Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-04-29

Sammanträde 2019-04-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke, enhetschef för vuxenenheten och Mathias Arweson, enhetschef för
hästskon och Johanna Lindholm, behandlingsansvarig för Måsen delger nämnden
relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och
socialnämndsområdet.

2 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per mars 2019 avseende arbetsmarknads-
och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Ekonomisk uppföljning mars 2019.pdf
Månadsrapport mars 2019 arbetsmarknads- och socialnämnden.docx

3 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/ASN 0058 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att
gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen.
Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).

Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till en samordnad
kunskapsstyrning. Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta
rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och
familjeomsorg) står för 30 procent.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Rekommendation gemensam finansiering av ett samlat
system i socialtjänsten.pdf
Följebrev.pdf
15-2018-SIGN-Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.pdf

4 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/ASN 0053 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende
omhändertagande av avlidna antas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har
tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting
(Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör
kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och
bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där
kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet
att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Rekommendation 2019-01-31 överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Information från Storsthlm om kommande uppdatering av vissa uppg i
överenskommelsen.pdf

5 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0064 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnd gäller till dess att de arbetas om och antas av den nya
arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för
handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Riktlinjer för ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom
IFO.pdf
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom IFO.docx.pdf

6 Utredning om extern finansiering av flerårsprojekt kring familjecentral på Granängsringen med utvärdering på vetenskaplig grund

Dnr 2019/ASN 0042 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under 2017-2018 utrett förutsättningarna för att starta upp en
familjecentral i Tyresö kommun. På socialnämndens sammanträde i september 2018
gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka extern finansiering av ett flerårsprojekt
med en familjecentral som inkluderar socialtjänst, öppen förskola, mödrahälsovård och
barnhälsovård i Granängsringen. I uppdraget ingick att projektet ska kunna utvärderas
på vetenskaplig grund, gärna i samarbete med högskolan.

Förvaltningen ser ett behov av en ny verksamhet framöver som kan komplettera
befintlig, familjecentralsliknande, verksamhet. Däremot ser förvaltningen begränsade
möjligheter till extern finansiering för att starta upp en familjecentral under 2019.
Vidare har samlokalisering med landstinget tidigare bedömts var svår att få till.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Utredning om finansiering kring familjecentral på
Granängsringen.pdf

7 Information om statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket 2019 samt återrapportering av statsbidrag 2018-2019

Dnr 2019/ASN 0072 12

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av statsbidrag har nämnden
ansvar att varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga
att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Nämnden ska även göra en
återrapportering kring samtliga statsbidrag som nämnden sökt.

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt de statsbidrag som varit aktuella att
söka under 2019 från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Vidare har ett
sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018 gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Information om statsbidrag samt återrapportering av
statsbidrag.pdf
Bilaga 1, Sammanställning statsbidrag och sökta statsbidrag 2019.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf

8 Verksamhetschef enligt HSL

Dnr 2019/ASN 0038

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Enhetschef Marie Pilhjerta utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och
sjukvård.

Beskrivning av ärendet
Från och med januari 2019 organiseras den kommunala hälso- och sjukvården inom
två nämnder, både inom äldre- och omsorgsnämnden och inom arbetsmarknads- och
socialnämnden.

En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som
svarar för verksamheten enligt HSL. Det är vårdgivaren som beslutar om vilket ansvar
och vilka arbetsuppgifter som verksamhetschefen ska ha.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att den kommunala hälso- och sjukvården
övergår till eget ansvarsområde. Det innebär att enhetschefen för hälso- och
sjukvården utses till verksamhetschef HSL med det samlade ansvaret för hälso-och
sjukvården inom äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att nuvarande enhetschef, Marie Pilhjerta, utses
till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen för de verksamheter
som har hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31 mars.pdf

10 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och
ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Vid detta sammanträde finns inga
delegationsbeslut att redovisa utöver individutskottet.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-04-16
(extra utskott) 2019-04-02 samt 2019-04-09

