Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 21 december 2005 och den 10 januari 2006

Allmänna ärenden

4 Om- och tillbyggnation av G-huset i Hagsätraskolan till förskola

Genomförandebeslut
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 402-481/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Val av biblioteksråd 2006

6 Ansökningar om förenings- och kulturbidrag våren 2006

Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201
Dnr 008-003/2005
008-429/2005
008-472-3/2005
008-484-5/2005
008-001-2/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utbyggnad av gruppbostad och satellitlägeneheter för funktionshindrade i kv. Kolmilan i Hagsätra

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 505-492/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny detaljplan för kv. tegelstapeln i Bandhagen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-478/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Arianne Andersson tel: 508 20 065
Dnr 500-452/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stadsdelsdirektörens information

13 Inbjudan till kurser och konferenser Dukas

14 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 19 januari 2006 Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm

Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

15 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-01-12

16 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 2 st föräldrabalken (FB) Enskilt ärende

Innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-02-02

Birger Nicander, nämndsekreterare
Magnus Dannqvist (s), justerande
Henrik Ehrenberg (kd), justerande

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)Tjänstgörande ersättare
Solveig Ott (s)
Lillemor Forsslund (s)

Ersättare
Per-Åke Pettersson (s), §§ 14-22
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)
Annika Davidsson (m)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 7-20
Åsa Berntsson, avdelningschef, §§ 7-22
Göran Sjödin, avdelningschef , §§ 7-20
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 7-20
Ingeli Schneider, registrator, §§ 7-20

Ej närvarande:
Cecilia Andersson (s) , anmält förhinder
Per Sundgren (v), anmält förhinder
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), anmält förhinder
Per Johansson (fp), anmält förhinder
David Lindberg (kd)


Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 7-20.

§7 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordförande Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§8 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§9 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 21 december 2005 och 10 januari 2006 justerats.

§10 Om- och tillbyggnation av G-huset i Hagsätraskolan

Genomförandebeslut

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att för nämndens räkning beställa en om- och tillbyggnation av G-huset i Hagsätraskolan till förskola, fastigheten kv. Tjärdalen 2, till ett belopp uppgående till maximalt 23,6 mnkr, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

  2. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för särproduktionskostnader om 1,5 mnkr samt startbidrag om 0,7 mnkr.

  3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om ett godkännande av en om- och tillbyggnation av G-huset i Hagsätraskolan, till ett belopp uppgående till maximalt 23,6 mnkr, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2006.

Ärende

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om en om- och tillbyggnation av G-huset i Hagsätraskolan till förskola. Projektet planeras vara färdigt till årsskiftet 2006/2007. Till de ombyggda lokalerna flyttar förskolan Kvarnen som för närvarande är evakuerad till paviljong intill Hagsätraskolan. Förskolan kommer att innefatta ca 80 förskoleplatser varav ca 30 är nytillkommande platser. Projektet är nödvändigt för att nämnden ska klara målet att minska barn-gruppernas storlek under mandatperioden samt klara barnomsorgsgarantin.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 4 januari 2006 med diarienummer 402-481/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

En utbyggnad av antalet förskoleplatser behövs i Vantör. Oppositionen har tidigare efterfrågat långsiktig planering av barnomsorgen, inte minst med tanke på nybyggnationer som pågår och är planerade både i Hagsätra och i övriga Vantör. Det hade varit bra om majoriteten tagit initiativ till en sådan planering och till ett djupare samarbete med de privata intressenterna som finns eller som tänkt etablera sig i området. Ett sådant samarbete kunde ha lett till att de vågat ta steget och etablera sig här eller åtminstone att vi fått besked tidigt. Vi är positiva till lösningen i Hagsätraskolan, det verkar vara ett bra alternativ. Vi vill bara peka på vikten av att utbyggnaden i Hagsätraskolan måste bli en långsiktig lösning med förskolebarnens bästa för ögonen. Det får inte bli så att deras förskoletid upplevs som ett provisorium i utkanten av skolan.

