Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-05-22

Sammanträde 2006-05-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

20 Kunskapskatalogen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

C3L har utarbetat en Kunskapskatalog med beskrivning av vuxenutbildningen. Katalogen kommer att delas ut till samtliga hushåll i Tyresö. Vid sammanträdet presenteras katalogen. Studie- och yrkesvägledare Håkan Lindgren redogör vid sammanträdet för tankarna bakom framtagandet av katalogen.

21 Utbildningsnivå och arbetslöshetssiffror som grund för C3L:s verksamhet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras SCB-siffror om utbildningsnivån och arbetslöshetssiffror i Tyresö kommun, som en bakgrund för C3L:s inriktning på verksamheten. Siffrorna avses också ingå i våra nyckeltal till gruppen för Hållbar utveckling.

22 Truckförarutbildning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner att samarbete inleds med Itiro.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet i NAV 2006 04 11, § 12, behandlades behovet av olika typer av yrkesutbildningar. C3L har nu också inlett kontakter med företaget Itiro, och diskuterat en utbildning ”Lagerarbete med truck”. Vid sammanträdet kommer represen-tanter för företaget att presentera möjliga utbildningar som man kan erbjuda. Om samarbete inleds, kommer C3L att stå för viss administration kring antagning och betygssättning. I övrigt kommer C3L att betala per utnyttjad plats. Medel finns inom ramen för kontot interkommunala kostnader. Utbildningen erbjuds också till de övriga kommunerna inom Södertörnssamarbetet.

23 Rapport om samarbetet med Stockholms praktiska gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid dåvarande C3L-styrelsens seminarium 2003 05 13 initierades ett samarbete med Stockholms praktiska gymnasium som bland annat skulle avse låssmedsutbildning. Resultatet har emellertid endast blivit att C3L har sålt några datautbildningskurser till Stockholms praktiska gymnasium. Vid sammanträdet redovisas anledningarna till att samarbetet begränsats.

24 Kursplaner för lokala kurser

Förslag till nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänner förvaltningens förslag till kursplan för kurserna

- Vägen till jobbet
- Trafikkunskap

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar förslag till kursplaner för de lokala kurserna Vägen till jobbet och Trafikkunskap. Kursen Vägen till jobbet är bland annat avsedd för studeranden inom ekonomi-assistentutbildningen. Trafikkunskapskursen erbjuds främst studerande inom omsorgsprogrammet.

25 Ekonomisk rapport per april 2006

Förslag till nämndens beslut

Ekonomisk rapport per april 2006 översänds till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljning per april 2006 föreligger, dels rapport som ska översändas till ekonomikontoret, dels detaljerad rapport beträffande AC och C3L till nämnden.

26 Rapport om personalfortbildningskurser vid C3L

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om personalkontorets beställning av fortbildningskurser vid C3L år 2006.

27 Nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utarbeta ett förslag till integrationsplan för Tyresö 2006-2011.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas minnesanteckningar från nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006. De idéer och synpunkter som framfördes vid seminariet kommer att ligga till grund vid framtagandet av en integrationsplan för Tyresö 2006-2011. Förvaltningen får i uppgift att ta fram ett första förslag till en sådan plan. Planen ska slutligen behandlas i kommunfullmäktige.

28 Övertagande av drift- och underhåll av Kumla Herrgård

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2006-04-25, § 55, beslöts att Tyresö kommun övertar drift- och underhåll av Kumla Herrgård. Kommunen har beslutat att dessa frågor läggs på Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

29 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- Aktuella arbetslöshetssiffror
- Redovisning till skolverket om genomförd och planerad utbildningsvolym år 2006
- Lärlingsprojektet
- Personal

30 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

31 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas :

- Sammanträdesprotokoll från KS 2006-04-25 § 49 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007

- SKL cirkulär 2006:23, vårpropositionen 2006
Mötesinformation

 

§20 Kunskapskatalogen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

C3L har utarbetat en Kunskapskatalog med beskrivning av vuxenutbildningen. Katalogen kommer att delas ut till samtliga hushåll i Tyresö. Vid sammanträdet presenteras katalogen. Studie- och yrkesvägledare Håkan Lindgren redogör vid sammanträdet för tankarna bakom framtagandet av katalogen.
_____________________________________________________

§21 Utbildningsnivå och arbetslöshetssiffror som grund för C3L:s verksamhet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras SCB-siffror om utbildningsnivån och arbetslöshetssiffror i Tyresö kommun, som en bakgrund för C3L:s inriktning på verksamheten. Siffrorna avses också ingå i våra nyckeltal till gruppen för Hållbar utveckling.
_____________________________________________________

§22 Truckförarutbildning och andra yrkesutbildningar

Dnr 2006 NAV 018

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner att samarbete inleds med Itiro.

- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att kontakta arbetsförmed-lingen och inbjuda representanter på regional nivå till ett av nämndens sammanträde under hösten 2006.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet i NAV 2006 04 11, § 12, behandlades behovet av olika typer av yrkesutbildningar. C3L har nu också inlett kontakter med företaget Itiro, och diskuterat en utbildning ”Lagerarbete med truck”. Vid sammanträdet kommer represen-tanter för företaget att presentera möjliga utbildningar som man kan erbjuda. Om samarbete inleds, kommer C3L att stå för viss administration kring antagning och betygssättning. I övrigt kommer C3L att betala per utnyttjad plats. Medel finns inom ramen för kontot interkommunala kostnader. Utbildningen erbjuds också till de övriga kommunerna inom Södertörnssamarbetet.

Diskussion fördes kring strukturfrågor och ansvarsfördelning beträffande yrkesutbildningar. Mer information behövs om behov och utbud ur ett regionalt perspektiv.
_____________________________________________________

§23 Rapport om samarbetet med Stockholms praktiska gymnasium

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid dåvarande C3L-styrelsens seminarium 2003 05 13 initierades ett samarbete med Stockholms praktiska gymnasium som bland annat skulle avse låssmedsutbildning. Resultatet har emellertid endast blivit att C3L har sålt några datautbildningskurser till Stockholms praktiska gymnasium. Vid sammanträdet redovisas anledningarna till att samarbetet begränsats.
_____________________________________________________

§24 Kursplaner för lokala kurser

Dnr 2006 NAV 019

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänner förvaltningens förslag till kursplan för kurserna

- Vägen till jobbet

- Trafikkunskap

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar förslag till kursplaner för de lokala kurserna Vägen till jobbet och Trafikkunskap. Kursen Vägen till jobbet är bland annat avsedd för studeranden inom ekonomi-assistentutbildningen. Trafikkunskapskursen erbjuds främst studerande inom omsorgsprogrammet.
_____________________________________________________

§25 Ekonomisk rapport per april 2006

Dnr 2006 NAV 015

Nämndens beslut

Ekonomisk rapport per april 2006 översänds till ekonomikontoret.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljning per april 2006 föreligger, dels rapport som ska översändas till ekonomikontoret, dels detaljerad rapport beträffande AC och C3L till nämnden.
_____________________________________________________

§26 Rapport om personalfortbildningskurser vid C3L

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om personalkontorets beställning av fortbildningskurser vid C3L år 2006.
_____________________________________________________

§27 Nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006

Dnr 2006 NAV 020

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utarbeta ett förslag till integrationsplan för Tyresö 2006-2011.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas minnesanteckningar från nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006. De idéer och synpunkter som framfördes vid seminariet kommer att ligga till grund vid framtagandet av en integrationsplan för Tyresö 2006-2011. Förvaltningen får i uppgift att ta fram ett första förslag till en sådan plan. Planen ska slutligen behandlas i kommunfullmäktige.
_____________________________________________________

§28 Övertagande av drift- och underhåll av Kumla Herrgård

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2006-04-25, § 55, beslöts att Tyresö kommun övertar drift- och underhåll av Kumla Herrgård. Kommunen har beslutat att dessa frågor läggs på Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.
_____________________________________________________

§29 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- Aktuella arbetslöshetssiffror

- Redovisning till skolverket om genomförd och planerad utbildningsvolym år 2006

- Lärlingsprojektet

- Personal

_____________________________________________________§30 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

_____________________________________________________

§31 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas :

- Sammanträdesprotokoll från KS 2006-04-25, § 49, Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007

- SKL cirkulär 2006:23, vårpropositionen 2006

- Sammanträdesprotokoll från Kultur- och fritids-nämnden 2006-05-08, § 20, Upprättande av biblio-teksplan

_____________________________________________________

§32 Övriga frågor

Nämndens beslut

Förvaltningen översänder informationen om Villa Victoria till nämndens ledamöter när förvaltningen fått den efterfrågade informationen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Som övrig fråga diskuterades Villa Victoria.

_____________________________________________________