11 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik mars.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 65 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 68 Årsredovisning för Södertörns
överförmyndarnämnd 2018, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 71 Avveckling av AB Vårljus,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 76 Kommunstyrelsens meddelanden
april 2019, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 20 Anmälan om nya motioner,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28)

13 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning april för ASN.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 1029.pdf
Vårändringsbudget för 2019-prop.20181999.pdf

§1031 Bostäder till nyanlända - riktlinjer för genomgångslägenheter

Dnr 2019/ASN 0085 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 18:52 till 19:02.
2. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 
Reservation
Moderaterna deltar inte i beslutet.
 
Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören arbetat fram förslag till riktlinjer för uthyrning av genomgångsbostäder till nyanlända. Förslaget har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande.
Förslaget innebär att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan hyreskontrakt vid behov förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen.
 
Förvaltningen ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att nämnden ajournerar sig i 10 min.
Ordföranden föreslår att nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar om bordläggning av ärendet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ajournering och finner att nämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons yrkande om bordläggning av ärendet avseende yttrande om bostäder till nyanlända - riktlinjer för genomgångslägenheter och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget avseende riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända och finner att nämnden bifaller förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 Yttrande om bostäder till nyanlända.pdf
Tjänsteskrivelse 2019-04-17 Bostäder till nyanlända.pdf

§1032 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Carina Engelke, enhetschef för vuxenenheten och Mathias Arweson, enhetschef för hästskon och Johanna Lindholm, behandlingsansvarig för Måsen delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1032_prot_20190429.pdf (112 kb)

§1033 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per mars 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Ekonomisk uppföljning mars 2019.pdf
Månadsrapport mars 2019 arbetsmarknads- och socialnämnden.docx

§1034 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/ASN 0058 010
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till en samordnad kunskapsstyrning. Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Rekommendation gemensam finansiering av ett samlat system i socialtjänsten.pdf
Följebrev.pdf
15-2018-SIGN-Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.pdf

§1035 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/ASN 0053 012
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Rekommendation 2019-01-31 överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf

§1036 Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0064 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 20:25 till 20:33.
2. Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd återremitteras med uppdrag till förvaltningen att inarbeta förslag och synpunkter från alla partier i riktlinjerna.
 
Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd gäller till dess att de arbetas om och antas av den nya arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden yrkar på återremiss med uppdrag till förvaltningen att inarbeta förslag och synpunkter från alla partier i riktlinjerna.
 
Yrkande
Moderaterna yrkar i första hand enligt följande: återremiss med uppdrag till förvaltningen att inarbeta nedanstående förslag och synpunkter (och ev andra från andra partier) i riktlinjerna och i andra hand enligt följande: att våra förslag inarbetas direkt.
1. Stryk mammografi i avsnitt 4.13.
Det finns ingen anledning att specificera en specifik cancerform.
2. Inför en tidsbegränsning för rätt till försörjningsstöd vid SFI-studier (5.3.3).
Det måste också sättas krav på hur länge man kan gå på SFI utan godkänt resultat. Alla har naturligtvis rätt att misslyckas, men det måste finnas en bortre gräns för hur länge SFI-studier berättigar till försörjningsstöd.
3. Ta bort kravet att avregistrera enskild firma för att vara berättigad till ekonomiskt
bistånd (5.6).
Det finns ingen anledning att kräva avregistrering av enskild firma eftersom firman är samma skattesubjekt som individen och inte kan innehålla egna tillgångar. Tvärtom kan en registrerad firma vara en möjlighet till egen försörjning.
4. Alla beslut om utbetalning av bistånd (utom akut nödbistånd) ska alltid föregås av ett hembesök (6.6).
För att minimera risken för felaktigt utbetalt bistånd ska alltid hembesök göras innan utbetalning. En metodik som framgångsrikt tillämpas i flera kommuner och säkerställer att bistånd utbetalas till den som är berättigad och ingen annan.
5. Vid vägran att delta i socialtjänstens arbete för planering och utredning
Ska detta utgöra grund för att reducera biståndet.
Bistånd är en rättighet, men innebär även skyldigheter från individen.
Vi anser att vägran att delta alltid ska medföra reducering av eventuellt bistånd. För detta finns även stöd i Socialtjänstlagen, 4 kap, rätten till bistånd:
"4 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421).
5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl utebli från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten".
 
