Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jurist Sam Norryd kommer till sammanträdet för att introducera sig och berätta
kortfattat om sitt arbete. Sam närvarar även under genomgången av utredningen
om ny socialtjänstlag som beskrivs nedan.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till
särskild utredare utsågs Margareta Winberg. Efter drygt tre års arbete
överlämnades slutbetänkandet för utredningen ”Framtidens Socialtjänst” till
regeringen den 26 augusti. Utredare Åsa Tenggren redogör i huvuddrag för
utredningens förslag till ny socialtjänstlag.

2 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ÄON 0059 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom
äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov. Underlaget som tagits fram bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada samtigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska en sammanhållen lokalförsörjningsplan årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.

I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan 2020 -2032 för kommunen. När det gäller äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden fick
kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med förvaltning och
nämnd

Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre. Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden. Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024. Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024. Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf

3 Motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Dnr 2020/ÄON 0072 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att en formell tjänst inrättas som ansvarar för att göra hembesök hos seniorer för att informera om hur hemmiljön kan säkras för att minska risken för fallolyckor. Denna tjänst föreslås även innefatta anordnande av föreläsningar med information till pensionärsgrupper i olika åldrar. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet.

I den till ärendet bifogade tjänsteskrivelsen beskrivs de fallförebyggande insatser som kommunen i dagsläget utför ifråga om äldre i eget boende. Även om ansvaret i ett eget boende ligger hos den enskilde erbjuder kommunen hjälp i många former bland annat genom information, balansskola, avgiftsfria fixartjänster samt bostadsanpassningsbidrag som kan beviljas efter intyg av läkare eller arbetsterapeut.

I äldre- och omsorgsnämndens nämndplan för 2020 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen. Förvaltningen ser goda möjligheter att utreda frågan om att inkludera fallförebyggande arbete i redan befintliga rehab tjänster vidare, företrädesvis i samband med utredning om att inrätta en uppsökande verksamhet för äldre.

Ordförandeförslag
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten Centerpartiet Tyresö har lämnat in en motion angående införande av en tjänst som skall arbeta förbyggande mot fallskador.

Fallolyckor i hemmet kan få allvarliga konsekvenser som följd. Ett fall innebär allt för ofta en rädsla att falla igen, detta kan leda till att personen blir stillasittande, få ökad inaktivitet som leder till ensamhet. Risken att falla ökar dessutom med åldern.

Skador efter en fallolycka kan orsaka lidande för den enskilde och kostnader för samhället. För den enskilde kan ett fall påverka funktionsförmågan och livskvalitén negativt. I kommunen finns idag ett antal aktiviteter för att förhindra fallolyckor, balansskola, bostadsanpassning och avgiftsfria fixartjänster. Personer som bor på vård- och omsorgsboenden får stöd av arbetsterapeut och sjuksköterska.

I nämndplanen för 2020 har förvaltningen ett uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.

Frågan om fallförbygganden arbete kan utredas vidare i ovan uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

4 Motion om djur i äldreomsorgen

Dnr 2020/ÄON 0073 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet.

I dagsläget har ett av kommunen totalt fem vård- och omsorgsboenden en tydligt djurvänlig profil. Ansvarig chef fattar beslut om förekomst av vårdhund inom sitt verksamhetsområde. Det finns vidare goda möjligheter för aktörer att profilera sig med en djurvänlig inriktning. Förvaltningen bedömer att en mer omfattande utredning krävs om nämnden avser att besluta att samtliga vård - och omsorgsboenden i kommunen ska använda djur inom äldreomsorgen.

Ordförandeförslag
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten Centerpartiet Tyresö har lämnat in en motion om att utreda frågan angående djur i äldreomsorgen.

Att interaktion och omvårdnad av djur är positivt för människor finns forskning som bekräftar detta. Man känner sig mer behövd och att detta innebär att upplevd ensamhet minskar.

Frågan om djur inom äldreomsorgen har behandlats tidigare, och förvaltningen ser möjligheter att uppmuntra de privata aktörerna av äldreomsorg att profilera sig med en uttalad djurvänlig inriktning.

Idag finns ett boende med tydligt djurvänlig profil, där bland annat en vårdhund finns, och man har möjlighet att ta med sin egen hund. Och ett boende har erbjudit att flytta in med hund under särskilda omständigheter. Idag finns möjlighet för samtliga aktörer att driva boendet med en djurvänlig inriktning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och
motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år.

