Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
* ärendet är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-06-08 Månadsuppföljning maj 2020.pdf

2 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

3 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Nämnden har inget att anmäla till denna nämnd.

(ordinarie utskott) 2020-06-16 (extra utskott)

4 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning juni ASN.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf

§1045 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Monica Nyberg, rektor på Strandskolan, informerar nämnden om projektet
Problematisk skolfrånvaro.

§1046 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-06-08 Månadsuppföljning maj 2020.pdf
Förvaltningsrapport maj 2020.pdf
Bilaga volymer ASN maj 2020.pdf

§1047 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration.

§1048 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
(ordinarie utskott) 2020-06-16 (extra utskott)

Bilagor
Bilaga anmälan av delegationsbeslut.pdf
Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

§1049 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för  juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning juni ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-maj 2020.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf