Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-02-27

Sammanträde 2019-02-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen ger muntlig information om resultat av brukarundersökning samt delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

2 Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2019/ÄON 0016 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning antas.
2. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

I förslag till nämndplaner ingår aktiviteter med utgångspunkt i kommunens integrationsstrategi. Därtill behandlas de förslag till aktiviteter för år 2019 som förts fram av det kommunala funktionshindersrådet i förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021.

Bilagor
Nämndplaner för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Bilaga Styrdokument ÄON.pdf
Nämndplan FO 2019.pdf
Nämndplan ÄO 2019.pdf

3 Verksamhetsberättelser 2018

Dnr 2019/ÄON 0033 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 4 - omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 - äldreomsorg godkänns.
2. Återrapportering om plan för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
3. Återrapportering om plan för hur äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
4. Verksamhetsberättelserna inklusive planer för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelser 2018 för socialnämndens verksamhetsområden omsorg om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamhetsberättelserna inkluderar återrapportering kring planen för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelser 2018 för verksamhetsområde 4 - personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 - äldreomsorg.pdf
Verksamhetsberättelse FO 2018.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO 2018.docx.pdf

4 Upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0024 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Socialnämndens beslut den 27 september 2017 § 1078 om att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende upphävs.

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att samverka med strategiska lokalgruppen för att ta fram ett förslag till helhetslösning för ett äldrecentrum i Björkbackens lokaler samt förankra i nämnden.

Beskrivning av ärendet
Den tidigare socialnämnden beslutade den 26 september 2017 att Björkbackens vård- och omsorgsboende skulle avvecklas i två etapper fram till år 2020.
I samband med att Tyresö kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2019-2031 antogs i kommunstyrelsen den 8 januari 2019 uppdrogs kommunens strategiska lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum, samt se över möjligheten att renovera delar av byggnaden till godkänd och modern standard.
Äldre- och omsorgsnämnden föreslås upphäva beslutet om att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Bilaga Projektdirektiv Björkbackens äldrecentrum 2019-01-21.pdf

5 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Meddelande om godkännande, daglig verksamhet LSS.pdf
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2018 redovisas.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per 31 dec 2018.pdf
Ej verkställda beslut SoL per 31 dec 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)

9 Anmälningar/meddelanden ÄON februari 201

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Beslut Arbetsmiljöverket 2019-01-29.pdf
Protokoll från kommunala funktionshindersrådets sammanträde 2019-02-13.pdf
Kopia av Antal köpta platser 2019.xlsx.pdf
Socialstyrelsen meddelandeblad Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf
Meddelanden februari.docx.pdf

§1017 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchefen ger muntlig information om resultat av brukarundersökning samt delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Beslut/Protokollsutdrag
§1017_prot_20190227.pdf (111 kb)

§1018 Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2019/ÄON 0016 010
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning antas.
2. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg antas.
 
Särskilt yttrande
Peter Freij (M) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande för de tjänstgörande moderata, kristdemokratiska och centerpartistiska ledamöternas räkning.
 
Ronnie Norén (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande Sverigedemokraternas räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
 
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
I nämndplanerna ingår aktiviteter med utgångspunkt i kommunens integrationsstrategi. Därtill behandlas de förslag till aktiviteter för år 2019 som förts fram av det kommunala funktionshindersrådet i förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021.
 
Yrkande
Peter Freij (M) tilläggsyrkar, för de tjänstgörande moderata, kristdemokratiska och centerpartistiska tjänstgörande ledamöternas räkning, att nämnden ställer krav på kommunstyrelsen att tillföra resurser från andra verksamhetsområden utanför kärnverksamheterna som motsvarar aktuella besparingskrav på 5-6 miljoner gällande verksamhetsområde 4, personer med funktionsnedsättning.
Roger Gusthage (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.
 
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freijs tilläggsyrkande röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) tilläggsyrkande).
 
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Bilagor
Nämndplaner för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Nämndplan FO 2019.pdf
Bilaga Styrdokument ÄON.pdf
Nämndplan ÄO 2019.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande SD.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande M, C, KD.pdf
§ 1018 Omröstningsprotokoll.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande SD.pdf

§1019 Verksamhetsberättelser 2018

Dnr 2019/ÄON 0033 10
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 4 - omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 - äldreomsorg godkänns.
2. Återrapportering om plan för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
3. Återrapportering om plan för hur äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
4. Verksamhetsberättelserna inklusive planer för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelser 2018 för socialnämndens verksamhetsområden omsorg om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. 
 
Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamhetsberättelserna inkluderar återrapportering kring planen för hur omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelser 2018 för verksamhetsområde 4 - personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 - äldreomsorg.pdf
Verksamhetsberättelse FO 2018.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO 2018.docx.pdf

§1020 Upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0024 50
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Socialnämndens beslut den 27 september 2017 § 1078 om att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende upphävs.
 
 2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att samverka med strategiska lokalgruppen för att ta fram ett förslag till helhetslösning för ett äldrecentrum i Björkbackens lokaler samt förankra i nämnden.
 
Reservation
Peter Freij (M) lämnar reservation för de tjänstgörande moderaternas, kristdemokraternas och centerpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Ronnie Norén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Den tidigare socialnämnden beslutade den 26 september 2017 att Björkbackens vård- och omsorgsboende skulle avvecklas i två etapper fram till år 2020.
I samband med att Tyresö kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2019-2031 antogs i kommunstyrelsen den 8 januari 2019 uppdrogs kommunens strategiska lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum, samt se över möjligheten att renovera delar av byggnaden till godkänd och modern standard.
Äldre- och omsorgsnämnden föreslås upphäva beslutet om att avveckla Björkbackens vård- och omsorgsboende.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar för moderaternas, kristdemokraternas och centerpartisternas räkning att socialnämndens beslut att avveckla Björkbacken kvarstår.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet från Peter Freij (M) med flera.
 
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freijs (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat 7 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
§ 1020 Reservation gemensam.pdf
§ 1020 Omröstningsprotokoll.pdf
§ 1020 Särskilt yttrande SD.pdf
Bilaga Projektdirektiv Björkbackens äldrecentrum 2019-01-21.pdf

§1021 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef  lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Beslut/Protokollsutdrag
§1021_prot_20190227.pdf (111 kb)

§1022 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut för februari månad finns att anmäla.
Beslut/Protokollsutdrag
§1022_prot_20190227.pdf (111 kb)

§1023 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2018/SN 0084 006
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2018 redovisas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS till äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Ej verkställda beslut SoL per 31 dec 2018 ÄON.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 31 dec 2018 ÄON.pdf

§1024 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
Beslut/Protokollsutdrag
§1024_prot_20190227.pdf (112 kb)

§1025 Anmälningar/meddelanden ÄON februari 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari månad listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Beslut Arbetsmiljöverket 2019-01-29.pdf
Protokoll från kommunala funktionshindersrådets sammanträde 2019-02-13.pdf
Socialstyrelsen meddelandeblad Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf
Boendeplatser, köpta.pdf
Svea HR T 412-18 Dom 2019-02-22.pdf
Meddelande om godkännande, daglig verksamhet LSS.pdf
Meddelanden februari.pdf