Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-12-05

Sammanträde 2006-12-05

Datum
Klockan
18:00
Plats

48 Ekonomisk rapport per den 30 november 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde kommer ekonomisk rapport att lämnas per den 30 novemberoktober 2006.

49 Ansökan om ny KY-utbildning

Förslag till nämndens beslut

Informationen om ansökan om ny KY-utbildning noteras.

Ärendebeskrivning

KY-myndigheten har beslutat att genomföra ansökningsomgången hösten 2006 som planerat.

C3L har skrivit och inlämnat ansökan om KY-utbildning transportledning och logistik, 80 poäng.

50 Samarbetsprojekt med socialförvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Information om samarbetsprojekt ”Datorstuga” noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett projekt ”Datorstuga” som görs tillsammans med socialförvaltningen.

51 Den gymnasiala lärlingsutbildningen som sökbart alternativ

Förslag till nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har under drygt ett år arbetat med ett lärlingsprojekt i samarbete med gymnasiet. Nämnden anser att det nu finns skäl att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ. Betyg ska kunna ges. Utbildningstiden för en sådan utbildning kan omfatta 2½ till 4 år.

52 Ansökan om att bli försökskommun

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att utforma en ansökan om att bli försökskommun.

Ärendebeskrivning

Kommuner kan ansöka till regeringen om att bli försökskommun. Nämnden anser att Tyresö ska ansöka om detta. Förvaltningen får i uppdrag att utforma en sådan ansökan.

53 Arbetsförmedling på entreprenad

Förslag till nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att undersöka möjligheterna att ta över Arbetsförmedlingens verksamhet på entreprenad.

Ärendebeskrivning

Nämnden anser att utvecklingsförvaltningen ska undersöka möjligheterna att överta Arbetsförmedlingens verksamhet på entreprenad.

54 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :
- Aktuella arbetslöshetssiffror
- Personal
- Arbetet med integrationsplanen

55 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

56 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
Mötesinformation

 

§48 Ekonomisk rapport per den 30 november 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas ekonomisk rapport per den

30 november 2006.

_____________________________________________________

§49 Ansökan om ny KY-utbildning

Dnr 2006 NAV 034

Nämndens beslut

Ansökan om ny KY-utbildning godkännes.

Ärendebeskrivning

KY-myndigheten har beslutat att genomföra ansökningsomgången hösten 2006 som planerat.

C3L har skrivit och inlämnat ansökan om KY-utbildning transport-ledning och logistik, 80 poäng. Underlaget för ansökan finns i bilaga.

Ordförande Olle Chevalier har i ordförandebeslut godkänt ansökan i samband med att den sändes in.

_____________________________________________________

§50 Samarbetsprojekt med socialförvaltningen

Nämndens beslut

Information om samarbetsprojekt ”Datorstuga” noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett projekt ”Datorstuga” som görs tillsammans med socialförvaltningen.

_____________________________________________________

§51 Den gymnasiala lärlingsutbildningen som sökbart alternativ

DNr 2006 NAV 035

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har under drygt ett år arbetat med ett lärlingsprojekt i samarbete med gymnasiet. Nämnden anser att det nu finns skäl att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ. Betyg ska kunna ges. Utbildningstiden för en sådan utbildning kan omfatta 2½ till 4 år.

_____________________________________________________

§52 Ansökan om att bli försökskommun

DNr 2006 NAV 036

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att utforma en ansökan om att bli försökskommun för gymnasiala lärlingar.

Ärendebeskrivning

Kommuner kan ansöka till regeringen om att bli försökskommun för att bedriva projekt med gymnasiala lärlingar. Nämnden anser att Tyresö ska ansöka om detta. Förvaltningen får i uppdrag att utforma en sådan ansökan.

_____________________________________________________

§53 Arbetsförmedling på entreprenad

DNr 2006 NAV 037

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att undersöka möjligheterna för kommunen att ta över Arbetsförmedlingens verksamhet på entreprenad.

Ärendebeskrivning

Nämnden anser att utvecklingsförvaltningen ska undersöka möjligheterna för kommunen att ta över Arbetsförmedlingens verksamhet på entreprenad.

_____________________________________________________

§54 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- Aktuella arbetslöshetssiffror

- Personal

- Arbetet med integrationsplanen.

_____________________________________________________

§55 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

_____________________________________________________

§56 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkommet meddelande noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om chaufförsutbildning som en 40 veckors riksrekry-terande påbyggnadsutbildning har inlämnats till Skolverket. Muntligt besked har erhållits att Tyresö med stor sannolikhet kommer att få starta hösten 2007 med denna utbildning förutsatt att nya läroplaner skrivs.

_____________________________________________________

§57 Avslutning

Nämndens beslut

Nämndens upphörande och vid sammanträdet framförda tack noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande upphör från och med den 1 januari 2007.

Ordförande Olle Chevalier (m) tackar nämndens ledamöter och utvecklingsförvaltningen för de gångna två årens arbete. Olle Chevalier önskar också den nya nämnden och den nya förvalt-ningen lycka till med sitt kommande arbete.

Lars Ericson (s) framför ett stort tack till majoriteten och till förvaltningen för ett gott samarbete. Elisabeth Hedlund (v) instämmer i detta.

_____________________________________________________