Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-09-13

Sammanträde 2005-09-13

Datum
Klockan
18:30
Plats

49 Delårsbokslut per 31 augusti 2005

50 Strategi- och budgetplan 2006-2008

51 Ansökan om statligt stöd för vuxna 2006

53 Arkivbeskrivning och komplettering av dokumenthanteringsplan

54 Information om möte med Nordiska museet

55 Allmän information från förvaltningschefen

56 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§49 Delårsbokslut per 31 augusti 2005

Dnr 2005-NAV031

Nämndens beslut

- Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per 31 augusti 2005 godkännes och överlämnas till ekonomikontoret.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att till nästa sammanträde föreslå strategiska åtgärder, som kan stärka organisationen inför framtiden, t ex marknadsföringsåtgärder.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut för utvecklingsförvaltningen per 31 augusti 2005 behandlas på sammanträdet.

_____________________________________________________

§50 Strategi- och budgetplan 2006-2008

Dnr 2005-NAV032

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande antar förvaltningens förslag till strategi- och budgetplan 2006-2008 och överlämnar materialet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningens förslag till strategi- och budgetplan 2006-2008 föreligger enligt bilaga.

_____________________________________________________

§51 Ansökan om statligt stöd för vuxna 2006

Dnr 2005-NAV033

Nämndens beslut

Nämnden godkänner att ansökan sker om statligt stöd för vuxna 2006 samt uppdrar åt ordföranden att slutligen godkänna ansökan och att underteckna densamma tillsammans med förvaltnings-chefen.

Ärendebeskrivning

Myndigheten för skolutveckling har utsänt anvisningar för ansökan om statligt stöd för vuxna 2006. Förvaltningen arbetar med ett förslag till ansökan med utgångspunkt i Strategi- och budgetplan 2006-2008.

Förvaltningens förslag sänds till nämndens ledamöter för kommentarer. Ordföranden godkänner slutligen ansökan och undertecknar densamma tillsammans med förvaltningschefen.
_____________________________________________________

§52 KY-ansökningar

Nämndens beslut

Informationen om ansökningar av nya KY-utbildningar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas förvaltningens arbete med ansökningar av nya KY-utbildningar :

- Videografik och interaktiva medier, 80 p

- Strömmande medier och digital distribution, 40 p

- Transportledare med yrkesförarbehörighet i åkeribranschen, 70 p

_____________________________________________________

§53 Arkivbeskrivning och kompletteringar av dokumenthanteringsplanen.

Dnr 2005-NAV 024

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna av förvaltningen upprättad

arkivbeskrivning och gjorda kompletteringar av dokument-

hanteringsplanen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat arkivbeskrivning och gjort komplette-ringar av dokumenthanteringsplanen enligt anvisningar från kommunens arkivarie.

_____________________________________________________

§54 Information om möte med Nordiska museet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen redogör för möte som skett med företrädare för Nordiska museet och förslag till utökad samverkan rörande Tyresö slott.

_____________________________________________________

§55 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen.

Information lämnas om handikappfrågor.

_____________________________________________________

§56 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.

_____________________________________________________