Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-01-26

Sammanträde 2005-01-26

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan av val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande och val av sekreterare

Nämndens beslut

- Anmälan av val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.
- Till sekreterare för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande utses Leif Ljungberg.Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-09, § 84, fattades beslut om val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande (bilaga).

Till sekreterare för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande föreslås Leif Ljungberg.

2 Anmälan av fastställt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Nämndens beslut

Anmälan av fastställt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.


Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-09, § 88, fastställdes reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande (bilaga).

3 Sammanträdestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 2005

Nämndens beslut

Sammanträdestider för år 2005 fastställes enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Styrelsens för C3L har vid sammanträde 2004-12-08, § 36, beslutat föreslå nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande sammanträdesplan enligt följande för år 2005 :

- Onsdagen den 26 januari 2005 kl 18.30.
- Onsdagen den 2 februari 2005 kl 18.30
Bokslut 2004 och verksamhetsberättelse 2004
- Tisdagen den 8 mars 2005 kl 18.30
- Tisdagen den 12 april 2005 kl 18.30. Prognos I
- Tisdagen den 10 maj 2005 kl 18.30
- Torsdagen den 9 juni 2005 kl 18.30
- Onsdagen den 24 augusti 2005 kl 18.30
- Tisdagen den 13 september 2005 kl 18.30. Prognos II, budget 2006 och KELP 2007-2008
- Tisdagen den 8 november 2005 kl 18.30
- Tisdagen den 6 december 2005 kl 18.30

4 Organisationen av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att fastställa organisationen av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen har utarbetat ett förslag till organisation av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande enligt bilaga.

De fackliga organisationerna har informerats av förvaltningschefen utan erinringar, förutsatt att inga invändningar framkommer på arbetsplatsträff med all personal. Sådan arbetsplatsträff har ägt rum 2005-01-10, utan att några invändningar framförts.

5 Delegationsordning och attestanter

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande fastställer delegationsordning med förteckning över attestanter enligt bilaga att gälla fr o m 2005-02-01.


Ärendebeskrivning

Förslag till delegationsordning med förteckning över attestanter föreligger enligt bilaga.

6 Ekonomi

Nämndens beslut

- Nämnden noterar informationen om ekonomin för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om av kommunfullmäktige fattade beslut om ekonomi för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

7 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Peter Hellsten redogör vid sammanträdet om aktuella frågor inom verksamheten och om tidigare fattade beslut om målsättningar. Information lämnas om läget för ansökningar om KY-utbildningar.

8 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (5 kb)
Mötesinformation

 

§1 Anmälan av val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande och val av sekreterare

Dnr 2005-NAV 003

Nämndens beslut

- Anmälan av val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.

- Till sekreterare för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande utses Leif Ljungberg.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-09, § 84, fattades beslut om val av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande (bilaga).

Till sekreterare för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande föreslås Leif Ljungberg.
_____________________________________________________

§2 Anmälan av fastställt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2005-NAV 004

Nämndens beslut

Anmälan av fastställt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-09, § 88, fastställdes reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande (bilaga).

_____________________________________________________

§3 Sammanträdestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 2005

Dnr 2005-NAV 005

Nämndens beslut

Sammanträdestider för år 2005 fastställes enligt förslaget.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Styrelsens för C3L har vid sammanträde 2004-12-08, § 36, beslutat föreslå nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande sammanträdesplan enligt följande för år 2005 :

- Onsdagen den 26 januari 2005 kl 18.30.

- Onsdagen den 2 februari 2005 kl 18.30

Bokslut och verksamhetsberättelse för C3L 2004

- Tisdagen den 8 mars 2005 kl 18.30

- Tisdagen den 12 april 2005 kl 18.30. Prognos I

- Tisdagen den 10 maj 2005 kl 18.30

- Torsdagen den 9 juni 2005 kl 18.30

- Onsdagen den 24 augusti 2005 kl 18.30

- Tisdagen den 13 september 2005 kl 18.30.

Prognos II, budget 2006 och KELP 2007-2008

- Tisdagen den 8 november 2005 kl 18.30

- Tisdagen den 6 december 2005 kl 18.30

_____________________________________________________


§4 Organisationen av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2005-NAV 006

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att fastställa organisationen av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande enligt förslaget.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen har utarbetat ett förslag till organisation av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande enligt bilaga.

De fackliga organisationerna har informerats av förvaltningschefen utan erinringar, förutsatt att inga invändningar framkommer på arbetsplatsträff med all personal. Sådan arbetsplatsträff har ägt rum 2005-01-10, utan att några invändningar framförts.
_____________________________________________________

§5 Delegationsordning och attestanter

Dnr 2005-NAV 007

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande fastställer delegationsordning med förteckning över attestanter enligt bilaga att gälla fr o m 2005-02-01.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till delegationsordning med förteckning över attestanter föreligger enligt bilaga.

_____________________________________________________


§6 Ekonomi

Dnr 2005-NAV 008

Nämndens beslut

Nämnden noterar informationen om ekonomin för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om av kommunfullmäktige fattade beslut om ekonomi för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________


§7 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Peter Hellsten redogör vid sammanträdet om aktuella frågor inom verksamheten och om tidigare fattade beslut om målsättningar. Information lämnas om läget för ansökningar om KY-utbildningar.
_____________________________________________________

§8 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.