Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-04-11

Sammanträde 2006-04-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

12 Kursutbudet vid C3L hösten 2006 – egna kurser och yrkesförberedande kurser i samverkan

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om kursutbudet vid C3L hösten 2006 :
- egna kurser
- yrkesförberedande kurser i samverkan med andra utbildningsanordnare

13 Ekonomisk rapport per mars 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per mars 2006.

14 Redovisning av genomförd internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Internkontroll av verksamheten år 2005 har genomförts genom att inventarielistorna för förvaltningen har granskats och i förekom-mande fall kompletterats. Rutinerna kring inventarielistorna har genomgåtts med berörda. Inventarielistorna har sänts till ekonomi-kontoret.

15 Revidering av dokumenthanteringsplanen för utvecklings-förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänner förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för utvecklingsförvaltningen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett reviderat förslag till dokument-hanteringsplan för utvecklingsförvaltningen. Ändringarna berör främst handlingar kring personalfrågor på grund av införandet av datorsystemet PS-självservice. Bilaga.

16 Nämndens Integrationsseminarium 9-10 maj 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om nämndens Integrations-seminarium 9-10 maj 2006.

17 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :
- lärlingsprojektet utvärdering och fortsättning
- Plusjobben
- körkortsteorikurs för studerande vid omvårdnadsprogrammet
- Turistenheten / Slottsområdet
- Uddby
- Kumla Herrgård

18 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls :
- Underlag för avstämning av statsbidrag till grundläggande vuxenutbildning år 2005
(DNr 2006 NAV 013)

19 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas :
- överlåtelse av arbetsmarknadssystemet Myran
(DNr 2006 NAV 012)
Mötesinformation

 

§12 Kursutbudet vid C3L hösten 2006 – egna kurser och yrkesförberedande kurser i samverkan

DNr 2006 NAV 014

Nämndens beslut

- Förvaltningens förslag till kursutbudet vid C3L hösten 2006 godkändes.

- Förvaltningens förslag till samarbetsprojekt godkändes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om kursutbudet vid C3L hösten 2006 :

- egna kurser

- yrkesförberedande kurser i samverkan med andra utbildningsanordnare

Behovet av olika typer av yrkesutbildningar ökar alltmer. Stats-makterna har den senaste tiden alltmer påtalat att vuxenutbild-ningen måste ordna sådana kurser. C3L har tidigare egna yrkes-utbildningar, dels KY-utbildningar, dels utbildning inom Vård och omsorg, barnskötarutbildning samt ekonomiassistentutbildning. Genom samarbetsavtal med Lernia kan C3L erbjuda utbildningar inom Elteknik, Energi och VVS, Hotell och konferens samt Restaurang. Diskussioner förs inom Södertörnsregionen om samarbete kring olika yrkesutbildningar - ett exempel är planer på en truckförarutbildning.

Från hösten 2006 planerar C3L att inleda ett nytt samarbete med DEABs Artrec AB beträffande lastbilsförarutbildning. Utbild-ningen kommer att ge C- (tung lastbil) eller CE-behörighet (tung lastbil med släp). C3L kommer att stå för viss administration kring antagning och betygssättning. I övrigt kommer C3L att betala per utnyttjad plats. Medel finns inom ramen för kontot för inter-kommunala kostnader. Utbildningen erbjuds också till de övriga kommunerna inom Södertörnssamarbetet.
_____________________________________________________

§13 Ekonomisk rapport per mars 2006

DNr 2006 NAV 015

Nämndens beslut

- Informationen om ekonomiskt utfall noteras.

- Uppdrag lämnades till personalutskottets ordförande att vid nästa sammanträde lämna rapport om personalfortbildningen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per mars 2006.

_____________________________________________________

§14 Redovisning av genomförd internkontroll

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Internkontroll av verksamheten ska genomföras varje år. För år 2005 har kommunen valt att genomföra en kontroll av inventarie-listorna. Granskningen har omfattat att inventarielistor förs och att de är uppdaterade, samt att rutinerna är ändamålsenliga och följs. Granskningen har skett för samtliga delar av utvecklingsförvalt-ningens verksamhet. Stickprovkontroller har utförts för att undersöka om förtecknade inventarier finns på angivet ställe.

I de fall brister har påträffats, har påpekande om detta skett, samt ny kontroll utförts. Det kompletterade underlaget med inventarie-listor och granskningsprotokoll har därefter sänts till ekonomi-kontoret.

_____________________________________________________

§15 Revidering av dokumenthanteringsplanen för utvecklings-förvaltningen

DNr 2006 NAV 016

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänner förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för utvecklingsförvaltning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett reviderat förslag till dokument-hanteringsplan för utvecklingsförvaltningen. Ändringarna berör främst handlingar kring personalfrågor på grund av införandet av datorsystemet PS-självservice.

_____________________________________________________

§16 Nämndens Integrationsseminarium 9-10 maj 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om nämndens Integrations-seminarium 9-10 maj 2006.
_____________________________________________________

§17 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- lärlingsprojektet utvärdering och fortsättning

- Plusjobben

- körkortsteorikurs för studerande vid omvårdnadsprogrammet

- Turistenheten / Slottsområdet

- Uddby

- Kumla Herrgård

_____________________________________________________

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls :

- Underlag för avstämning av statsbidrag till grundläggande vuxenutbildning år 2005

(DNr 2006 NAV 013)

_____________________________________________________

§19 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas :

- överlåtelse av arbetsmarknadssystemet Myran

(DNr 2006 NAV 012)

_____________________________________________________