Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från rådets möte med presidiet

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 "Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer". Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

9 Naturvårdsverkets rapport om svenskt genomförande av nytt direktiv om elavfall. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

10 Utveckling av nytt verksamhetssystem. Rapport och reviderat genomförandebeslut (A)

12 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2012 (Tp)

13 Program för Mälarbanan. Svar på remiss från stadsbyggnads-nämnden (Tp Explk)

Dnr T2013-512-03687

*
Omedelbar justering

14 Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie - tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp Explk Sbk Slk)

Dnr T2013-300-03439

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning. Synpunkter till stadsbyggnadsnämnden (Stm)

Dnr T2013-512-03912

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av stockholmsvärdar m fl. Svar på skrivelse från Margareta Stavling (S) 2013 (Stm)

17 Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, kollektivtrafikåtgärder m m för år 2014 (Tp)

Dnr T2013-300-03671

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2013-010-00074

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av minnesanteckningar från rådets möte med presidiet

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2013-130-01978

§8 "Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer". Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Naturvårdsverkets rapport om svenskt genomförande av nytt direktiv om elavfall.

§10 Utveckling av nytt verksamhetssystem.

§12 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2012 Dnr T2013-300-04110

§14 Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie ­ tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö.

§15 Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning.

§16 Redovisning av stockholmsvärdar m fl.

§17 Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, kollektivtrafikåtgärder m m för år 2014 Dnr T2013-300-03671