Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson, enhetschef informerar nämnden om hästskons stöd- och boendeenhet.

2 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0064 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd gäller till dess att de arbetats om och antas av den nya arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd inom IFO.pdf
Riktlinjer ekonomiskt bistånd IFO 2019.pdf

3 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ASN 0109 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 januari 2019 att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd och som berör arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar och uppgifter, ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar. Det som anges däri ska gälla till dess att styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram nya riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Styrdokument Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Bilaga Riktlinje 8. Riktlinje Medicintekniska produkter.pdf

4 Ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Tyresö kommun

Dnr 2019/ASN 0110 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska verka enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen inom de verksamhetsområden där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar som huvudman.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över MAS ansvarsområden.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. MAS ska verka inom det ansvarsområde som kommunen bestämmer och har ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är en god och säker vård.

Uppdraget för Tyresö kommuns MAS består i nuläget av att garantera en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen i såväl kommunalt som privat drivna verksamheter.

I samband med ny förvaltningsorganisation har ansvarsfördelningen inom den kommunala hälso- och sjukvården omfördelats och med tanke på den nya organisationsstrukturen och det utökade antalet verksamheter, finns det anledning att se över MAS ansvarsområden framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Ansvarsområden för MAS i Tyresö kommun.pdf

5 Svar på rekommendation om att anta överenskommelse inom den kommunala hälso- och sjukvården avseende kostnadsansvar för hjälpmedel

Dnr 2019/ASN 0116 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att överenskommelsen ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Svar på rek. om ÖK kostnadsansvar för hjälpmedel.pdf
Överenskommelse fördelning kostnadsansvar hjälpmedel Region Stockholm och kommunerna.pdf

6 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/ASN 0111 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande
Integrationen i kommunen omfattar tillträde till arbetsmarknaden, egen försörjning, delaktighet i samhällslivet och kunskaper i det svenska språket. Integrationen omfattar även rätten att behålla sin kulturella särart och sin etniska identitet. Integration innebär inte assimilation, även fast anpassningar sker i olika möten mellan människor inom integrationen så behöver denna anpassning vara ömsesidig. Motsatsen till integration är segregation och utanförskap och det är därför som integrationen är en så viktig del för att skapa en ännu starkare kommun.

Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor som anvisas till kommunen. Fokus för integrationsarbetet i Tyresö är att så snabbt som möjligt få nyanlända i arbete och egen försörjning. Motionärerna nämner specifika åtgärder för hur kommunens integrationsarbete ska se ut och nämner Vellingemodellen som exempel för hur arbetet ska se ut. Med anledning av att vi arbetar efter vår egen modell som är anpassad efter kommunens förutsättningar och den integrationsstrategi som antagits av kommunfullmäktige så föreslås att motionen avslås.

Jag delar motionärernas syn på att meningsfull sysselsättning och kunskaper av det svenska språket är en viktig del för att integreras i vårt samhälle. Däremot så delar jag inte den syn som motionärerna har på våra nyanlända där det antyds att de är lata individer som utnyttjar systemet.
Högre krav och hårt bemötande är inte svaret för att skapa gemenskap och ett starkare samhälle.

Med anledning av att vi har en egen integrationsmodell som är väl fungerande för de behov och förutsättningar som vi har i kommunen så föreslås att motionen avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända (SD).pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut 2019 enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Rapportering av ej verkställda beslut SoL.pdf
Sammanställning av ej verkställda beslut SoL juni 2019.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/ASN 0016 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder. Sammanställning av pågående ärenden ska meddelas två gånger per år, i januari och i augusti.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående motioner att redovisa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Redovisning pågående uppdrag och motioner ASN.pdf
Uppdragslista augusti ASN.pdf

9 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Dnr 2018/ASN 0023 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Dataskyddsombud till ASNs verksamhetsområden.pdf

10 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per juli 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

*Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 Ekonomisk uppföljning juli 2019.pdf

11 Muntlig återrapportering kring åtgärder till följd av kvalitetsenhetens granskning av Källan

Dnr 2019/ASN 0002 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef återger information om de åtgärder som vidtagits till följd av kvalitetsenhetens granskning av Källan.
Sektorchefen konstaterar att rapporterade brister har åtgärdats.

