Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-08-24

Sammanträde 2005-08-24

Datum
Klockan
18:30
Plats

40 Information om arbetsförmedlingen

41 Information om lärlingsprojekt

42 Redovisning av intagning av elever på C3L och åtgärderna på Arbetscentrum för arbetslösa

44 Komplettering av delegationsordningen

45 Vägverkets handlingsplan för information och vägvisning till turistiskt intressanta mål

46 Allmän information från förvaltningschefen

47 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§40 Information om arbetsförmedlingen

Nämndens beslut

Informationen om arbetsförmedlingens verksamhet noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar Berit Johansson information om arbetsförmedlingens verksamhet.
_____________________________________________________

§41 Information om lärlingsprojekt

Nämndens beslut

Informationen om lärlingsprojekt noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar Karin Heikenfeldt information om det lärlingsprojekt som förväntas tillföras utvecklingsförvaltningen och som därmed ska avrapporteras till nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.
_____________________________________________________

§42 Redovisning av intagning av elever på C3L och åtgärderna på Arbetscentrum för arbetslösa

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas intagningen av elever på C3L till hösten 2005 inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom kvalificerad yrkesutbildning. Redovisning lämnas också om Arbetscentrums åtgärder för arbetslösa.
_____________________________________________________

§43 Ekonomi

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per juli 2005.

_____________________________________________________

§44 Komplettering av delegationsordningen

Dnr 2005-NAV 007

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande beslutar att som bilaga till delegationsordningen tillföra socialnämndens beslut som även gäller för socialsekreterare på Invandrarsektionen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I delegationsordningen, NAV 2005-01-26, § 5, finns under punkt D Arbetscentrum texten ”För Invandrarsektionen gäller dessutom, i tillämpliga delar, den av socialnämnden fastställda delegations-ordningen för Individ- och familjeomsorg.” Från socialnämnden har nu erhållits förteckning över de beslut som även gäller för socialsekreterare på Invandrarsektionen.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande föreslås besluta om att tillföra denna förteckning som en bilaga till nämndens delegationsordning.
_____________________________________________________

§45 Vägverkets handlingsplan för information och vägvisning till turistiskt intressanta mål

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utarbeta ett remissvar på Vägverkets handlingsplan.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om den remiss som Vägverket har utsänt om handlingsplan för information och vägvisning till turistiskt intressanta mål. Remisstiden utgår den 15 september 2005.
_____________________________________________________§46 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen.

- Resultat av psykosocial enkät.

- Besparingsåtgärder och hyresförhandlingar.

_____________________________________________________

§47 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.
_____________________________________________________

§48 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.

_____________________________________________________