Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-05-22

Sammanträde 2023-05-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2022

Dnr: 2023/ÄON 0065

Ärende 1
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2022.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf

2 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ÄON 0002 001

Ärende 2
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef, har en genomgång om Kolada.

3 Granskningsrapport Stora Sköndal Sköndalsvillan

Dnr: 2023/ÄON 0041 001

Ärende 3
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningen av vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Sköndalsvillans vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har dock områden som behöver utvecklas inom måltidsmiljön, aktiviteter och att implementera rutiner kring utevistelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Sköndalsvillan.pdf
Granskningsrapport Sköndalsvillan.pdf

4 Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen

Dnr: 2023/ÄON 0064

Ärende 4
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningsgranskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Villa strandvägens gruppbostad, med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under andra kvartalet 2021
.
Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljningsgranskning Villa Strandvägen (1).pdf
Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf

5 Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr: 2023/ÄON 0069

Ärende 5
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomi efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf

6 Utvärdering av Silviahemscertifieringen

Dnr: 2023/ÄON 0046 50

Ärende 6
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Justera inriktningen av Silviahemscertifieringen att omfatta endast äldreomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har varit Silviahemscertifierade sedan 2016. Under hösten 2022 genomfördes en utvärdering av Silviahemscertifieringen med syfte att undersöka om målet med Silviahemsutbildningen har uppfyllts samt ge underlag för vad som fungerat bra eller mindre bra under och efter utbildningens genomförande. Resultatet visar en högre andel nöjdhet från medarbetare inom äldreomsorgen. Mindre nöjda är medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utvärdering Silviacertifiering.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022 powerpoint.pdf

7 Information om lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO), vård- och omsorgsboende Villa Fornudden

Dnr: 2023/ÄON 0047 50

Ärende 7
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den inträffade händelsen upptäcktes under tidig morgon av nattpersonal som arbetat mellan den 18 och 19 december 2022. En boende hittades liggande på marken vid parkeringen utanför boendet av nattpersonal. Den boende hade blöta kläder, andades häftigt och var okontaktbar. Den boende togs till avdelningen och tjänstgörande sjuksköterska vidtog akuta åtgärder och kontaktade läkare. Den boende fördes sedan i ambulans till akutsjukhus. Den boende kom åter till boendet den 25 december. I nuläge är den boende åter i sitt normaltillstånd. Verksamheten har sedan händelsen vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Händelsen bedömdes som ett allvarligt missförhållande och verksamheten gjorde en anmälan till IVO den 27 februari 2023. Den 22 mars 2023 fick verksamheten beslut från IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lex Sarah-anmälan IVO VoB.pdf

8 Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete

Dnr: 2023/ÄON 0063

Ärende 8
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.docx
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

9 Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Dnr: 2023/ÄON 0072

Ärende 9
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU.

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandling 2023-05-04.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU (1).pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

10 Behovsanalys vård- och omsorgsboende

Dnr: 2023/ÄON 0062

Ärende 10
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till behovsanalys fastställs.

Beskrivning av ärendet
Utbyggnad av vård-och omsorgsplatser behöver planeras utifrån en successiv utökning av antalet äldre i kommunen. Beräkningen innebär ett behov av cirka 100 nya platser fram till år 2035. Förvaltningen förordar att ett nytt vård- och omsorgsboende lokaliseras centrumnära. De flesta äldre bor i centrumområdet och förvaltningens erfarenhet är att de flesta önska bo kvar i samma område när det blir aktuellt med vård-och omsorgsboende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Behovsanlalys äldreboende.docx

11 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 2023

Dnr: 2023/ÄON 0045 003

Ärende 11
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning.docx
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.docx
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringmarkeringar.docx

12 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ÄON 0006 50

Ärende 12
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ÄON 0007 001

Ärende 13
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Hyreshöjning för Krusmyntan
- Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsbidrag till SPF Seniorerna i Tyresö och PRO Tyresö
- Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag
- Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området fastställdes av äldre- och omsorgsnämnden den 2 januari 2019, § 1004.
- Kommentar till fördelning av anslaget 2023
- Köpta platser, entreprenad, intraprenad, LOV och egen regi 2023
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL

Bilagor
Hyreshöjning för Krusmyntan, underskriven.pdf
delegationsbeslut habilitering.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsbidrag till SPF Seniorerna i Tyresö och PRO tyresö.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf
E-signerat beslut enligt delegation 2023-04-17.pdf
Kommentar till fördelning av anslaget 2023.pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL.docx

14 Meddelanden

Dnr: 2023/ÄON 0008 001

Ärende 14
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Antal köpta platser
- inbjudan till föreläsning Socialtjänsten nu och om 10 år
- Godkänt årsredovisning
- Uppdatering om gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun
- Kommunstyrelse har godkänt ansvarsfrihet hos samtliga nämnder

Bilagor
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Inbjudan till föreläsning Socialtjänsten nu och om tio år.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Köpta platser, entreprenad, intraprenad, LOV och egen regi 2023.xlsx
Årsredovisning 2022.pdf

§41 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2022

Diarienummer 2023/ÄON 0065

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till ett kommande ärende.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet bordläggs till ett kommande ärende.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2022.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2022.pdf

§42 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef, har en genomgång om Kolada.

