Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-04-12

Sammanträde 2005-04-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Tid : Tisdagen den 12 april 2005, kl 18.30

21 Information om arbetsmarknadssektionen

23 Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning

- kursutbud hösten 2005
- statistik

25 Reglemente

- gemensamt reglemente för samtliga nämnder
- reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

27 Allmän information från förvaltningschefen

28 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§21 Information om arbetsmarknadssektionen

Nämndens beslut

Informationen om verksamheten vid arbetsmarknadssektionen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om verksamheten vid arbetsmarknadssektionen

- verksamhetens inriktning och ekonomi

- statistik

_____________________________________________________

§22 Ekonomi

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per mars 2005.

_____________________________________________________


§23 Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning

- kursutbud hösten 2005

- statistik

Nämndens beslut

- Förvaltningens förslag om kursutbud hösten 2005 godkänns.

- Informationen om statistik noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den plan för vuxenutbildningen som styrelsen för C3L fattade beslut om 2002-10-24, § 41, skall utbudet av kurser vid C3L i första hand avse grundläggande vuxenutbildning, kärn-ämnen och sådana karaktärsämnen som krävs för tillgång till högre studier. Utbudet av sammanhållen yrkesinriktad utbildning skall svara mot arbetsmarknadens behov. Dessutom kan av särskilda skäl enskilda studerande erbjudas utbildning hos annan utbild-ningsanordnare. Prioriteringarna har lämnats till skolverket vid ansökan om statligt stöd för vuxna 2005.

Förvaltningen föreslår att prioriteringarna ska fortsätta att gälla och vara vägledande för kursutbudet till hösten 2005.

Vid sammanträdet presenteras statistik för C3L.

_____________________________________________________

§24 KY-utbildningar

Nämndens beslut

Informationen om KY-utbildningar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har lämnat slutgiltigt besked om tilldelning av platser 2005, varvid C3L har fått godkännande av Systemutveckling med Java, 80p, och IT-tekniker med inriktning mot datorkommunikation och nätverk, 80p. De övriga ansökningarna har avslagits.

Planerade marknadsföringsinsatser redovisas vid sammanträdet.

_____________________________________________________

§25 Reglemente

- gemensamt reglemente för samtliga nämnder

- reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noterar kommunfullmäktiges beslut om gemensamt reglemente för samtliga nämnder samt om nytt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2005-03-17, § 13, fattat beslut om gemensamt reglemente för samtliga nämnder, samt vid samma sammanträde, § 19, om nytt reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________


§26 Dokumenthanteringsplan

Dnr 2005-NAV 024

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan föreligger.

_____________________________________________________


§27 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträder redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen och förvaltningens arbete med målsättningar för verksamheten.

_____________________________________________________

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

_____________________________________________________

§29 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.

_____________________________________________________