12 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-06-25, 2019-07-17
(extra utskott) 2019-06-14, 2019-07-27

14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 52 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)

15 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för augusti listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti för ASN.pdf
Återkoppling till kommuner ang. rekommendation om finansiering av samlad kunskapsstyrning inom soc.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli.pdf

§1066 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson, enhetschef informerar nämnden om hästskons stöd - och
boendeenhet.

§1067 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0064 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd antas.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderaternas räkning
mot att Nicole Nyströms (M) och Dick Bengtsons (M) yrkanden avslogs.
 
Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och gymnasie -
och arbetsmarknadsnämnd gäller till dess att de  arbetats om och antas av den
nya arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har
arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden gällande
ekonomiskt bistånd.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande
ekonomiskt bistånd antas.
 
Yrkande
Nicole Nyström (M) yrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning  att
arbetsmarknads- och socialnämnden skall enligt punkten 2 i tjänsteskrivelsen,
införa en tidsbegränsning för rätt till försörjningsstöd vid SFI -studier.
 
Dick Bengtson (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden enligt
punkten 3 i tjänsteskrivelsen, tar bort kravet att avregistrera enskild firma för att
vara berättigad till ekonomiskt bistånd.
 
Ordföranden (MP) yrkar avslag till moderaternas förslag, punkten 2 i
tjänsteskrivelsen, att arbetsmarknads- och socialnämnden skall införa en
tidsbegränsning för rätt till försörjningsstöd vid SFI-studier och yrkar avslag till
moderaternas förslag, punkten 3 i tjänsteskrivelsen att nämnden skall ta bort
kravet att avregistrera enskild firma för att vara berättigad till ekonomiskt
bistånd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
Nicole Nyströms (M) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Nicole Nyströms (M) yrkande. 
Nämnden avslår Nicole Nyströms (M) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår 
Dick Bengtsons (M) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande.
Nämnden avslår Dick Bengtsons (M) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
inom IFO.pdf
Riktlinjer ekonomiskt bistånd IFO 2019.pdf

§1068 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ASN 0109 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård antas.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträ de den 2
januari 2019 att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd och
som berör arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar och uppgifter, ska gälla
tillsvidare i tillämpliga delar. Det som anges däri ska gälla till dess att
styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram förslag till nya riktlinjer
för kommunal hälso- och sjukvård.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Riktlinjer kommunal hälso- och sjukvård ASN.pdf
Bilaga Riktlinje 8. Riktlinje Medicintekniska produkter.pdf

§1069 Ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Tyresö kommun

Dnr 2019/ASN 0110 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska verka enligt hälso- och
sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och
patientsäkerhetsförordningen inom de verksamhetsområden där kommunen har
hälso- och sjukvårdsansvar som huvudman.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över MAS ansvarsområden. 
 
Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att det ska finnas en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) i kommunen. MAS ska verka inom det ansvarsområde
som kommunen bestämmer och har ansvar för att den hälso- och sjukvård som
kommunen ansvarar för är en god och säker vård.
 
Uppdraget för Tyresö kommuns MAS består i nuläget av att garantera en god
och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och
sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen i såväl kommunalt
som privat drivna verksamheter.
 
I samband med ny förvaltningsorganisation har ansvarsfördelningen inom den
kommunala hälso- och sjukvården omfördelats och med tanke på den nya
organisationsstrukturen och det utökade antalet verksamheter, finns det
anledning att se över MAS ansvarsområden framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Ansvarsområden för MAS i Tyresö kommun.pdf

§1070 Svar på rekommendation om att anta överenskommelse inom den kommunala hälso- och sjukvården avseende kostnadsansvar för hjälpmedel

