Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-10-24

Sammanträde 2022-10-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ÄON 0001 001

Ärende 1
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade 2022-06-20 att bjuda in omsorgsförmedlingen till
oktobernämnden. Lisa Thambert från omsorgsförmedlingen närvarar på
nämnden och presenterar deras arbete.

Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare, närvarar på nämnden och presenterar
Fredagsfys och utredarnas förslag till regeringen.

2 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens boendestöd

Dnr: 2022/ÄON 0046 016

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontroller genomförde under 2022 en kvalitetsgranskning av
Funkisgruppens boendestöd. Granskningsrapporten visade att det fanns
brister i verksamheten som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har
verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att
verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Emma Lindberg och Linn Ristborg från Funkisgrippens boendestöd närvarar
på nämnden och återrapporterar muntligt.

3 Månadsrapport

Dnr: 2022/ÄON 0002 001

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september 2022 för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet
som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, september 2022.pdf Beslutande organ

4 Granskning av Gränsvägens gruppbostad, LSS boende

Dnr: 2022/ÄON 0099 51

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporten av Gränsvägens gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har under september månad 2022
kvalitetsgranskat Gränsvägens gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas men att det finns förbättringsområden inom måltidssituation samt att social dokumentation
behöver utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Gränsvägens Gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen äldre- och omsorgsnämnden.pdf Beslutande organ

5 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Dnr: 2022/ÄON 0110 012

Ärende 5 D

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges
Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet
med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,1 beslutade 2018 att rekommendera
kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023). SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under
2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan
konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning
äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Information om ställningstagande från Sveriges Kommuner och Regioner
2022-08-30 SKR 2022.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf

6 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Dnr: 2022/ÄON 0017 001

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden under 2023 föreslås
fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget bygger på årshjulet för
kommunens styrprocess.

Äldre- och omsorgsnämndens ordinarie sammanträdestider föreslås förläggas
måndagar klockan 18:30 följande datum:

- 23 januari
- 20 februari
- 20 mars
- 24 april
- 22 maj
- 19 juni
- 28 augusti
- 25 september
- 23 oktober
- 20 november
- 11 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden
2023.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr: 2022/ÄON 0006 001

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL)
samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt
9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO).
Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut september.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS för äldre- och
omsorgsnämnden september.pdf

8 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ÄON 0003 001

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen
informerar om
- Föreningsbidrag
- Björkbacken och anståndsansökan
- Bondevägen
- Bansjövägen ett LSS gruppboende
- Lönnvägen ett LSS gruppboende

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ÄON 0004 001

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson
och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av
delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva
besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens
delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 oktober
- Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala
utanförskapet bland äldre.pdf

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala
utanförskapet bland äldre..pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
Oktober.pdf

10 Meddelanden

Dnr: 2022/ÄON 0005 001

Ärende 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Antal köpta platser

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf

§81 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade 2022-06-20 att bjuda in omsorgsförmedlingen till oktobernämnden. Lisa Thambert från omsorgsförmedlingen närvarar på nämnden och presenterar deras arbete.

Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare, närvarar på nämnden och presenterar Fredagsfys och utredarnas förslag till regeringen.

§82 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens

Diarienummer 2022/ÄON 0046 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontroller genomförde under 2022 en kvalitetsgranskning av
Funkisgruppens boendestöd. Granskningsrapporten visade att det fanns brister i verksamheten som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har
verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att
verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Emma Lindberg och Linn Ristborg från Funkisgruppens boendestöd närvarar på nämnden och återrapporterar muntligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av Funkisgruppens boendestöd till äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Handlingsplan Funkisgruppen AB 2022-09-14.pdf

§83 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, september 2022.pdf

§84 Granskning av Gränsvägens gruppbostad, LSS boende

Diarienummer 2022/ÄON 0099 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Granskningsrapporten av Gränsvägens gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har under september månad 2022
kvalitetsgranskat Gränsvägens gruppbostad.

Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas men att det finns förbättringsområden inom måltidssituation samt att social dokumentation behöver utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Gränsvägens Gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§85 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat

Diarienummer 2022/ÄON 0110 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges
Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,1 beslutade 2018 att rekommendera
kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).

SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och
med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan
konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Information om ställningstagande från Sveriges Kommuner och Regioner 2022-08-30 SKR 2022.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf

§86 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2022/ÄON 0017 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2023 fastställs enligt
förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden under 2023 föreslås
fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget bygger på årshjulet för
kommunens styrprocess.

Äldre- och omsorgsnämndens ordinarie sammanträdestider föreslås förläggas
måndagar klockan 18:30 följande datum:
- 23 januari
- 20 februari
- 20 mars
- 24 april
- 22 maj
- 19 juni
- 28 augusti
- 25 september
- 23 oktober
- 20 november
- 11 december

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att datum för äldre- och omsorgsnämnden under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2023.pdf

§87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL)
samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt
9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO).
Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut september.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS för äldre- och omsorgsnämnden september.pdf

§88 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Sammanträdes ajourneras mellan 19:58 - 20:05.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* Föreningsbidrag. Enheten för juridik och utredning har fått ett uppdrag att utreda möjligheten till central hantering av föreningsbidragen.
* Björkbacken och anståndsansökan. En anståndsansökan om förlängt avtal till och med 1 mars 2027 skickades in idag den 24 oktober till Arbetsmiljöverket.
* Bondevägen/Myggdalsvägen ett tilltänkt vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Det pågår flera parallella analyser och utredningar: skyfallsanalys, artskyddsutredning samt trafikutredning.
* Bansjövägen ett LSS gruppboende. Processen befinner sig i ett slutskede av förhandling.
* Lönnvägen ett LSS gruppboende av privat aktör.
* Baspersonal inom äldrevården kommer under december månad att få rätt till en extra semesterdag med full ersättning samt erbjudas en föreläsningsserie från Karolinska institutet om självmedkänsla. Detta finansieras av statsbidraget och görs för att visa uppskattning till baspersonalen.
* HAB-ersättning kommer att delas ut till brukare inom LSS som medverkat på daglig verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Sammanträdes ajourneras mellan 19:58 - 20:05.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

§89 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 oktober
* Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala utanförskapet bland äldre.pdf

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala utanförskapet bland äldre..pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL Oktober.pdf

§90 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf