Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Sammanträde torsdagen den 21 september 2006
i direkt anslutning till den öppna frågestun Läs mer...den kl 18.00.

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

Förslag till justeringsdatum: 060928

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 24 augusti och den 7 september 2006

Allmänna ärenden

4 Tertialrapport 2 2006

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 103-196/2006
Utsändes 060915
Omedelbar justering

5 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter för aktiviteter i samband med undervisningen i grundskola och obligatorisk särskola
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-234/2006

6 Individ- och familjeomsorg

Revidering av delegationsförteckning
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 002-329/2006

7 Lokaler

Revidering av delegationsförteckning
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 002-312/2006

8 Förslag till förändringar i stadens reglementen

Svar på remiss från KF/KS kansli
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 002-474/2006

9 Stödcentum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Christer Weiger tel: 508 20 200
Dnr 503-255/2006

10 Stockholm stads program för kvinnofrid

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Christer Weiger tel: 508 20 200
Dnr 502-256/2006

11 Bygglovsansökan för monopåle på Hagsätra idrottsplats

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 308-311/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Stadsdelsdirektörens information

14 Inbjudan till kurser och konferenser

16 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 7 september
D. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 11 MBL den 14 september
E. Protokoll från skyddskommittén den 1 januari.
Protokoll från skyddskommittén den 9 februari.
Protokoll från skyddskommittén den 18 april.
Protokoll från skyddskommittén den 11 maj.
Protokoll från skyddskommittén den 8 juni.
Protokoll från skyddskommittén den 17 augusti.

Dnr 002-008/2006
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas

Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-08-24 2006-09-14

Mötesinformation

Datum för justering: 2006-09-28

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Marie Ljungberg Schött (m)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Åsa Öckerman (mp)
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Linda Hillner (m)

Ersättare
Lillemor Forslund (s)
Rana Khosravi (s)
Annika Davidsson (m)
Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Åsa Berntsson, avdelningschef
Margaretha Selin, avdelningschef
Anders Lindström, avdelningschef
Ewa Wettermark, ekonomichef
Patrik Ståhl, utredare
Carin Dänsel, utredare
Ingeli Schneider, registrator

Ej närvarande:
Cecilia Andersson (s)
Per Sundgren (v)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande, anmält förhinder
Solveig Ott (s), anmält förhinder
Sunthorn Vongnongvar (s)
David Lindberg (kd), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 191-204.

§191 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) justera dagens protokoll.

§192 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter att ärendena ”Individ och familjeomsorg, revidering av delegationsförteckning” och ”Kurser och konferenser” utgår samt med tillägg enligt följande:

- Anmälan av ordförandebeslut, deklarationen ”Löfte mot framtiden”.

§193 Anmälan av justerat protokoll

Anmäler att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 24 augusti och den 7 september 2006 justerats.

§194 Anmälan av ordförandebeslut

Deklarationen ”Löfte mot framtiden”

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av ordförandebeslut deklarationen ”Löfte mot framtiden”.

Ärende

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) deltog den 2 juni 2006 i det första världsmästerskapet i samarbete. Vid mötet antogs en deklaration.

Ärendets beredning

Se deklaration daterad den 2 juni 2006 med diarienummer 406-340/2006.

Förslag till beslut

Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar att nämnden godkänner redovisningen.

§195 Tertialrapport 2 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 12,5 mnkr.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner att de särskilda medel stadsdelsnämnden tilldelas från statsbidraget ”100 skolor – 1000 resurspersoner” fördelas till Rågsvedsskolan, i enlighet med inriktningen beskriven i Program för Vantör 2003-2006,

punkt 8, bilaga 6, förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2006.

3. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i övrigt tertialrapport 2 med delårsrapport, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2006, och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

4. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Statistisk redovisning över inköp av ekologiska livsmedel”, enligt tertialrapport 2 2006 daterad den 13 september 2006.

