Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

§1001 Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/ÄON 0013
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antas.
2. Rapporteringen av ej verkställda beslut inom nämndens verksamhetsområde redovisas enligt gällande lagstiftning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas och tjänstgörande centerpartists räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bildas äldre- och omsorgsnämnden. Ett förslag till delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden har arbetats fram av förvaltningen för liv och hälsa.
I samband med att den nya nämnden bildas förslås att rapporteringen av ej verkställda beslut inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fortsättningsvis informeras nämnden i sin helhet, kommunfullmäktige samt revisorerna, i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar att delegationsordningen ska gälla temporärt tills en utredning gjorts som visar hur stora kostnader, jämfört med 2018, som i aktuellt förslag delegeras från politisk nivå till tjänstemannanivå. Anna Steele (C) biträder yrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer Peter Freijs (M) yrkande mot ordförandens förslag att anta delegationsordningen, och finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delegationsordning ÄON.pdf
Delegationsordning ÄON ändringsmarkeringar delegater.pdf

§1002 Styrdokument äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/ÄON 0015
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar den nya äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller i tillämpliga delar från och med den 2 januari 2019 till dess att de revideras av äldre- och omsorgsnämnden.
2. Revidering av styrdokument ska ske senast den 31 augusti 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående socialnämnden och som berör ansvar och uppgifter som den nya äldre- och omsorgsnämnden har, ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar.
Det som anges däri ska gälla från och med den 2 januari 2019 och till dess att styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Styrdokument för äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.pdf

§1003 Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området

Dnr 2018/ÄON 0016
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området antas.
2. Socialnämndens policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området, antagen på sammanträde den 23 maj 2012 § 1054, upphör.
3. Den nya policyn gäller från den 7 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv & hälsa har formulerat ett förslag till policy för samarbete mellan förvaltningen och idéburna organisationer inom det sociala området.
Syftet med policyn är att tydliggöra förhållningssätt och grundprinciper när det gäller sådana samarbeten.
 
Bilagor
Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2).pdf
Tjänsteskrivelse Policy för idéburna organisationer inom det sociala området.pdf

§1004 Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet

Dnr 2018/ÄON 0014
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet antas.
2. Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området, beslutade på socialnämndens sammanträde den 23 maj 2012, upphör att gälla.
3. De nya riktlinjerna tillämpas från den 7 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med att socialförvaltningen delas upp i två nämnder från den 1 januari 2019, arbetsmarknads- och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden, har förvaltningen för liv & hälsa fått i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för föreningsstöd till de nya nämnderna. Riktlinjerna för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet riktar sig främst till föreningar som har personer över 65 år och/eller personer med funktionsnedsättning som målgrupp.
Förslaget bygger till stor del på de föregående riktlinjerna. Riktlinjerna har dock förtydligats något i vissa avseenden.
 
Bilagor
Riktlinjer föreningsbidrag äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom äldre- och omsorgsområdet.pdf

§1005 Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2018/ÄON 0017
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.
 
Bilagor
Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019.pdf

§1006 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0018
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter och organ att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har i uppgift att övervaka att organisationen följder dataskyddsförordningen, men ansvarar inte för att organisationen följer förordningen.
Nämnden ansvarar för att organisationen följer dataskyddsförordningen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§1007 Information om sekretess

Dnr 2018/ÄON 0020
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter kommer att hantera och fatta  beslut i ett stort antal ärenden som är sekretessbelagda.
Förvaltningschefen informerar ledamöterna under sammanträdet om sekretess. Närvarande ledamöter och ersättare undertecknar sekretessförbindelser under sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1007_prot_20190102.pdf (110 kb)

§1008 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/ÄON 0019
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för liv & hälsa lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1008_prot_20190102.pdf (110 kb)

§1009 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/ÄON 0021
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 111 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22 )
- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 113 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22 )
Beslut/Protokollsutdrag
§1009_prot_20190102.pdf (110 kb)