Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-05-23

Sammanträde 2022-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Ärende 1 Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Biståndshandläggare Julia Lenberg redovisar för nämnden om kommunens uppsökande arbete.
2. Verksamhetschef Anna Larsson och Eva Norgren samt enhetschef Sandra Krögerström Collin redovisar för nämnden om korttidsverksamhet inom LSS.

2 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd

Ärende 2 Diarienummer 2022/ÄON 0044 016

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen för Lindalens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 30 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf

3 Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Ärende 3 Diarienummer 2022/ÄON 0066 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet anges att respektive nämnd är ansvarig för att trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivs enligt antagna handlingsplaner. Äldre- och omsorgsförvaltningen har ansvar för trygghets- och säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation och förebyggande säkerhetsarbete, samt anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Bilaga 1 Organisationskarta äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf

4 Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Ärende 4 Diarienummer 2022/ÄON 0018

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

5 Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Ärende 5 Diarienummer 2021/ÄON 0093 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Justering av budget för projekt gymnasiets kök, godkänns.

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.

I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Förstudien presenterade tre alternativa lösningar när det gäller behov av ombyggnation av köket varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Under hösten 2021 godkände äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporten och ställde sig bakom att genomföra det föreslagna alternativet 3. Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att ombyggnationen enligt alternativ 3 ska genomföras.

Projektet har startats upp och det har nu framkommit att kostnaderna för valt alternativ är högre än vad som beräknades i förstudien. En ny kostnadsbedömning har gjorts för beslutat alternativ vilket redovisas i promemoria, se bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projekt gymnasiets kök.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden

Ärende 6 Diarienummer 2022/ÄON 0012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

7 Information från förvaltningen

Ärende 7 Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 8 Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning.pdf

9 Meddelanden

Ärende 9 Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser

Bilagor
Antal köpta platser.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§42 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och enhetschef Sandra Krögerström Collin redovisar för nämnden om korttidsverksamhet inom LSS.

§43 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd

Diarienummer 2022/ÄON 0044 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen för Lindalens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 30 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf

§44 Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Diarienummer 2022/ÄON 0066 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet anges att respektive nämnd är ansvarig för att trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivs enligt antagna handlingsplaner. Äldre- och omsorgsförvaltningen har ansvar för trygghets- och säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation och förebyggande säkerhetsarbete, samt anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet (Ny version).pdf
Bilaga 1 Organisationskarta äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf

§45 Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2022/ÄON 0018

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

§46 Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Diarienummer 2021/ÄON 0093 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Justering av budget för projekt gymnasiets kök godkänns.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:43-20:00.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Reservation
Torbjörn Skarin (M), Raymond Moubé (C) och Joakim Grimborg (KD) anmäler en gemensam reservation. Reservationen biläggs ärendet.
Jörgen Nilsson (SD) anmäler en blank reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget och avslag till Torbjörn Skarins (M) och Jörgen Nilssons (SD) återremissyrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.
I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.
Förstudien presenterade tre alternativa lösningar när det gäller behov av ombyggnation av köket varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Under hösten 2021 godkände äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporten och ställde sig bakom att genomföra det föreslagna alternativet 3. Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att ombyggnationen enligt alternativ 3 ska genomföras.

Projektet har startats upp och det har nu framkommit att kostnaderna för valt alternativ är högre än vad som beräknades i förstudien. En ny kostnadsbedömning har gjorts för beslutat alternativ vilket redovisas i promemoria, se bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att justering av budget för projekt gymnasiets kök godkänns.

Ordförande Tony Thorén (L) föreslår även att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Yrkande
Torbjörn Skarin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Motiveringen biläggs ärendet.

Raymond Moubé (C) och Joakim Grimborg (KD) biträder Torbjörn Skarins (M) återremissyrkande.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Motiveringen biläggs ärendet.

Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:43-20:00. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska återremittera ärendet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden ska avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projekt gymnasiets kök.pdf
Bilaga 1 PM Utökad budget för gymnasiets kök 2022.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46 2022.pdf
Motivering till återremissyrkande (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf

§47 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/ÄON 0012

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§48 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§49 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning (underskrivet).pdf

§50 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser

Bilagor
Antal köpta platser.pdf