Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-11-21

Sammanträde 2022-11-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ÄON 0001 001

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare, närvarar på nämnden och presenterar förslag till en ny äldre- och omsorgslag som utredare har lagt fram till regeringen.

2 Återrapportering till följd av granskningsrapporten av boendestödet i Stora Sköndal

Dnr: 2022/ÄON 0045 016

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers genomförde under 2022 en kvalitetsgranskning av Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har brister som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Daniel Ström, verksamhetschef på Stora Sköndal närvara på nämnden för att besvara frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av boendestödet i Stora Sköndal.pdf
Åtgärdsplan Stora Sköndals Boendestöd till Tyresö Kommun 2022.pdf

3 Granskningsplan 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2022/ÄON 0114 50

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska
kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskrivs de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna,
grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt
återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur
redovisning av granskning till nämnd ska genomföras. Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att de verksamheter som finns beskrivna i tjänsteskrivelsen ska granskas under 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

4 Larmhantering dagtid inom hemtjänsten i kommunal regi

Dnr: 2022/ÄON 0106 50

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Ansvar för all larmhantering dagtid inom hemtjänsten förs över till kommunal regi.
2. Beslutet gäller från 1 mars 2023.
3. Beslutet finansieras genom anslag från Myndighet SoL.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen ser att dagens larmhantering kan effektiviseras och har tagit fram ett förslag på larmhantering dagtid i egen regi. Tyresö kommun inför en kommunal larmpatrull med två till tre medarbetare som ansvarar för larm dagtid, liknande nattpatrullen. LOV-avtalet för hemtjänst ändras så att utryckning och åtgärder med anledning av larm inte ingår i uppdraget.

Utredningen visar att larmhantering i egen regi har möjlighet att ge bättre service till kommunens larmkunder samt till hemtjänstens kunder, bättre arbetsmiljö för hemtjänstens medarbetare, ökad kompetens kring larm och larmhantering samt en effektivare larmprocess. De tillfrågade inom privata hemtjänstutförare, kommunal hemtjänstutförare samt inom myndigheten är positiva till förslaget.

Att starta upp en larmpatrull i kommunal regi skulle innebära en merkostnad på ca 1-2 mkr. Genom förbättrade rutiner, minskat svinn av larmenheter som inte längre används samt minskat antal "sociala" larm förväntas kostnaden för insatsen minska och på sikt troligen återgå till nuvarande nivåer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse larmhantering egen regi dagtid.pdf
Rapport larmhantering i egen regi dagtid.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 59.pdf
Kommunala pensionärsrådet svar på remiss om larmhantering.pdf
Protokollsutdrag Kommunala pensionärsrådet 2022-10-27 § 29.pdf

5 Skrivelse från kommunens revisorer angående rapporterad statistik av ej verkställda beslut enligt LSS

Dnr: 2022/ÄON 0115 016

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisorernas skrivelse gällande rapporterad statistik av ej verkställda beslut enligt LSS.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har tagit del av äldre- och omsorgsnämndens rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende beslut som inte verkställts. Revisorerna önskar få svar på frågor gällande en ökning av beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts. Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar med kommentarer till de frågor revisorerna lyfter i sin skrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar till revisorer.pdf
Skrivelse från revisorerna ej verkställda beslut LSS.pdf

6 Förslag till uppdrag från kommunala funktionshindersrådet till äldre- och omsorgsnämnden

Dnr: 2022/ÄON 0149 51

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda om stödet som ges till personer som bor på gruppboenden eller servicebostäder som omfattas av LSS eller SoL anses vara på en rimlig nivå enligt LSS.
2. Resultatet av utredningen redovisas till äldre- och omsorgsnämnden senast 2023-05-01.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet beslutade 2022-10-26 § 55 att föreslå äldre- och omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende enligt LSS.

Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden har inkommit med ett ordförandeutlåtande som föreslår att en utredning ska tillsättas och att återrapportering ska redovisas till nämnden senast 2023-05-01.