§43 Granskningsrapport Stora Sköndal Sköndalsvillan

Diarienummer 2023/ÄON 0041 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningen av vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Sköndalsvillans vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har dock områden som behöver utvecklas inom måltidsmiljön, aktiviteter och att implementera rutiner kring utevistelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Granskningen av vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Sköndalsvillan.pdf
Granskningsrapport Sköndalsvillan.pdf

§44 Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen

Diarienummer 2023/ÄON 0064

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningsgranskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Villa strandvägens gruppbostad, med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under andra kvartalet 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Uppföljningsgranskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljningsgranskning Villa Strandvägen (1).pdf
Uppföljningsgranskning av Villa Strandvägen.pdf

§45 Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0069

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomi efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf

§46 Utvärdering av Silviahemscertifieringen

Diarienummer 2023/ÄON 0046 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Justera inriktningen av Silviahemscertifieringen att omfatta endast äldreomsorgen.
2. Mötet ajourneras i 7 minuter mellan 19:43-19:50

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har varit Silviahemscertifierade sedan 2016. Under hösten 2022 genomfördes en utvärdering av Silviahemscertifieringen med syfte att undersöka om målet med Silviahemsutbildningen har uppfyllts samt ge underlag för vad som fungerat bra eller mindre bra under och efter utbildningens genomförande. Resultatet visar en högre andel nöjdhet från medarbetare inom äldreomsorgen. Mindre nöjda är medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Justera inriktningen av Silviahemscertifieringen att omfatta endast äldreomsorgen.
2. Mötet ajourneras i 7 minuter mellan 19:43-19:50.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utvärdering Silviacertifiering.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022.pdf
Utvärdering Silviahemscertifieringen 2022 powerpoint.pdf

§47 Information om lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg

Diarienummer 2023/ÄON 0047 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den inträffade händelsen upptäcktes under tidig morgon av nattpersonal som arbetat mellan den 18 och 19 december 2022. En boende hittades liggande på marken vid parkeringen utanför boendet av nattpersonal. Den boende hade blöta kläder, andades häftigt och var okontaktbar. Den boende togs till avdelningen och tjänstgörande sjuksköterska vidtog akuta åtgärder och kontaktade läkare. Den boende fördes sedan i ambulans till akutsjukhus. Den boende kom åter till boendet den 25 december. I nuläge är den boende åter i sitt normaltillstånd. Verksamheten har sedan händelsen vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Händelsen bedömdes som ett allvarligt missförhållande och verksamheten gjorde en anmälan till IVO den 27 februari 2023. Den 22 mars 2023 fick verksamheten beslut från IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lex Sarah-anmälan IVO VoB.pdf

§48 Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/ÄON 0063

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.docx
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

§49 Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till

Diarienummer 2023/ÄON 0072

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU.

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandling 2023-05-04.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU (1).pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

§50 Behovsanalys vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/ÄON 0062

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till behovsanalys fastställs.

Beskrivning av ärendet
Utbyggnad av vård-och omsorgsplatser behöver planeras utifrån en successiv utökning av antalet äldre i kommunen. Beräkningen innebär ett behov av cirka 100 nya platser fram till år 2035. Förvaltningen förordar att ett nytt vård- och omsorgsboende lokaliseras centrumnära. De flesta äldre bor i centrumområdet och förvaltningens erfarenhet är att de flesta önska bo kvar i samma område när det blir aktuellt med vård-och omsorgsboende.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till behovsanalys fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Behovsanlalys äldreboende.docx

§51 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0045 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON delegationsordning.docx
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.docx
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringmarkeringar.docx

§52 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Hyreshöjning för Krusmyntan
- Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsbidrag till SPF Seniorerna i Tyresö och PRO Tyresö
- Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag
- Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området fastställdes av äldre- och omsorgsnämnden den 2 januari 2019, § 1004.
- Kommentar till fördelning av anslaget 2023
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL

Bilagor
Hyreshöjning för Krusmyntan, underskriven.pdf
delegationsbeslut habilitering.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsbidrag till SPF Seniorerna i Tyresö och PRO tyresö.pdf
Delegationsbeslut om utbetalning av statsbidrag 2023-04-17.pdf
E-signerat beslut enligt delegation 2023-04-17.pdf
Kommentar till fördelning av anslaget 2023.pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL.docx

§54 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Antal köpta platser
- inbjudan till föreläsning Socialtjänsten nu och om 10 år
- Godkänt årsredovisning
- Uppdatering om gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun
- Kommunstyrelse har godkänt ansvarsfrihet hos samtliga nämnder

Bilagor
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Inbjudan till föreläsning Socialtjänsten nu och om tio år.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf
Köpta platser, entreprenad, intraprenad, LOV och egen regi 2023.xlsx
Årsredovisning 2022.pdf
Ny version Köpta platser 2023.pdf