Redovisningen ska göras i januari och i augusti. Pågående uppdrag redovisas i
bifogad lista.

Bilagor
Pågående uppdrag ÄON augusti 2020.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut SoL per den 30 juni 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2020.pdf

7 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juli avseende äldre - och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i
kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport juli 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet
avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt
äldreomsorg.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL anmäls enligt förvaltningens förslag.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som ä r fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Framledes kommer även samtliga beslut tagna med stöd av 4 kap 2 § SoL att anmälas till nämnd. Besluten kan överklagas enligt kommunallagen. Överklagandet ska inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet för det aktuella beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla (KL 13:5). Äldre - och omsorgsnämndens delegationsordning kommer att revideras avseende uppgift om anmälan till nämnd av beslut tagna med stöd av 4 kap 2 § SoL.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Anmälan av delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § 2020.pdf
Ordfbeslut om förlängning av uppehåll i verkställighet av biståndsbeslutade
insatser samt förlängning av ersättningsåtgärder.pdf
Ordförandebeslut angående dataskyddsombud till äldre - och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

10 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.

För vidare fördjupning avseende öppna jämförelser för områdena
funktionsnedsättning, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2020 finns
en kommunvis resultatbilaga i Excel-format på följande webbsidor:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/funktionsnedsattning/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/kommunal-halso--och-sjukvard/

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti.pdf
Statistik avseende antalet köpta platser tom juli 2020.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf
Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner
och regioner länsgemensamma stimulansmedel.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Äldreomsorg.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Kommunal hälso- och sjukvård.pdf

§62 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jurist Sam Norryd kommer till sammanträdet för att introducera sig och berätta kortfattat om sitt arbete. Sam närvarar även under genomgången av utredningen om ny socialtjänstlag som beskrivs nedan.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till särskild utredare utsågs Margareta Winberg. Efter drygt tre års arbete överlämnades slutbetänkandet för utredningen ”Framtidens Socialtjänst” till regeringen den 26 augusti. Utredare Åsa Tenggren redogör i huvuddrag för utredningens förslag till ny socialtjänstlag.

§63 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ÄON 0059 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Lokalbehovsanalysen godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021 -2033 med tillägget att tabellen på sidan 11 avseende vård- och omsorgsplatser förtydligas avseende prognostiserade platser för boendena NTC, Apelvägen och Wättingebacken samt tidsplanen för dessa. Vidare förtydligas tabellen avseende vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden där totala antalet platser uppgår till 60.

Deltar ej i beslutet
Anna Steele (C)

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framt ida lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov. Underlaget som tagits fram bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska en sammanhållen lokalförsörjningsplan årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.

I januari beslutade kommunstyrelsen om en lokalförsörjningsplan 2020 -2032 för kommunen. När det gäller äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden fick kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med förvaltning och nämnd.

Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre. Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden. Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024. Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024. Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Yttrande
Anna Steele (C) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar att tabellen på sidan 11 avseende vård- och omsorgsplatser
förtydligas avseende prognostiserade platser för boendena NTC, Apelvägen och
Wättingebacken samt tidsplanen för dessa. Vidare förtydligas tab ellen avseende vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden där totala antalet platser uppgår till 60. Ordföranden biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget inklusive yrkandet om förtydliganden från Peter Freij (M). Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2021-2033.pdf
Särskilt yttrande (C), äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 63.pdf

§64 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Dnr 2020/ÄON 0072 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Deltar ej i beslutet
Peter Freij (M) och Roger Gusthage (M)

Reservation
Anna Steele (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att en formell tjänst inrättas som ansvarar för att göra hembesök hos seniorer för att informera om hur hemmiljön kan säkras för att minska risken för fallolyckor. Denna tjänst föreslås även innefatta anordnande av föreläsningar med information till pensionärsgrupper i olika åldrar. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Förvaltn ingen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet.

I den till ärendet bifogade tjänsteskrivelsen beskrivs de fallförebyggande insatser som kommunen i dagsläget utför ifråga om äldre i eget boende. Även om ansvaret i ett eget boende ligger hos den enskilde erbjuder kommunen hjälp i många former bland annat genom information, balansskola, avgiftsfria fixartjänster samt bostadsanpassningsbidrag som kan beviljas efter intyg av läkare eller arbetsterapeut.

I äldre- och omsorgsnämndens nämndplan för 2020 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen. Förvaltningen ser goda möjligheter att utreda frågan om att inkludera fallförebyggande arbete i redan befintliga rehab-tjänster vidare, företrädesvis i samband med utredning om att inrätta en uppsökande verksamhet för äldre.

