Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-09-12

Sammanträde 2006-09-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

33 Ledningen av Utvecklingsförvaltningen

Nämndens beslut

- Informationen om att Ewa Eriksson tjänstgör som t f förvaltningschef fr o m september 2006 noteras.
- Fullmakter och attesträtter avseende förvaltningschefen gäller för Ewa Eriksson fr o m september 2006.
- För uthämtning av försändelser till C3L lämnas fullmakt till rektor Erik Hamner och bitr rektor Agneta Hallbeck.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information från förvaltningen om förändring av ledningen av Utvecklingsförvaltningen. Peter Hellsten har övergått till tjänst som stadsbyggnadschef inom kommunstyrelseförvaltningen. Ewa Eriksson tjänstgör som t f förvaltningschef från den 1 september 2006.

I samband med personbytet på förvaltningschefsposten ändras fullmakter och attesträtter avseende förvaltningschefen till att gälla för Ewa Eriksson fr o m september 2006.

För försändelser från posten, t ex rekommenderade brev, ställda till C3L föreslås att fullmakt lämnas till rektor Erik Hamner och bitr rektor Agneta Hallbeck.

34 Delårsbokslut per 31 augusti 2006

Nämndens beslut

- Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per 31 augusti 2006 godkännes och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per 31 augusti 2006 behandlas på sammanträdet.

35 Strategi- och budgetplan 2007-2009

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande antar förvaltningens förslag till strategi- och budgetplan 2007-2009 och överlämnar materialet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till strategi- och budgetplan 2007-2009 föreligger. Anpassning har ej gjorts med avseende på organisationsförändringen per 2006-09-01, utan denna kommer att göras senare innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.

36 Statligt stöd för vuxna

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner att ansökan sker om statligt stöd för vuxna 2007 samt uppdrar åt ordföranden att slutligen godkänna ansökan och att underteckna densamma tillsammans med förvaltningschefen.
- Beslutet om slutligt statsbidrag för utbildning av vuxna för år 2005 noteras.

Ärendebeskrivning

Myndigheten för skolutveckling har utsänt anvisningar för ansökan om statligt stöd för vuxna 2007. Ansökan ska vara inlämnad till myndigheten senast den 1 oktober 2006. Förvaltningen arbetar med ett förslag till ansökan med utgångspunkt i Strategi- och budgetplan 2007-2009.

Förvaltningens förslag sänds till nämndens ledamöter för kommentarer. Ordföranden godkänner slutligen ansökan och undertecknar densamma tillsammans med förvaltningschefen.

Beslut om slutligt statbidrag för utbildning av vuxna för år 2005 har erhållits.

37 Ansökan om påbyggnadsutbildning yrkeschaufför

Nämndens beslut

Nämnden godkänner att ansökan om påbyggnadsutbildning för yrkeschaufförer inlämnas till Skolverket.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde 2006-04-11, § 12, behandlades och godkändes förvaltningens samarbete med Artrec AB beträffande lastbilsförarutbildning. Utbildningen har startat i augusti 2006 och samlade betydligt fler ansökningar än vad som kunde beviljas. Merparten av ansökningarna kommer från sökande i andra kommuner. De antagna kommer till största delen från Tyresö, men även från grannkommuner. Kostnaden för utbildningen bekostas av hemkommunen.

Det finns nu möjlighet att omvandla utbildningen till en påbyggnadsutbildning som finansieras med statligt stöd.

38 Lärlingsprojektet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om hur lärlingsprojektet fortskrider.

39 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- Aktuella arbetslöshetssiffror
- Personal
- Kursstarter

40 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

41 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas :

- Projekt servicecenter
- Träff med revisorer
Mötesinformation

 

§33 Ledningen av Utvecklingsförvaltningen

DNr 2006-NAV 024

Nämndens beslut

- Informationen om att Ewa Eriksson tjänstgör som tillförordnad förvaltningschef från och med september 2006 noteras.

