Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-11-24

Sammanträde 2020-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ungdomsmottagning informerar nämnden om deras verksamhet.

2 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga

Diarienummer 2020/ASN 0101 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga är ett styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av socialnämnden i september 2015. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till riktlinjer som arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås anta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 Riktlinjer för familjehemesvård av barn och unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.pdf
Riktlinjer 2020 med gulmarkeringar.pdf

3 Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2020/ASN 0096 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks- riskbruks och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 31 januari 2018.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom lagstiftning i form av barnrättslagen tillkommit och vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Vidare har betydelsefulla samverkansöverenskommelser, framförallt regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar, inletts. En anpassning av målgruppsbeskrivningen har gjorts utifrån omstrukturering av ärenden som avser enskilda mellan 18-20 år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-10 Revidering av riktlinje handläggning av riskbruk och missbruks- och beroendevård inom IFO_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-10-10 Revidering av riktlinjer handläggning av riskbruk och missbruks- och beroendevård inom IFO.pdf
Reviderade riktlinjer gällande riskbruk och missbruks- och beroendevård IFO.pdf

4 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per oktober 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2020.pdf

5 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-11-17 (extra utskott)

7 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för november listas i bifogad rapport.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-okt 2020 och 2019.pdf

§1078 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ungdomsmottagning informerar nämnden om deras verksamhet.

§1079 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga

Diarienummer 2020/ASN 0101 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga är ett styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av socialnämnden i september 2015. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till riktlinjer som arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås anta.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för familjehemsvård av barn och unga antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 Riktlinjer för familjehemesvård av barn och
unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga.pdf
Riktlinjer 2020 med gulmarkeringar.pdf
Riktlinjer familjehemsvård 2020 utan ändringsmarkeringar.pdf

§1080 Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2020/ASN 0096 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks- riskbruks och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 31 januari 2018.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom lagstiftning i form av barnrättslagen tillkommit och vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Vidare har betydelsefulla samverkansöverenskommelser, framförallt regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och tilläggsöverenskommelse gällande samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar, inletts. En anpassning av målgruppsbeskrivningen har gjorts utifrån omstrukturering av ärenden som avser enskilda mellan 18-20 år.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att de reviderade riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande missbruks- riskbruks och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-10 Revidering av riktlinje handläggning av riskbruk och missbruks- och beroendevård inom IFO_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-10-10 Revidering av riktlinjer handläggning av riskbruk och missbruks- och beroendevård inom IFO.pdf
Reviderade riktlinjer gällande riskbruk och missbruks- och beroendevård IFO.pdf
Reviderade riktlinjer gällande riskbruk och missbruks- och beroendevård IFO utan ändringsmarkeringar.pdf

§1081 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per oktober 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2020.pdf

§1082 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1083 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-11-17 (extra utskott)

§1084 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för november listas i bifogad rapport.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-okt 2020 och 2019.pdf