Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-03-26

Sammanträde 2019-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofia Lidén, enhetschef för försörjningsstöd och Dragan Boban, enhetschef för
integrationsenheten delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör
arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.

2 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per februari 2019 avseende arbetsmarknads-
och socialnämndens verksamhetsområden.
Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 ek. uppföljning .pdf

3 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0039 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalysen delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver
utvecklas för att möta framtidens behov.

Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan
2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och
framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision
samt verksamhetsutveckling.

Föregående behovsanalys beslutad i tidigare socialnämnden 2017-03-28 (Dnr
2018/SN 0056 010) var gemensam för nämndens tre verksamhetsområden
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och
familjeomsorg. Fokus låg på verksamhetsutveckling, teknikutveckling och
tillkommande omsorgsbehov. Omsorgsbehovet avsåg omsorgen om personer med
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen men något behov lyftes inte
fram för äldreomsorgen.

Förvaltningen har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och
prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet
framöver.

Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom
ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 behovsanalys, individ- och familjeomsorgen.pdf

4 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet arbete och integration

Dnr 2019/ASN 0054

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalysen delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver
utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det
strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för
nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade
till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med
en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka
verksamhetsområdet framöver.

Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, information om behovsanalyser, arbete och integration.pdf

5 Tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Dnr 2019/ASN 0048 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med landstinget om samverkan kring personer med
missbruk/beroende av spel om pengar antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Stockholms läns
landsting har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende
av spel om pengar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 tilläggsöverenskommelse spelmissbruk.pdf
Rapport samverkan gällande personer med missbruk eller beroende av spel om pengar
.pdf

6 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ASN 0023 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april
2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att
alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar
sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 dataskyddsombud till ASN.pdf

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser tjänstemannabeslut och
ordförandebeslut.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-03-12 (extra utskott) 2019-02-26

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för att stärka insatserna för barn och unga
med psykisk ohälsa.pdf
Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för stärkt bemanning inom den sociala barn-
och ungdomsvården.pdf
ASN ekonomiskt stöd 2019.pdf
Överenskommelse avseende personligt ombud 2019 och 2020.pdf

8 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

Bilagor
arbetslöshetsstatistik feb 2019.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 48 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och
kvalitetsgranskning 2018, finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2019-03-13)

10 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga meddelanden att rapportera.

§1021 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sofia Lidén, enhetschef för försörjningsstöd och Dragan Boban, enhetschef för integrationsenheten delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1021_prot_20190326.pdf (109 kb)

§1022 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per februari 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk rapport för ASN februari.pdf

§1023 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0039 010
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalysen delges kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.
 
Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Föregående behovsanalys beslutad i tidigare socialnämnden 2017-03-28 (Dnr 2018/SN 0056 010) var gemensam för nämndens tre verksamhetsområden äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Fokus låg på verksamhetsutveckling, teknikutveckling och tillkommande omsorgsbehov. Omsorgsbehovet avsåg omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen men något behov lyftes inte fram för äldreomsorgen.
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen.pdf

§1024 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet arbete och integration

Dnr 2019/ASN 0054
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalysen delges kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende verksamhetsområdet arbete och integration.pdf

§1025 Tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Dnr 2019/ASN 0048 012
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Överenskommelsen med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar antas.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 Tilläggsöverenskommelse om spelmissbruk.pdf
Tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk eller beroende av spel om pengar.pdf

§1026 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ASN 0023 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-03-14 Dataskyddsombud till ASN.pdf

§1027 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-03-12 (extra utskott)
2019-02-26
 
Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.pdf
Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.pdf
Fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2019 för ASN.pdf
Överenskommelse avseende personligt ombud 2019 och 2020.pdf

§1028 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.
 
Bilagor
Arbetslöshetsstatistik februari 2019.pdf

§1029 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
 - Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 48 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-03-13)
Beslut/Protokollsutdrag
§1029_prot_20190326.pdf (109 kb)

§1030 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Det finns inga meddelanden att rapportera denna månad.
Beslut/Protokollsutdrag
§1030_prot_20190326.pdf (108 kb)