- Fullmakter och attesträtter avseende förvaltningschefen gäller för Ewa Eriksson från och med september 2006.

- För uthämtning av försändelser till C3L lämnas fullmakt till rektor Erik Hamner och biträdande rektor Agneta Hallbeck.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information från förvaltningen om förändring av ledningen av Utvecklingsförvaltningen. Peter Hellsten har övergått till tjänst som stadsbyggnadschef inom kommunstyrelseförvaltningen. Ewa Eriksson tjänstgör som tillförordnad förvaltningschef från och med september 2006.

I samband med personbytet på förvaltningschefsposten ändras fullmakter och attesträtter avseende förvaltningschefen till att gälla för Ewa Eriksson från och med september 2006.

För försändelser från posten, t ex rekommenderade brev, ställda till C3L föreslås att fullmakt lämnas till rektor Erik Hamner och biträdande rektor Agneta Hallbeck.

____________________________________________________

§34 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006

DNr 2006-NAV 025

Nämndens beslut

- Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per den 31 augusti 2006 godkännes och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per den 31 augusti 2006 behandlas på sammanträdet.

_____________________________________________________

§35 Strategi- och budgetplan 2007-2009

DNr 2006-NAV 026

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande antar förvalt-ningens förslag till strategi- och budgetplan 2007-2009 och överlämnar materialet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till strategi- och budgetplan 2007-2009 föreligger. En utförligare presentation görs till NAV-nämnden. Anpassning har inte gjorts med avseende på organisa-tionsförändringen per den 1 september 2006, utan denna kommer att göras senare innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.

_____________________________________________________

§36 Statligt stöd för vuxna

DNr 2006-NAV 027

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner att ansökan sker om statligt stöd för vuxna 2007 samt uppdrar åt ordföranden att slutligen godkänna ansökan och att underteckna densamma tillsammans med förvaltningschefen.

- Beslutet om slutligt statsbidrag för utbildning av vuxna för år 2005 noteras.

Ärendebeskrivning

Myndigheten för skolutveckling har utsänt anvisningar för ansökan om statligt stöd för vuxna 2007. Ansökan ska vara inlämnad till myndigheten senast den 1 oktober 2006. Förvaltningen arbetar med ett förslag till ansökan med utgångspunkt i Strategi- och budgetplan 2007-2009.

Förvaltningens förslag sänds till nämndens ledamöter för kommentarer. Ordföranden godkänner slutligen ansökan och undertecknar densamma tillsammans med förvaltningschefen.

Beslut om slutligt statbidrag för utbildning av vuxna för år 2005 har erhållits.

_____________________________________________________

§37 Ansökan om påbyggnadsutbildning yrkeschaufför

DNr 2006-NAV 028

Nämndens beslut

Nämnden godkänner att ansökan om påbyggnadsutbildning för yrkeschaufförer inlämnas till Skolverket.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 11 april 2006, § 12, behandlades och godkändes förvaltningens samarbete med Artrec AB beträffande lastbilsförarutbildning. Utbildningen har startat i augusti 2006 och samlade betydligt fler ansökningar än vad som kunde beviljas. Merparten av ansökningarna kommer från sökande i andra kommuner. De antagna kommer till största delen från Tyresö, men även från grannkommuner. Kostnaden för utbild-ningen bekostas av hemkommunen.

Det finns nu möjlighet att omvandla utbildningen till en påbyggnadsutbildning som finansieras med statligt stöd.

_____________________________________________________

§38 Lärlingsprojektet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om hur lärlingsprojektet fortskrider.

_____________________________________________________

§39 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen:

- Kumla Herrgård med gjorda investeringar

- Uddby Gård med utförda och kommande byggnationer

- Turistenheten: Prinsvillan och Notholmen

- Aktuella arbetslöshetssiffror

- Plusjobb

- Personal

- Kursstarter

_____________________________________________________

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls:

- Beslut om interkommunal ersättning

_____________________________________________________

§41 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Projekt servicecenter

- Träff med revisorer

_____________________________________________________