Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-05-03

Sammanträde 2012-05-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

6 Beslutsunderlag investering kv Molde 1 och 2 SEKRETESS

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (81 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 11.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 mars 2012 (nr 3 - 2012) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur och personalrepresentanterna , i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda tomträtter till försäljning enligt följande:

· Fransmannen 1, köpeskilling 39 Mkr

· Pliggen 1 och Trätoffeln 1, köpeskilling 165 Mkr,

att inte erbjuda tomträtten Korthållaren 5 till försäljning,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§5 Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förslaget till budget 2013 och inriktning mot 2014 och 2015.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5B.

§6 Beslutsunderlag investering kv Molde 1 och 2 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av 184 lägenheter inom kvarteret Molde 1 och 2”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra upprustning och investering enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§7 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Svenska Bostäders firma skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon och Jan Sörling, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Allan Leveau, Jonas Schneider, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.

§8 Svar på skrivelse från (MP)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (MP)”, daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 8A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna svaret på skrivelsen och att denna därmed anses besvarad.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

§9 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 20 april 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§10 VD informerar

Verkställande direktören informerade om nuläget i arbetet med Stockholmsmodellen och noterade att Hyresgästföreningen och Botkyrkabyggen träffat en överens­kommelse om en strukturerad hyressättning för bolagets bostadslägenheter i Botkyrka.

Verkställande direktören informerade om den pågående boendedialogen i de södra delarna av staden.

Verkställande direktören informerade om nuläget beträffande Husby Träff och att Svenska Bostäder nu driver verksamheten vidare samt att bolaget tagit över den personal som sedan tidigare arbetar inom verksamheten. Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om den dialog om Husby Träff som genomförts med föreningar och andra intressenter i Husby.

Verkställande direktören informerade om ett ärende rörande en lokalhyresgäst i K5.

§11 Övriga ärenden

a) Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte torsdagen den 31 maj 2012 kl. 16.00 i Stadshuset (Bråvallasalen).

b) Rapportering av nyproduktion

Efter förslag av ledamoten Fredrik Lundin Leinder, beslutade styrelsen att rapportering av pågående och planerad nyproduktion skall göras löpande till styrelsen (stående punkt på dagordningen).

c) Erfarenheter från studieresa

Efter förslag av ledamoten Hugo Nordenfelt, åtog sig verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en uppföljning av erfarenheter från styrelsens studieresa till Schweiz och Österrike i september 2011 samt om och hur dessa erfarenheter påverkat utvecklingen inom Svenska Bostäder.

d) Annedals bostadsutställning

Noterades att Annedals bostadsutställning äger rum under perioden den 16 – 26 augusti 2012. Verkställande direktören återkommer till styrelsen med en inbjudan till utställningen.

e) Mätning av värme/vatten

I anledning av fråga från ledamoten Jan Sörling, redogjorde vice VD Patrik Emanuelsson för Svenska Bostäders erfarenheter från mätning av värme/vatten och den beredskap som bolaget har på detta område.