Ordförandeutlåtande
Äldre-och omsorgsnämnden ger i uppdrag till Äldre-och omsorgsförvaltningen att utreda/kartlägga om de stöd som ges till de personer som omfattas av LSS/SoL och som bor på gruppboenden eller i servicebostäder kan anses vara på en rimlig nivå enligt LSS. En intention som LSS lagen har är bland annat att personkretsen skall ges möjlighet att leva som övriga medborgare i samhället, bland annat ha möjlighet att resa, delta i föreningslivets olika aktiviteter. Att denna grupp skall ges möjlighet att leva som övriga i samhället framgår även i SoL. Det upplevs att det finns begränsningar inom detta område. Dessa begränsningar kan vara ekonomiska, men även att inte få med nödvändig stödpersonal på en semesterresa.

En utredning som belyser status bör göras, denna utredning ska vara underlag för eventuellt kommande åtgärder och planering av verksamheten med hänsyn till de ekonomiska ramar som gäller.

Resultatet av utredning skall redovisas på nämndens sammanträde i april 2023.

Bilagor
Ordförandeutlåtande.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 55.pdf
Förslag till uppdrag.pdf

7 Månadsrapport

Dnr: 2022/ÄON 0002 001

Ärende 7
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, oktober 2022.pdf

8 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ÄON 0003 001

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* Taktil stimulering
* Utbildning i självmedkänsla för personal inom äldreomsorgen
* Förändringar i lagen om personlig assistans (LSS)
* De tillfälliga finansiella överskotten för ÄON
* Resultat från medarbetarenkät

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ÄON 0004 001

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 november
* Beslutsattestanter 2023

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala utanförskapet bland äldre..pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023.pdf

10 Meddelanden

Dnr: 2022/ÄON 0005 001

Ärende 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser

Framställan till Arbetsmiljöverket avseende Björkbacken
Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Framställan till Arbetsmiljöverket avseende Björkbacken.pdf
Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet LSS till SKR.pdf

§91 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Marita Sjögren, verksamhetsutvecklare, närvarar på nämnden och presenterar förslag till en ny äldre- och omsorgslag som utredare har lagt fram till regeringen.

Bilagor
Ny äldreomsorgslag.pdf

§92 Återrapportering till följd av granskningsrapporten av boendestödet i Stora

Diarienummer 2022/ÄON 0045 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers genomförde under 2022 en kvalitetsgranskning av Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har brister som behövde åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.
Daniel Ström, verksamhetschef för socialpsykiatrin på Stora Sköndal och Amila Srabovic områdeschef för stöd och omsorg på Stora Sköndal närvarar på nämnden, föredrar ärendet och besvarar frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av boendestödet i Stora Sköndal.pdf
Åtgärdsplan Stora Sköndals Boendestöd till Tyresö Kommun 2022.pdf

§93 Granskningsplan 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/ÄON 0114 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska
kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskrivs de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna,
grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt
återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur
redovisning av granskning till nämnd ska genomföras. Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att de verksamheter som finns beskrivna i tjänsteskrivelsen ska granskas under 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2023 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§94 Larmhantering dagtid inom hemtjänsten i kommunal regi

Diarienummer 2022/ÄON 0106 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Ansvar för all larmhantering dagtid inom hemtjänsten förs över till kommunal regi.
2. Beslutet gäller från 1 april 2023.
3. Beslutet finansieras genom anslag från Myndighet SoL.
4. En uppföljning återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i slutet av 2023.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen ser att dagens larmhantering kan effektiviseras och har tagit fram ett förslag på larmhantering dagtid i egen regi. Tyresö kommun inför en kommunal larmpatrull med två till tre medarbetare som ansvarar för larm dagtid, liknande nattpatrullen. LOV-avtalet för hemtjänst ändras så att utryckning och åtgärder med anledning av larm inte ingår i uppdraget.

Utredningen visar att larmhantering i egen regi har möjlighet att ge bättre service till kommunens larmkunder samt till hemtjänstens kunder, bättre arbetsmiljö för hemtjänstens medarbetare, ökad kompetens kring larm och larmhantering samt en effektivare larmprocess. De tillfrågade inom privata hemtjänstutförare, kommunal hemtjänstutförare samt inom myndigheten är positiva till förslaget.
Att starta upp en larmpatrull i kommunal regi skulle innebära en merkostnad på ca 1-2 mkr. Genom förbättrade rutiner, minskat svinn av larmenheter som inte längre används samt minskat antal "sociala" larm förväntas kostnaden för insatsen minska och på sikt troligen återgå till nuvarande nivåer.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Ansvar för all larmhantering dagtid inom hemtjänsten förs över till kommunal regi.
2. Beslutet gäller från 1 april 2023.
3. Beslutet finansieras genom anslag från Myndighet SoL.
4. En uppföljning återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i slutet av 2023.