5. Stadsdelsnämnden beslutar att meningen ”I övrigt har inga osakliga löneskillnader kunnat konstaterats” på sid 11, sista st, i tertialrapport 2 2006 daterad den 13 september 2006 utgår.

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Förvaltningen bedömer att nämndens mål i huvudsak kommer att kunna uppnås under året med undantag för målet som gäller att ta ansvar för ekonomin. Det senare kommer att medföra fortsatta insatser för att komma till rätta med budgetunderskottet. Förvaltningen redovisar ett underskott om 18,6 mnkr före resultatöverföringar och 16,9 mnkr efter. Inom anslag 1 uppnås budget i balans medan inom anslag 2 prognostiseras ett underskott om 16,9 mnkr. Det befarade underskottet begränsas samtidigt tack vare de intensiva insatser som pågår både inom ordinarie verksamhet och genom flertalet projekt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 13 augusti 2006 med diarienummer 103-337/2006.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Statistisk redovisning över inköp av ekologiska livsmedel”, enligt tertialrapport 2 2006 daterad den 13 september 2006.

Monika Viklander, stadsdelsdirektör förslår att meningen ”I övrigt har inga osakliga löneskillnader kunnat konstaterats” på sid 11, sista st, i tertialrapport 2 2006 daterad den 13 september 2006 utgår.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rosa Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande

§196 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter för aktiviteter i samband med undervisningen i grundskola och obligatorisk särskola

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar bordlägga ärendet ”Avgifter i grundskolan”.

Ärende

Skollagen medger enstaka inslag av aktiviteter i skolorna som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Förvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden beslutar om att den kostnaden får utgöra ett maximalt belopp om 100 kr per elev och termin. Syftet är att tydliggöra för elever, föräldrar och skolpersonal vilken kostnadsnivå per termin som är acceptabel, sett dels till skolornas egen värdegrund, dels till skollagen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 1 september 2006 med diarienummer 403-234/2006.

Förslag till beslut

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bordläggning.

§197 Lokaler

Revidering av delegationsförteckning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper 1.1- 1.55 enligt förteckning i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 till stadsdelsnämndens förvaltningschef.

2. Stadsdelsnämnden beslutar ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper 1.1- 1.55 enligt förteckning i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 till annan anställd.

Ärende

Förvaltningen renodlar de administrativa processerna genom att arbetsuppgifter fördelas till befattningshavare med erforderlig kompetens. Förvaltningen föreslår nämnden revidera delegation för ärendegrupper avseende lokaler.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 31 augusti 2006 med diarienummer 002-312/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§198 Förslag till förändringar i stadens reglementen

Svar på remiss från KF/KS kansli

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar förorda ”förslag till förändringar i stadens reglementen” som sitt svar på remissen från KF/KS kansli.

Ärende

Kommunfullmäktige/ kommunstyrelse kansliet ( KF/KS kansli) har remitterat stadsdelsnämnden förslag till förändringar i stadens reglementen.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004 vid sin behandling av ärendet ”Stadens politiska organisation, (SPO)” att ge KF/KS kansli i uppdrag att utarbeta förslag. Kansliet redovisar nu förslag till förändringar i stadens reglementen och därutöver ett förslag till uppdrag för KF/KS kansli att fortlöpande ansvara för uppdatering av stadens reglementen. Förvaltningen föreslår nämnden att förorda förslagen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 9 augusti 2006 med diarienummer 002-474/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§199 Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen ”Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 till stadsledningskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ”Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport”. Förvaltningen föreslår nämnden att till stadsledningskontoret överlämna tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 som sitt svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 31 augusti 2006 med diarienummer 503-255/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§200 Stockholms stads program för kvinnofrid

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen ”Stockholms stads program för kvinnofrid” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 till stadsledningskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ”Stockholms stads program för kvinnofrid” till nämnden. Förvaltningen föreslår nämnden att till stadsledningskontoret överlämna tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006 som sitt svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 31 augusti 2006 med diarienummer 503-255/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§201 Bygglovsansökan för monopåle på Hagsätra idrottsplats

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avstyrka bygglovsansökan för monopåle på Hägsätra idrottsplats som sitt svar på remissen.

