Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Information om Ung omsorg

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ung Omsorg informerar vid sammanträdet om organisationens verksamhet.

2 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen informerar om LSS-utjämningssystemet.

3 Delårsrapport 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med
verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019
godkänns.
- Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
- Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med
verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-
augusti 2019 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar
verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för
helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planera för verksamheten och att ekonomin efterlevs.

Vid befarad budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Bilaga ÄON Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.pdf

4 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Ansökan om statsbidrag 2019 om hbt-personers situation.pdf

6 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 126 Kommundirektörens rapport augusti 2019
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 127 Aktuella särskilda uppdrag
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektiviseringar av politisk verksamhet
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)

7 Anmälningar/meddelanden ÄON september 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för september listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON september.pdf
Boendeplatser ÄON, köpta och egen regi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf
Beslut JO.pdf
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg.pdf

§1076 Information om Ung omsorg

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från klockan 19:07 till 19:12.
2. informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ung Omsorg informerar vid sammanträdet om organisationens verksamhet.

Yrkande
Ordföranden yrkar ajournering i fem minuter.

§1077 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/ÄON 0132 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Daniel Johansson, enhetschef för Tyresö dagliga verksamhet och Sandra Krögerström Collin, enhetschef för Villa Höglid, informerar vid sammanträdet om deras verksamheter. 

Sektorchefen informerar om LSS-utjämningssystemet.

§1078 Delårsrapport 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med  verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med  funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med  funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för
helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planera för verksamheten och att ekonomin efterlevs. Vid befarad budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder  snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet  av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Yttrande
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Bilaga ÄON Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.pdf

§1079 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§1080 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Ansökan om statsbidrag 2019 om hbt-personers situation.pdf

§1081 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 126 Kommundirektörens rapport augusti 2019
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 127 Aktuella särskilda uppdrag
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektiviseringar av politisk verksamhet
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)

§1082 Anmälningar/meddelanden ÄON september 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för september listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON september.pdf
Boendeplatser ÄON, köpta och egen regi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf
Beslut JO.pdf
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg.pdf