Ordförandeförslag
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten Centerpartiet Tyresö har lämnat in en motion angående införande av en tjänst som skall arbeta förbyggande mot fallskador.

Fallolyckor i hemmet kan få allvarliga konsekvenser som följd. Ett fall innebär allt för ofta en rädsla att falla igen, detta kan leda till att personen blir stillasittande, få ökad inaktivitet som leder till ensamhet. Risken att falla ökar dessutom med åldern.

Skador efter en fallolycka kan orsaka lidande för den enskilde och kostnader för samhället. För den enskilde kan ett fall påverka funktionsförmågan och livskvalitén negativt. I kommunen finns idag ett antal aktiviteter för att förhindra fallolyckor, balansskola, bostadsanpassning och avgiftsfria fixartjänster. Personer som bor på vård- och omsorgsboenden får stöd av arbetsterapeut och sjuksköterska. I nämndplanen för 2020 har förvaltningen ett uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen. Frågan om fallförbygganden arbete kan utredas vidare i ovan uppdrag.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget om att motionen anses besvarad.

Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden bifaller motionen enligt yrkande från Anna Steele (C).

Ordföranden finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Anna Steele (C) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bi fall till Anna Steeles (C) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja, 1 nej och 2 deltar ej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf

§65 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Dnr 2020/ÄON 0073 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet.

I dagsläget har ett av kommunen totalt fem vård- och omsorgsboenden en tydligt djurvänlig profil. Ansvarig chef fattar beslut om förekomst av vårdhund inom sitt verksamhetsområde. Det finns vidare goda möjligheter för aktörer att profilera sig med en djurvänlig inriktning. Förvaltningen bedömer att en mer omfattande utredning krävs om nämnden avser att beslu ta att samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen ska använda dju r inom äldreomsorgen.

Ordförandeförslag
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten Centerpartiet Tyresö har lämnat in en motion om att utreda frågan angående djur i äldreomsorgen. Att interaktion och omvårdnad av djur är positivt för människor finns forskning som bekräftar detta. Man känner sig mer behövd och att detta innebär att upplevd ensamhet minskar. Frågan om djur inom äldreomsorgen har behandlats tidigare, och förvaltningen ser möjligheter att uppmuntra de privata aktörerna av äldreomsorg att profilera sig med en uttalad djurvänlig inriktning. Idag finns ett boende med tydligt djurvänlig profil, där bland annat en vårdhund finns, och man har möjlighet att ta med sin egen hund. Och ett boende har erbjudit att flytta in med hund under särskilda omständigheter.

Idag finns möjlighet för samtliga aktörer att driva boendet med en djurvänlig inriktning.

Yrkande
Susann Ronström (S), Peter Freij (M) och Mattias Erikss on (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anna Steele (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget om att motionen anses besvarad.

Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden bifaller motionen enligt yrkande från Anna Steele (C).

Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

§66 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år.

Redovisningen ska göras i januari och i augusti. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Pågående uppdrag ÄON augusti 2020.pdf

§67 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställnin gen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut SoL per den 30 juni 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 juni 2020.pdf

§68 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juli avseende ä ldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport juli 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§69 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§70 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL anmäls enligt förvaltningens förslag.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Framledes kommer även samtliga beslut tagna med stöd av 4 kap 2 § SoL att anmälas till nämnd. Besluten kan överklagas enligt kommunallagen. Överklagandet ska inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet för det aktuella beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla (KL 13:5). Äldre - och omsorgsnämndens delegationsordning kommer att revideras avseende uppgift om anmälan till nämnd av beslut tagna med stöd av 4 kap 2 § SoL.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Anmälan av delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § 2020.pdf
Ordfbeslut om förlängning av uppehåll i verkställighet av biståndsbeslutade
insatser samt förlängning av ersättningsåtgärder.pdf
Ordförandebeslut angående dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

§71 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport. För vidare fördjupning avseende öppna jämförelser för områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2020 finns en kommunvis resultatbilaga i Excel-format på följande webbsidor:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/funktionsnedsattning/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik -och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/kommunal-halso--och-sjukvard/

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti.pdf
Statistik avseende antalet köpta platser tom juli 2020.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf
Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner
och regioner länsgemensamma stimulansmedel.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Äldreomsorg.pdf
Öppna jämförelser 2020 - Kommunal hälso- och sjukvård.pdf