§11 Val av biblioteksråd år 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd utser Marie Ljungberg Schött (m) till ledamot i biblioteksrådet år 2006.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2005 att samtliga stadsdels-nämnder fr.o.m. 1 januari 2006 skall inrätta biblioteksråd. Instruktion är fastställd enligt utlåtande 2005:197 RV. Sammanträdesarvode skall utgå till rådets förtroendevalda enligt stadens regler för ekonomiskt ersättning för förtroendevalda och tas inom stadsdelsnämndernas budgetram. Vantörs stadsdelsnämnd bordlade val av en tredje ledamot på sammanträde den 10 januari 2006.

Förslag till beslut

Niklas Kristoffersson (m) yrkar att Marie Ljungberg Schött (m) väljs till ledamot i biblioteksrådet 2006.

§12 Ansökningar om förenings- och kulturbidrag våren 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 280 tkr i förenings- och kulturbidrag våren 2006 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 januari 2006.

Ärende

I stadsdelsnämndens budget år 2006 finns 400 tkr kronor fördelade till förenings- och kulturbidrag. Förvaltningen redovisar de ansökningar som inkommit vid det första av de två ansökningstillfällena för 2006 och föreslår att stadsdelsnämnden fördelar 280 tkr kronor i bidrag. Förvaltningen har av årets medel beviljat 20 tkr kronor i föreningsbidrag vilket innebär att totalt 300 tkr kronor fördelas i samband med detta första ansökningstillfälle.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 5 januari 2005 med diarienummer: 008-429/2005, 008472-3/2005, 008-484-5/2005, 008-001-3/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med motiv till återremiss enligt följande:

Generellt anser vi att det är viktigt att möjliggöra kulturevenemang. Sådan bidragsgivning bör dock ligga hos stadens kulturnämnd för att skapa förutsebarhet för de sökande och ökad kontroll över bidragsgivningen. Lokal kulturverksamhet i stadsdelsnämnderna ska därför överföras till kulturnämnden som får ett samlat verksamhetsansvar. I avvaktan på att så sker kan vi konstatera att ansökningarna för 2006 domineras av föreningarna "Svea Sträng/Ung utan Pung" och "studio 124" som är närbesläktade föreningar. Vi anser liksom tidigare år att dessa föreningar gör en insats i området men är professionella och borde få de största intäkterna i sina kassor genom biljettintäkter, sponsorstöd etc och endast undantagsvis genom kommunala bidrag. 2005 liksom tidigare år ansökte de och beviljades stora resurser vid flera tillfällen under året. Vi anser inte att detta är rimligt. Föreningar som bygger sin verksamhet på återkommande ansökningar om stora belopp måste behandlas på annat sätt än övriga föreningar. De bör informeras om att de måste ansöka vi ett tillfälle per år. Ansökan ska då avse hela årets verksamhet och innehålla redogörelse för såväl den planerade verksamheten som för hur de sökta medlen har tänkts användas. Avsikten med återremissen är att den ska spegla hur ett sådant förfaringssätt ska kunna införas redan nu.

§13 Utbyggnad av gruppbostad och satellitlägenheter för funktionshindrade i kv. Kolmilan i Hagsätra

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för en gruppbostad i kvarteret Kolmilan.

  2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr för detta objekt till förprojektering och projektering samt 100 tkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

  3. Stadsdelsnämnden anmodar fastighets- och saluhallskontoret att inköpa de bostadsrätter i kv. Kolmilan som gruppbostaden fordrar.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2001att införa stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade. Beslutet är knutet till socialtjänstnämndens plan för utbyggnad av gruppbostäder. Enligt planen bör 70 nya gruppboenden med ca. 410 lägenheter byggas under åren 2001-2006. I planen uppmanas stadsdelsnämnderna att söka genomföra en utbyggnad som svarar mot stadens samlade behov. Stadsdelsnämnden kan erhålla stimulansbidrag för utbyggnad av gruppbostäder för funktionshindrade. En förutsättning är att nämnden beslutar om inriktningen i den planerade utbyggnaden. Stadsdelsförvaltningen föreslår att möjligheterna att inrymma en gruppbostad utreds i planerad nybyggnation i kv. Kolmilan i Hagsätra.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 9 januari 2006 med diarienummer 505-492/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§14 Ny detaljplan för kv. Tegelstapeln i Bandhagen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2006.

