Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-09-26

Sammanträde 2022-09-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ÄON 0001 001

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ia Kjellsdotter, Verksamhetsledare för föreningen Passalen och Inger Lundin, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, besöker nämnden och informerar om Passalen samt hur vi kommer att arbeta med dem i Tyresö Kommun.

Helena Mark, samordnare på enheten för stöd och skydd, informerar om Tyresö Kommuns arbete med våld i nära relation bland äldre.

2 Information om kostnad per brukare

Dnr: 2022/ÄON 0104

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen genomför årligen en kostnadsanalys som kallas kostnad per brukare, KPB. KPB bygger på avidentifierad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter ned på individnivå. Uppföljning görs ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat. KPB möjliggör benchmarking och erfarenhetsutbyte med kommuner i hela Sverige.

John Henriksson, Förvaltningschef Äldre- och omsorgsnämnden, föredrar ärendet muntligt under sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om kostnad per brukare.pdf
Kostnad per brukare Tyresö.pdf

3 Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr: 2022/ÄON 0013

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till september 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgnsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

4 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ÄON 0003 001

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* Stimulansbidrag
* Prestationsbaserade statsbidrag
* Volymutveckling
* Gruppbostaden Bansjövägen

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ÄON 0004 001

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 september
* Beslut om fördelning av statsbidrag
* Statsbidrag för habiliteringsersättning 2022

Beslut om fördelning av statsbidrag 2022.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2022 September.pdf

6 Meddelanden

Dnr: 2022/ÄON 0005 001

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 141

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 141.pdf

§75 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Melinda Nikander, senior projektledare i föreningen Passalen och Inger Lundin, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, besöker nämnden och informerar om Passalen samt hur vi kommer att arbeta med dem i Tyresö Kommun.

Helena Mark, samordnare på enheten för stöd och skydd och Cassandra Nilsson, biståndshandläggare på myndigheten för äldre och funktionsnedsättning, informerar om Tyresö Kommuns arbete med våld i nära relation bland äldre.

Bilagor
Presentation om våld i nära relationer bland äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Passalen presentation.pdf

§76 Information om kostnad per brukare

Diarienummer 2022/ÄON 0104

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen genomför årligen en kostnadsanalys som kallas kostnad per brukare, KPB. KPB bygger på avidentifierad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter ned på individnivå. Uppföljning görs ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat. KPB möjliggör benchmarking och erfarenhetsutbyte med kommuner i hela Sverige.

John Henriksson, Förvaltningschef Äldre- och omsorgsnämnden, föredrar ärendet muntligt under sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om kostnad per brukare.pdf
Kostnad per brukare Tyresö.pdf

§77 Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/ÄON 0013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 20:14 - 20:24.
2. Delårsrapport för tertial 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till september 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 20:14 - 20:24.
2. Delårsrapport för tertial 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgnsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§78 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* Stimulansbidrag
* Prestationsbaserade statsbidrag
* Volymutveckling
* Gruppbostaden Bansjövägen

§79 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 september
* Beslut om fördelning av statsbidrag
* Statsbidrag för habiliteringsersättning 2022

Bilagor
Beslut om fördelning av statsbidrag 2022.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2022 September.pdf

§80 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 141

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 141.pdf