Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-03-08

Sammanträde 2005-03-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Tid : Tisdagen den 8 mars 2005, kl 18.30

11 Information om invandrarsektionen och Sfi

12 Ekonomi

- besparingar 2005
- månadsuppföljning

13 Arbetsmarknad

- statistik
- friår
- samverkan

14 Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning

- kursutbud hösten 2005
- statistik

16 Rekryteringsbidrag, hanteringsrutiner

18 Allmän information från förvaltningschefen

19 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
NAV närvaro.pdf (5 kb)
Mötesinformation

 

§11 Information om invandrarsektionen och Sfi

Nämndens beslut

Informationen om verksamheten vid invandrarsektionen och Sfi noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om verksamheten vid invandrarsektionen och Sfi :

- verksamhetens inriktning

- ekonomin för verksamheten

- deltagarna i verksamheten

_____________________________________________________


§12 Ekonomi

- besparingar 2005

- månadsuppföljning

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om förvaltningens förslag till tänkbara besparingar under år 2005. Månadsuppföljning per februari 2005 redovisas.

_____________________________________________________


§13 Arbetsmarknad

- statistik

- friår

- samverkan

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om arbetsmarknadsfrågor :

- statistik

- friår

- samverkan

_____________________________________________________

§14 Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning

- kursutbud hösten 2005

- statistik

Nämndens beslut

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och tas upp på kommande möte 2005-04-12.

_________________________________________________


§15 KY-utbildningar

Nämndens beslut

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och tas upp på kommande möte 2005-04-12.

_____________________________________________________


§16 Rekryteringsbidrag, hanteringsrutiner

Dnr 2005-NAV 020

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

- delegerar beslut om kommunens ställningstagande om rekryteringsbidrag till biträdande rektor Agneta Hallbeck.

- beslutar att anta kriterier för beviljande av rekryteringsbidrag enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Frågan om rekryteringsbidrag och hanteringsrutiner har tidigare behandlats i styrelsen för C3L, 2002-11-27, §51.

Fr.o.m. den 1 januari 2003 trädde ett nytt bidragssystem för studier i kraft. Ansvaret för fördelning av bidraget vilar på hemkom-munen. Bidraget är tänkt att väcka intresse, bland dem som inte tidigare studerat, för studier på grundläggande- och gymnasienivå.

För att komma ifråga för bidraget skall den sökande vara 25-50 år, inte ha studerat med studiestöd de senaste 5 åren samt ha:

· Kort tidig are utbildning

och vara

· Arbetslös/riskera att bli arbetslös

eller ha

· Funktionshinder som medför att den sökande behöver längre tid för studierna

Enligt förordningen skall styrelsen/nämnden för utbildningen anta riktlinjer/kriterier för beslut om behörighet och rekrytering för studier med rekryteringsbidrag.

Ansökningarna om rekryteringsbidrag ska inlämnas till kommu-nen, och de sökande ska prövas enligt lagen om rekryterings-

bidrag. Förvaltningen föreslår att delegation lämnas till biträdande rektor Agneta Hallbeck att besluta om kommunens ställnings-tagande. För ansökan behövs blankett, som nu reviderats.

Förslag till rekryteringen

För att rekrytera lågutbildade till utbildning skall samverkan ske dels med de förvaltningar i kommunen som har kännedom om och kontakt med kommunens innevånare (t ex Socialförvaltningen och Specialenheten), dels med myndigheter som verkar i kommunen (t ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), dels med intresse-organisationer som har medlemmar i kommunen (t ex Handikapp­organisationer, Fackförbund, Studieförbund).

Utvecklingsförvaltningen skall även via annonser och hemsida informera om denna nya möjlighet till bidrag för studier på grundläggande- och gymnasie-nivå.

Förvaltningens förslag till kriterier

Vid behandlingen av ansökningarna ska kort tidigare utbildning innebära en avslutad högst 2-årig gymnasieutbildning. De 3-åriga utbildningar som ingick i det tidigare ”ÖGY-försöket” skall i detta sammanhang räknas som en 2-årig gymnasieutbildning.

Av särskilda skäl, som skall styrkas med intyg, kan även en längre oavslutad utbildning räknas som kort.

Som arbetslös räknas den som är anmäld till Arbetsförmedlingen.

Den som i sin ansökan anger sig riskera att bli arbetslös, skall förete intyg från arbetsgivare om anställningens eventuella upphörande.

Funktionshinder som åberopas skall styrkas med intyg. I svårbedömda fall skall kontakt tas med tidigare lärare eller kontaktperson som känner den sökande väl.

Långtidssjukskrivna med arbetsrelaterade svårigheter/skador ska också tillhöra den prioriterade gruppen.

_____________________________________________________


§17 Personuppgiftsombud

Dnr 2005-NAV 021

Nämnden beslutar att utse Leif Ljungberg som personuppgifts-ombud för register inom verksamhetsområdet för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt personuppgiftslagen gäller att varje nämnd/styrelse ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde för att man inte ska behöva anmäla varje enskilt register inom sitt ansvarsområde till Datainspektionen.

Vid styrelsesammanträde i C3L-styrelsen 2001-05-17, § 26, utsågs Leif Ljungberg till personuppgiftsombud för styrelsens för C3L verksamhetsområde, medan Arbetscentrum hörde till ansvars-området för personuppgiftsombudet som utsetts av kommun-styrelsen 2001-04-03, §77.

Förvaltningen föreslår nu att Leif Ljungberg utses till personuppgiftsombud för hela ansvarsområdet för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________


§18 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträder redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen.

_____________________________________________________

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

_____________________________________________________


§20 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.

_____________________________________________________