Samt anför därutöver:

Förtätning av stadsdelarna är en viktig del i planen för att bygga 20.000 nya bostäder i Stockholm. Det är dock viktigt att man i samband med förtätningen inte försämrar parkeringssituationen för de boende. Det är även positivt om en förskoleverksamhet kan inplaneras redan på detaljplanestadiet i projektet. Nämnden anser dessutom att den grönkompensation som planeras i samband med byggprojektet skall närmast omfatta upprustning och komplettering av intilligganden grönytor och rekreationsområden. Nämnden avvisar dock inte planeringen för en sammanlänkning av Högdalen och Rågsveds friområde, men anser att detta bör behandlas i separat ärende.

Ärende

Stadsdelsnämnden i Vantör har för yttrande tagit del av förslag till ny detaljplan för kvarteret Tegelstapeln i Bandhagen. Detaljplaneområdet omfattar mark på Sjösavägen intill Högdalens centrum. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett åtta våningar högt punkthus med 30 bostäder samt anläggande av 18 parkeringsplatser. Förvaltningen framhåller behovet av att byggherren möjliggör inrymmandet av tre små s.k. servicelägenheter som kan bebos av personer med förståndshandikapp. Det är önskvärt att förslaget till fasadlösning omstuderas förutsatt att beräknad hyresnivå inte påverkas negativt till följd av detta. Förvaltningen ser positivt på om en förskoleverksamhet kan inrymmas i punkthusets bottenvåning. Stadsdelsförvaltningen förordar förslag till ny detaljplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 9 januari 2005 med diarienummer 302-478/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och eget förslag till anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist, m fl förslag till anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser gärna att det ges utrymme till ökad bebyggelse i vårt område. Det är dock angeläget att nya bostäder blir bra såväl för de nya boende som för alla kringboende. Med anledning av detta vill vi peka på nedanstående. Vi är bekymrade över hur reaktionerna kommer att bli angående bullret och förutsätter att det kan lösas genom byggmaterial som minskar störningarna. Tunnelbanans sträckning kommer inte att ändras inom överskådlig framtid och det får inte ske byggnationer som leder till motsättningar mellan boende och resenärer. Bilar är vanliga bland människor som väljer att bo utanför stadskärnan. Det är därför angeläget att planera för parkeringsplatser så att det räcker. Vi är mycket tveksamma till att 18 platser är tillräckligt. Centrumparkeringen får inte vara huvud alternativet för boendeparkering under dagtid. Det måste vara möjligt för andra bilburna att besöka affärerna och numera är parkeringarna i Högdalens centrum ofta fullbelagda under dagarna. Det behövs fler bostadsrätter i området. Vi förutsätter därför att de nya lägenheterna har bostadsrätt som upplåtelseform. Vi uppskattar att det planeras för förskoleverksamhet i huset och hoppas att det går att lösa så att det kan bli en bra förskolegård med god inne- och utemiljö för barnen. Det kommer säkert att behövas förskoleplatser i området om föreslagen bebyggelse runt Högdalens centrum kommer till stånd. Skulle lokalerna av någon anledning inte bli förskoleverksamhet ser vi gärna att de planeras för annan näringsverksamhet då det råder brist på arbetsplatser i stadsdelen.