Samt därutöver anföra:

Ärendet är otillräckligt belyst ur barnperspektiv och funktionshinderperspektiv. Enligt Statens strålskyddsinstitut (SSI) avger mobiltelefoner och basstationer elektromagnetiska fält. SSI följer utveckling och forskning för mobiltelefoni och eventuella hälsorisker och tillämpar försiktighetsprincipen för användning av mobiltelefoner, det vill säga att onödig exponering bör undvikas.

Stockholms stad har sedan många år engagerat sig för elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle, bland annat genom att tidigt införa rätten att få sin bostad elsanerad. Inom landstinget finns nu mobiltelefonfria zoner i tunnelbanan, elsanerade färdtjänstfordon och elsanerade rum på akutsjukhus och närsjukvård.

Vi anser att Stockholms stad ska fortsätta att värna om elöverkänsligas situation och vara särskilt uppmärksam på risker när mobilmaster planeras byggas nära bostäder samt övriga platser där barn vistas. Vi lever idag i ett mobiltelefon-samhälle. Detta nya sätt att idag kunna ringa varandra har många fördelar men innebär också att vi till stor del utsätts för tidigare inte förekommande frekvenser av strålningspåverkan. När det gäller 3G, en ännu nyare och annorlunda teknisk lösning med högre frekvens och en annan typ av pulsning , är det ännu mer okänt hur människokroppen påverkas på lång och kort sikt. I och med att 3G-systemet med sin större bandbredd inte bara innebär möjlighet att ringa utan även skicka bilder och film, har det också stora nackdelar som inte finns i t.ex. GSM. Det används för att sprida bilder och filmer av tvivelaktig karaktär, t.ex. vålds-skildringar. När detta görs av ungdomar anser vi att samhällsnyttan inte längre väger tyngst. Våra barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa är viktigare. Mastens placering skull bli mitt i ett tättbefolkat område med många barn-familjer och mitt på en idrottsplats där mängder av barn och ungdomar finns.

Det finns redan (minst?) en 3G-sändare ca 400 m från den föreslagna platsen. Samordningen mellan bolagen borde ske på ett mycket bättre sätt för att inte i onödan utsätta barn, vilkas celler delar sig och vars hjärnor och nervsystem är under utveckling, och därmed betydligt känsligare, för denna strålningspåverkan, vars långsiktiga effekter är okänd. I etta läge bör försiktighetsprincipen enligt Miljöbalken och EUs KOM(2000) tillämpas och samordning krävas för att åtminstone minimera antalet 3-sändare inom samma område.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av bygglovsansökan för monopåle på Hagsätra idrottsplats. Förvaltningen föreslår nämnden att förorda bygglovsansökan som sitt svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 31 augusti 2006 med diarienummer 308-311/2006.

Förslag till beslut

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) (kd) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till återremiss med hänvisning till remisstiden.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till eget förslag och som tillägg en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s), ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) deltar endast i beslut avseende återremiss.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Verksamma företagare och boende i hela Vantör upplever att mobiltelefontäckningen är otillräcklig. Vi vill återremittera ärendet för att utreda hur stort behovet av ytterligare utbyggnad är och om detta kan tillgodoses genom den föreslagna masten i Hagsätra.

§202 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Stadsdelsnämndens planeringsdag den 28 september är inställd.

- Det nya poliskontoret på Rågsveds torg invigs fredagen 20 oktober kl. 15.00.

§203 Anmälan av balanslista

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av balanslista daterad den 21 september 2006.

Ärendets beredning

Se balanslista daterad den 21 september 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av balanslistan.

§204 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 7 september 2006.

Protokoll från förvaltningsgrupp och § 11 MBL den 14 september 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 1 januari 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 9 februari 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 18 april 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 11 maj 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 8 juni 2006.

Protokoll från skyddskommittén den 17 augusti 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§205 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från den 24 augusti och den 14 september 2006.