Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-12-13

Sammanträde 2021-12-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0111 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.
Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

2 Återrapportering av avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0075 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 22 november 2021, § 90, om att nämnden ska få en återrapportering gällande utemiljön och bemanningen.

Förvaltningen har gjort en uppföljning av utemiljön. Utföraren har påbörjat att se över den. Vidare har utföraren begärt in offert för att åtgärda lås och grindar för att underlätta passagen mellan Villa Basilika och Krusmyntan.
När det gäller bemanning av undersköterskor i tjänst per september 2021 så stämmer det med verksamhetschefens planering. Antalet vårdbiträden är dock något högre än planerat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 90.pdf

3 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under våren 2021 en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad vilket presenterades för nämnden den 30 augusti 2021 (ärende §55). Granskningen visade att verksamheten hade brister som behövde åtgärdas samt utvecklingsbehov. Förvaltningen gjorde den 18 juni 2021 en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, till följd av tillämpning av tvång- och begränsningsåtgärder på boendet, vilket bedömdes vara ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-08-30 § 55.pdf

4 Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
2. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
3. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
4. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
5. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö och att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet begränsas.

Förvaltningen föreslår att valfrihetssystemet enligt LOV till viss del förändras i detta syfte och att den kommunala utföraren får ett utökat uppdrag för personer med stora och omfattande hjälpbehov.
Förvaltningen föreslås att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler inom kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ÄON 0050 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden utan ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § Socialtjänstlagen, SoL, samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Ej verkställda beslut för perioden 1 juli-30 september redovisades på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober 2021, § 78. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 april - 30 juni 2021. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS finns att rapportera för perioden.

7 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0130 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Nämndmål: Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

Bilagor
tjänsteskrivelse nämndplan 2022 ÄON.pdf
Nämndplan 2022 ÄON.pdf

8 Information om inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0133 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens information gällande inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden tog den 26 april 2021, § 33, dnr 2021/ÄON 0044 ett inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen. I inriktningsbeslutet ingår vändbara spoltoaletter, så kallade "japanska toaletter". Förvaltningen ser, i samband med att ombyggnadsprocessen inletts, att Björkdalens hygienrum inte kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om de vändbara spoltoaletterna installeras. Förvaltningen kommer därför att ersätta de vändbara spoltoaletterna med toaletter som är höj och sänkbara samt har en tork och spolfunktion som är att likna vid så kallade japanska toaletter och som innebär att Björkdalen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som de får hygienutrymmen som bidrar till ett modernt boende med välfärdsteknik.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information gällande inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande och skickas ut på förmiddagen måndagen den 13 december 2021.

10 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).
Följande anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL 2021-12-13.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022.pdf

12 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande redovisas:
* Antal köpta platser
* Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2021-11-11 § 35
* Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2021-11-11 § 34

Bilagor
Antal köpta platser 2021-12-13.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-11-11 § 35.docx
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-11-11 § 34.docx

§96 Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0111 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Reservation
Peter Freij (M), Mattias Eriksson (KD) och Raymond Moubé (C) anmäler en skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Särskilt yttrande
Susann Ronström (S), Tony Thorén (L) och Lilian Nylinder (MP) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Yrkande
Peter Freij (M) tilläggsyrkar att Björkbackens äldrecentrum ska granskas under år 2022.

Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Susann Ronström (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla tilläggsyrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Reservation § 96 (M, C, KD).pdf
Särskilt yttrande § 96 (S, L, MP).pdf

§97 Återrapportering av avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/ÄON 0075 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 22 november 2021, § 90, om att nämnden ska få en återrapportering gällande utemiljön och bemanningen.

Förvaltningen har gjort en uppföljning av utemiljön. Utföraren har påbörjat att se över den. Vidare har utföraren begärt in offert för att åtgärda lås och grindar för att underlätta passagen mellan Villa Basilika och Krusmyntan.
När det gäller bemanning av undersköterskor i tjänst per september 2021 så stämmer det med verksamhetschefens planering. Antalet vårdbiträden är dock något högre än planerat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 90.pdf

§98 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under våren 2021 en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad vilket presenterades för nämnden den 30 augusti 2021 (ärende §55). Granskningen visade att verksamheten hade brister som behövde åtgärdas samt utvecklingsbehov. Förvaltningen gjorde den 18 juni 2021 en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, till följd av tillämpning av tvång- och begränsningsåtgärder på boendet, vilket bedömdes vara ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-08-30 § 55.pdf

§99 Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

§100 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ÄON 0050 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden utan ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

§101 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0041 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § Socialtjänstlagen, SoL, samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Ej verkställda beslut för perioden 1 juli-30 september redovisades på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober 2021, § 78. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för perioden 1 april - 30 juni 2021. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS finns att rapportera för perioden.

§102 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2021/ÄON 0130 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.

Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) deltar inte i beslutet.
Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.
Mattias Eriksson (KD) anmäler ett särskilt yttrande. [Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering]

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Nämndmål: Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

Bilagor
tjänsteskrivelse nämndplan 2022 ÄON.pdf
Nämndplan 2022 ÄON.pdf
Särskilt yttrande § 102 (M)

§103 Information om inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0133 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens information gällande inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden tog den 26 april 2021, § 33, dnr 2021/ÄON 0044 ett inriktningsbeslut för ombyggnaden av Björkdalen. I inriktningsbeslutet ingår vändbara spoltoaletter, så kallade "japanska toaletter". Förvaltningen ser, i samband med att ombyggnadsprocessen inletts, att Björkdalens hygienrum inte kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om de vändbara spoltoaletterna installeras. Förvaltningen kommer därför att ersätta de vändbara spoltoaletterna med toaletter som är höj och sänkbara samt har en tork och spolfunktion som är att likna vid så kallade japanska toaletter och som innebär att Björkdalen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav samtidigt som de får hygienutrymmen som bidrar till ett modernt boende med välfärdsteknik.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information gällande inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf

§104 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för november för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden november 2021.pdf

§105 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§106 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).
Följande anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL 2021-12-13.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022 (underskrivet).pdf

§107 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande redovisas:
* Antal köpta platser
* Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2021-11-11 § 35
* Kommunala pensionärsrådets protokollsutdrag 2021-11-11 § 34

Bilagor
Antal köpta platser 2021-12-13.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-11-11 § 35.docx
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-11-11 § 34.docx