§15 Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

  1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningen tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2005 som svar på remissen om föreskrifter och allmänna råd för kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Innehållet i föreslaget överensstämmer i huvudsak med de tidigare allmänna råden och med det kvalitetsarbete som förvaltningen bedriver utifrån gällande nationella eller lokala styrdokument. Enligt förvaltningen bör kvalitetsstrategin, som nämnden föreslås fatta besluta om, ingå i stadens integrerade ledningssystem så att inte parallella styrsystem skapas. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 20 december 2005 med diarienummer 500-452/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

§16 Förslag till inriktning för festival i Vantör 2006 och projektförslag inom stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006

Svar på skrivelse från (s) (v) och (mp)

Beslut

Vantörs stadsdelsnämnd återremitterar förslag till inriktning för festival i Vantör 2006 och projektförslag inom stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006.

Samt anför därutöver:

Majoriteten lade vid nämndens sammanträde 20050922 en skrivelse om att påbörja planeringen för en kulturfestival 2006 på Älvsjöbadet. Skrivelsen baserade sig på den succé som kulturfestivalen på Älvsjöbadet blev, men även på den kunskap och insikt om att dylika arrangemang kräver tid och planering och att detta står i direkt relation till arrangemangets kostnader, men framförallt kunskapen om vikten av förankring och kommunikation hos deltagande parter och finansiärer. Det är inte helt nöjaktigt att förvaltningen inte planerat och genomfört en utvärdering och dokumentation av projektet innan ett nytt genomförandebeslut skall tas. En sådan utvärdering hade varit värdefull i det fortsatta arbetet med att tillvarata både de positiva erfarenheterna men även de negativa dito. Detta till trots och med de positiva reaktioner och erfarenheter som arrangemanget rönte är nämnden beredd att fortsätta projekteringen av en kulturfestival på Älvsjöbadet 2006. Nämnden avvisar förvaltningens planering enligt förelagda tjänsteutlåtande för arrangemang på Högdalens Torg och Bandängen. Kulturfestival värd namnet är etablerad och förlagd till Älvsjöbadet. Arrangemanget kan och skall förändras med olika inriktningar och teman under olika år. I skrivelsen utgicks från stadens målsättning om ökat valdeltagande, tillsammans med stadens mångkulturår. Planeringen bör därför lämpligen utgå från dessa utgångspunkter. Till sammanträdet 20060216 skall förvaltningen presentera en ramplanering av arrangemangets olika delar med dispositioner, förändringar och eventuella nya idéer samt ett ramprogram för festivalen. Till detta skall biläggas en budget och genomförandeplan. En projektledningsgrupp bör omgående utses för att sköta och genomföra planering och genomförande av festivalen.

Ärende

I en skrivelse från stadsdelsnämnden i september 2005 föreslår (s), (v) och (mp) att förvaltningen ska börja planera för en festival i Vantör år 2006, utifrån erfarenheterna från Kulturfestival Vantör 2005. Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att en festival i Vantör år 2006 ska äga rum den 19 – 20 augusti i Högdalens centrum och på Bandängen, i samarbete med Stockholms kulturfestival. Festivalen föreslås utformas i samverkan mellan förvaltningen och andra aktörer i stadsdelen som det lokala kultur- och näringslivet, kyrkan, föreningar och kultur- och idrottsförvaltningarna. Målsättningen är att lyfta fram det unika och attraktiva i Vantör. Festivalen ska vara en fest för såväl barn som vuxna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 20 januari 2005 med diarienummer 009-493/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar återremiss.

§17 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Stadsdelsnämndens sammmanträde den 18 maj är flyttat till den 17 maj.

- Plusjobb i förvaltningen.

§18 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Statistisk redovisning över inköp av ekologiska livsmedel, (s), (v) och (mp). Diarienummer: 310-056/2006.

§19 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 26 januari 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 26 januari 2006 med diarienummer 002-045/2006.

§20 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Vantörs handikappråd den 12 december 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 19 januari 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 12 januari 2006 december.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§22 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 2 st föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.