (MP)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 8).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 8A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

§9 Akalla Centrum, rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Akalla Centrum, rapport”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 9).

Under överläggning gjorde vice ordföranden, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 9A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§10 Upphandling av ramavtal avseende drift och skötsel av hissar m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling av ramavtal avseende drift och skötsel av hissar och automatdörröppnare inom AB Svenska Bostäder med dotterbolag”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande ditrektören att genomföra i ärendet redovisad upphandling.

§11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§12 VD informerar

Verkställande direktören anmälde reserapport avseende resa till New York tillsammans med Tryggare Sverige, daterad den 24 november 2011, (Bilaga § 12).

Verkställande direktören informerade om förvärvet av S:t Görans Gymnasium och uppdraget att bygga om skolbyggnaden till studentlägenheter. Svenska Bostäder har bjudit in företrädare för studenterna att ingå i en referensgrupp. Vidare har Svenska Bostäder inlett diskussioner med länsstyrelsen och Stadsmuseet om hur de kultur­historiska värdena ska kunna tas tillvara vid ombyggnaden.

Verkställande direktören informerade om planerna för Husby Träff i samarbete med Röda korset, Biblioteket, serviceförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

Verkställande direktören informerade om att Jonas Schneider, som den 1 januari 2012 tillträder som VD för Stadsholmen, även blir chef för VD-staben och därmed kommer att ingå i Svenska Bostäder ledningsgrupp.

§13 Övriga ärenden

Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 7 december 2011, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Svenska Bostäders firma från och med den 1 januari 2012 skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Sandra Plavinskis, Jonas Schneider och Susanne Sigra Callemo.

§14 Digitala styrelsehandlingar med användning av iPad

Noterades till protokollet att styrelsens ledamöter och suppleanter erhållit var sin iPad samt att styrelsehandlingar i fortsättningen enbart kommer att skickas ut digitalt.