Dnr 2019/ASN 0116 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för
hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län antas.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan regionen och kommunerna.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att överenskommelsen ska antas. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Svar på rek. om överenskommelse avseende
kostnadsansvar för hjälpmedel.pdf
Överenskommelse fördelning kostnadsansvar hjälpmedel Regi on Stockholm
och kommunerna.pdf

§1071 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/ASN 0111 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Reservation
Bjarne Vifell (SD) reserverar sig.
Dick Bengtson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderaternas räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om  att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande
Integrationen i kommunen omfattar tillträde till arbetsmarknaden, egen
försörjning, delaktighet i samhällslivet och kunskaper i det svenska språket.
Integrationen omfattar även rätten att behålla sin kulturella särart och sin
etniska identitet. Integration innebär inte assimilation, även fast anpassningar
sker i olika möten mellan människor inom integrationen så behöver denna
anpassning vara ömsesidig. Motsatsen till integration är segregation och
utanförskap och det är därför som integrationen är en så viktig del för att skapa
en ännu starkare kommun. 
 
Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av
ansvaret för människor som anvisas till kommunen. Fokus för
integrationsarbetet i Tyresö är att så snabbt som möjligt få nyanlända i arbete
och egen försörjning.  

Motionärerna nämner specifika åtgärder för hur kommunens integrationsarbete
ska se ut och nämner Vellingemodellen som exempel för hur arbetet ska se ut.
Med anledning av att vi arbetar efter vår egen modell som ä r anpassad efter
kommunens förutsättningar och den integrationsstrategi som antagits av
kommunfullmäktige så föreslås att motionen avslås. 
 
Jag delar motionärernas syn på att meningsfull sysselsättning och kunskaper av
det svenska språket är en viktig del för att integreras i vårt samhälle. Däremot så
delar jag inte den syn som motionärerna har på våra nyanlända där det antyds
att de är lata individer som utnyttjar systemet. Högre krav och hårt bemötande
är inte svaret för att skapa gemenskap och ett stark are samhälle.
 
Med anledning av att vi har en egen integrationsmodell som är väl fungerande
för de behov och förutsättningar som vi har i kommunen så föreslås att
motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordföranden (MP) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande
Bjarne Vifell (SD) yrkar för de tjänstgörande sverigedemokraternas räkning att
arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dick Bengtson (M) och Gerd
Dufberg (M) yrkar bifall till sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget.  

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
Bjarne Vifells (SD) yrkande. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.  

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-12 Svar på motion om integrationsplikt för
nyanlända.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända (SD).pdf

§1072 Rapportering av ej verkställda beslut 2019 enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 juni 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 Rapportering av ej verkställda beslut SoL.pdf
Sammanställning av ej verkställda beslut SoL juni 2019.pdf

§1073 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/ASN 0016 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska
redovisas i samtliga nämnder. Sammanställning av pågående ärenden ska
meddelas två gånger per år, i januari och i augusti.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående motioner att redovisa. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Redovisning pågående uppdrag och motioner
ASN.pdf
Uppdragslista augusti ASN.pdf

§1074 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Dnr 2018/ASN 0023 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud
för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. 
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 Dataskyddsombud till ASNs
verksamhetsområden.pdf

§1075 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per juli 2019 avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 Ekonomisk uppföljning juli 2019.pdf
Ekonomisk månadsrapport ASN juli.pdf

§1076 Muntlig återrapportering kring åtgärder till följd av kvalitetsenhetens granskning av Källan

Dnr 2019/ASN 0002 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef återger information om de åtgärder som vidtagits till följd av
kvalitetsenhetens granskning av Källan.
Sektorchefen konstaterar att rapporterade brister har åtgärdats.

§1077 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1078 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut,
tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-06-25, 
(extra utskott) 2019-06-14, 2019-07-17, 2019-07-25

§1079 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
  
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 52 Delårsrapport för Tyresö kommun per
april 2019, finns på insyn 
(https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget
för 2020, finns på insyn 
(https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)

§1080 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för augusti listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti för ASN.pdf
Återkoppling till kommuner ang. rekommendation om finansiering av samlad
kunskapsstyrning inom soc.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli.pdf