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ajourneras i 10 min och finner att nämnden bifaller förslaget. Efter diskussion kring moderaternas yrkande beslutar nämnden enligt ordförandes förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Riktlinjer för ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom IFO.pdf
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom IFO.docx.pdf

§1037 Utredning om extern finansiering av flerårsprojekt kring familjecentral på Granängsringen med utvärdering på vetenskaplig grund

Dnr 2019/ASN 0042 52
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Utredningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under 2017-2018 utrett förutsättningarna för att starta upp en familjecentral i Tyresö kommun. På socialnämndens sammanträde i september 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka extern finansiering av ett flerårsprojekt med en familjecentral som inkluderar socialtjänst, öppen förskola, mödrahälsovård och barnhälsovård i Granängsringen. I uppdraget ingick att projektet ska kunna utvärderas på vetenskaplig grund, gärna i samarbete med högskolan.
 
Förvaltningen ser ett behov av en ny verksamhet framöver som kan komplettera befintlig, familjecentralsliknande, verksamhet. Däremot ser förvaltningen begränsade möjligheter till extern finansiering för att starta upp en familjecentral under 2019. Vidare har samlokalisering med landstinget tidigare bedömts var svår att få till.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Utredning om finansiering kring familjecentral på Granängsringen.pdf

§1038 Information om statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket 2019 samt återrapportering av statsbidrag 2018-2019

Dnr 2019/ASN 0072 12
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av statsbidrag har nämnden ansvar att varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Nämnden ska även göra en återrapportering kring samtliga statsbidrag som nämnden sökt.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt de statsbidrag som varit aktuella att söka under 2019 från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Vidare har ett sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018 gjorts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Information om statsbidrag samt återrapportering av statsbidrag.pdf
Bilaga 1, Sammanställning statsbidrag och sökta statsbidrag 2019.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf

§1039 Verksamhetschef enligt HSL

Dnr 2019/ASN 0038
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Enhetschef Marie Pilhjerta utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med januari 2019 organiseras den kommunala hälso- och sjukvården inom två nämnder, både inom äldre- och omsorgsnämnden och inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
 
En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som svarar för verksamheten enligt HSL. Det är vårdgivaren som beslutar om vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som verksamhetschefen ska ha.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att den kommunala hälso- och sjukvården övergår till eget ansvarsområde. Det innebär att enhetschefen för hälso- och sjukvården utses till verksamhetschef HSL med det samlade ansvaret för hälso-och sjukvården inom äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att nuvarande enhetschef, Marie Pilhjerta, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen för de verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.pdf

§1040 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2019 redovisas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31 mars.pdf

§1041 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Vid detta sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa utöver individutskottet.
 
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-04-16 (extra utskott)
2019-04-02 samt 2019-04-09
Beslut/Protokollsutdrag
§1041_prot_20190429.pdf (112 kb)

§1042 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet. 
 
Bilagor
Arbetslöshetsstatistik mars.pdf

§1043 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 65 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 68 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-0+4-02 § 71 Avveckling av AB Vårljus,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 76 Kommunstyrelsens meddelanden april 2019,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 20 Anmälan om nya motioner,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28)
Beslut/Protokollsutdrag
§1043_prot_20190429.pdf (113 kb)

§1044 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Meddelandeförteckning april för ASN.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 1029.pdf
Meddelande Vårändringsbudget för 2019-prop.-20181999.pdf