Yrkanden
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Hon tilläggsyrkar även att en uppföljning återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i slutet av 2023.

Tony Thorén (L) bifaller tilläggsyrkandet samt yrkar att beslutspunkt 2 om beslutets giltighet ändras från 1 mars till 1 april. Det blir således ordförandeförslaget.

Lilian Nylinder (MP) Yrkar bifallet till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse larmhantering egen regi dagtid.pdf
Rapport larmhantering i egen regi dagtid.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 59.pdf
Kommunala pensionärsrådet svar på remiss om larmhantering.pdf
Protokollsutdrag Kommunala pensionärsrådet 2022-10-27 § 29.pdf

§95 Skrivelse från kommunens revisorer angående rapporterad statistik av ej

Diarienummer 2022/ÄON 0115 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 20:11 - 20:21.
2. Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisorernas skrivelse gällande rapporterad statistik av ej verkställda beslut enligt LSS.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har tagit del av äldre- och omsorgsnämndens rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende beslut som inte verkställts. Revisorerna önskar få svar på frågor gällande en ökning av beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts. Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar med kommentarer till de frågor revisorerna lyfter i sin skrivelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 20:11 - 20:21.
2. Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisorernas skrivelse gällande rapporterad statistik av ej verkställda beslut enligt LSS.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar till revisorer.pdf
Skrivelse från revisorerna ej verkställda beslut LSS.pdf

§96 Förslag till uppdrag från kommunala funktionshindersrådet till äldre- och

Diarienummer 2022/ÄON 0149 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda om stödet som ges till personer som bor på gruppboenden eller servicebostäder som omfattas av LSS eller SoL anses vara på en rimlig nivå enligt LSS.
2. Resultatet av utredningen redovisas till äldre- och omsorgsnämnden senast 2023-05-01.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet beslutade 2022-10-26 § 55 att föreslå äldre- och omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende enligt LSS.

Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden har inkommit med ett ordförandeutlåtande som föreslår att en utredning ska tillsättas och att återrapportering ska redovisas till nämnden senast 2023-05-01.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda om stödet som ges till personer som bor på gruppboenden eller servicebostäder som omfattas av LSS eller SoL anses vara på en rimlig nivå enligt LSS.
2. Resultatet av utredningen redovisas till äldre- och omsorgsnämnden senast 2023-05-01.

Ordförandeutlåtande
Äldre-och omsorgsnämnden ger i uppdrag till Äldre-och omsorgsförvaltningen att utreda/kartlägga om de stöd som ges till de personer som omfattas av LSS/SoL och som bor på gruppboenden eller i servicebostäder kan anses vara på en rimlig nivå enligt LSS. En intention som LSS lagen har är bland annat att personkretsen skall ges möjlighet att leva som övriga medborgare i samhället, bland annat ha möjlighet att resa, delta i föreningslivets olika aktiviteter. Att denna grupp skall ges möjlighet att leva som övriga i samhället framgår även i SoL. Det upplevs att det finns begränsningar inom detta område. Dessa begränsningar kan vara ekonomiska, men även att inte få med nödvändig stödpersonal på en semesterresa.

En utredning som belyser status bör göras, denna utredning ska vara underlag för eventuellt kommande åtgärder och planering av verksamheten med hänsyn till de ekonomiska ramar som gäller.

Resultatet av utredning skall redovisas på nämndens sammanträde i april 2023

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Ordförandeutlåtande.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 55.pdf
Förslag till uppdrag.pdf

§97 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, oktober 2022.pdf

§98 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* Taktil stimulering
* Utbildning i självmedkänsla för personal inom äldreomsorgen
* Resultat från OSA-enkäten, en medarbetarenkät
* Bondevägen och Björkbacken
* Information om avslutning på decembersammanträdet

§99 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 november
* Beslutsattestanter 2023

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag - minska det digitala utanförskapet bland äldre..pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2023.pdf

§100 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Framställan till Arbetsmiljöverket avseende Björkbacken
* Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet
* Skrivelse från vårdföretagarna

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Framställan till Arbetsmiljöverket avseende Björkbacken.pdf
Avropsavtal för undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet LSS till SKR.pdf
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022.pdf