Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

8 Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14 i Vällingby

10 Bredband i Stadsholmens fastigheter

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 13.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 14 februari 2013 (nr 1 - 2013) är justerat och utsänt.

§4 Nyproduktion, översiktlig rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, översiktlig rapport”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

Det noterades till protokollet att en mer omfattande och fyllig rapport om nyproduk­tion skall lämnas två gånger per år (normalt vid årets första ordinarie sammanträde resp. första ordinarie sammanträdet efter halvårsskiftet) samt däremellan endast om något särskilt finns att rapportera.

§5 Revisionsrapport årsbokslut 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisionsrapport årsbokslut 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§6 Granskning enligt internkontrollplan 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Granskning enligt internkontrollplan 2012”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och finanschef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§7 Förslag till internkontrollplan 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Förslag till internkontrollplan 2013”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade följande.

I ärendet redovisad plan för internkontroll 2013 godkänns.

§8 Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14 i Vällingby

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14 i Vällingby”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträtten till fastigheten Vagnhallen 14.

§9 Revidering av bolagsordning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revidering av bolagsordning”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Årsstämman i Svenska Bostäder föreslås besluta att anta i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning.

2. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

§10 Bredband i Stadsholmens fastigheter SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Beslutsunderlag för investering avseende bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. VD får i uppdrag att, genom IT-BO i Stockholm AB, genomföra investering avseende utbyggnaden av fibernät i Stadsholmens bestånd, enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

2. Avtalet mellan IT-BO i Stockholm AB och AB Stokab gällande anslutningen till stadsnätet godkänns.

3. VD får i uppdrag att, genom IT-BO i Stockholm AB, genomföra upphandling av ramavtal avseende utbyggnad av fastighets- och lägenhetsnät i AB Stadsholmens bestånd.

4. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

§11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 1 mars 2013, (Bilaga § 21).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att fastigheten Randers 2, som genomgått en större ombyggnad, är nominerad och tävlar om utmärkelsen Årets Stockholms­byggnad.

Verkställande direktören informerade om det kärva förhandlingsklimatet i årets hyresförhandlingar och att hyresgästorganisationen fortfarande inte accepterar att införa ett särskilt tvistelösningssystem.

Verkställande direktören informerade om det pågående förberedelsearbetet för genomförandet av omstruktureringen av bostadsbolagens fastighetsbestånd samt planerade justeringar av affärsområdenas geografiska indelning och placeringen av kontoren.

Verkställande direktören informerade om att diskussion pågår med överförmyndar­förvaltningen om hyra av lokaler i Vällingby (inom huvudkontorsfastigheten).

§13 Övriga ärenden

a) Skrivelse (MP)

Förelåg vice ordförandens skrivelse ”Skrivelse om tillfälliga studentlägenheter”, daterad den 14 mars 2013, Bilaga § 13 A.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Studieresa

Diskuterades olika förslag till studieresa eller studiebesök för styrelsen.

Styrelsen beslutade därefter följande.

Ordföranden, ledamoten Karin Hanqvist och verkställande direktören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till studieresa/studiebesök för styrelsen.