Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-09-01

Sammanträde 2020-09-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till
särskild utredare utsågs Margareta Winberg. Efter drygt tre års arbete överlämnas
slutbetänkandet för utredningen ”Framtidens socialtjänst” till regeringen den 26
augusti. Kvalitetscontroller Åsa Tenggren redogör i huvuddrag för utredningens förslag
till ny socialtjänstlag.

2 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0063 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen
revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens
behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-21 Lokalbehovsanalys för ASNs
verksamhetsområden.pdf

3 Ändrad sammanträdestid för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Dnr 2019/ASN 0128 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- -Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i oktober flyttas från den 27
oktober till den 28 oktober.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sina ordinarie sammanträdestider
för 2020 på sitt sammanträde i oktober 2019. I sammanträdesplanen planerades
oktobersammanträdet till den 27 oktober. Nu behöver sammanträdet för
oktobernämnden flyttas till 28 oktober på grund av att kommunstyrelsen flyttat sitt
novembersammanträde till 27 oktober i samband med budgetförutsättningarna inför
2021.

Förvaltningen föreslår därför att arbetsmarknads- och socialnämndens
oktobersammanträde flyttas till den 28 oktober kl. 18:00 istället.

Förslaget till beslut har inte några betydande ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Ändrad sammanträdestid ASN 2020.pdf

4 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och
motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska
göras i januari och i augusti. En prövning av barnets bästa och information om
ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där
informationen är relevant. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående
motioner att redovisa. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-25 Redovisning av pågående uppdrag ASN augusti
2020.pdf
Pågående uppdrag ASN.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård
och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§
socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa
konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut
som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020 enligt
bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

6 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juli 2020 avseende arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som
verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Månadsuppföljning juli 2020.pdf
Förvaltningsrapport juli 2020 ASN.pdf

7 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) (extra utskott)

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Beslut avseende begäran om radering med stöd av Dataskyddsförordningen.pdf
Ordförandebeslut om nytt dataskyddsombud.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli 2020.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-05-14 § 35.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf
Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och
regioner länsgemensamma stimulansmedel.pdf

§1050 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Till särskild utredare utsågs Margareta Winberg. Efter drygt tre års arbete överlämnas slutbetänkandet för utredningen ”Framtidens Socialtjänst” till regeringen den 26 augusti. Kvalitetscontroller Åsa Tenggren redogör i huvuddrag för utredningens förslag till ny socialtjänstlag.

§1051 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0063 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-21 Lokalbehovsanalys för ASNs verksamhetsområden.pdf

§1052 Ändrad sammanträdestid för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Dnr 2019/ASN 0128 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i oktober flyttas från den 27 oktober till den 28 oktober.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sina ordinarie sammanträdestider för 2020 på sitt sammanträde i oktober 2019. I sammanträdesplanen planerades oktobersammanträdet till den 27 oktober. Nu behöver sammanträdet för oktobernämnden flyttas till 28 oktober på grund av att kommunstyrelsen flyttat sitt novembersammanträde till 27 oktober i samband med budgetförutsättningarna inför 2021.

Förvaltningen föreslår därför att arbetsmarknads- och socialnämndens oktobersammanträde flyttas till den 28 oktober kl. 18:00 istället.

Förslaget till beslut har inte några betydande ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
-Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att Arbetsmarknads - och socialnämndens sammanträde i oktober flyttas från den 27 oktober till den 28 oktober.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Ändrad sammanträdestid ASN 2020.pdf

§1053 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti. En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående motioner att redovisa. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-25 Redovisning av pågående uppdrag ASN augusti 2020.pdf
Pågående uppdrag ASN.pdf

§1054 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

§1055 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juli 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 Månadsuppföljning juli 2020.pdf
Förvaltningsrapport juli 2020 ASN.pdf

§1056 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1057 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-08-25 (extra utskott) 2020-07-16, 2020-07-30, 2020-08-13

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Beslut avseende begäran om radering med stöd av Dataskyddsförordningen.pdf
Ordförandebeslut om nytt dataskyddsombud.pdf

§1058 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för augusti listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning augusti ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli 2020.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-05-14 § 35.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf
Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner länsgemensamma stimulansmedel.pdf