Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-12-15

Sammanträde 2020-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2020/ASN 0100 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 3 Individ och familjeomsorg och 8 Arbetsmarknad och integration antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3, Individ och familjeomsorg och verksamhetsområde 8, Arbetsmarknad och integration. Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Nämndmål: Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna
Målområde: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Nämndmål: Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att medborgarna ges rätt stöd i rätt tid
Målområde: Tyresö kommun leverera r bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla
Nämndmål: Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap
Målområde: Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär
Nämndmål: Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden.

Indikatorer beskriver hur målen följs upp. Viss uppföljning kommer att ske månadsvis och en del följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Nämnd- och förvaltningsplanen omfattar en SWOT- analys innehållande
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som påverkar hur målen kan uppfyllas.
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen har tagit fram förslag på riskahanteringsplan och åtgärder.

Förslag till budget 2021 presenteras för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Egenavgifter och ersättning till utförare för 2021 anges i bilaga 4 och 5.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-27 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2021.pdf

2 Val av individutskott för perioden 1 januari - 31 december 2021

Diarienummer 2020/ASN 0148 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2021.pdf

3 Granskningsplan 2021

Diarienummer 2020/ASN 0109 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2021.
• Verksamheter som tidigare inte granskats:
Måsen, vuxenenhetens öppenvård för personer med missbruk eller beroende (kvarstår från 2020)
• Familjevården (kvarstår från 2020)
• Nystartsgranskning:
Källan, stödboende för vuxna personer med missbruksproblematik (ny utförare 2020)

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet. Granskningar som initierats genom att det framkommit allvarliga brister i verksamheten ska prioriteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 Granskningsplan 2021 för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 Granskningsplan 2021 för ASNs verksamhetsområden.pdf

4 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor

Diarienummer 2020/ASN 0119 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Tyresö kvinno- och tjejjour beviljas extra ekonomiskt bidrag med 300 000 kronor år 2021 för samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö tjej- och kvinnojour har ansökt om ett särskilt riktat föreningsstöd för uppstart av en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor. Förvaltningens bedömning är att behoven av insatser ökar och att föreningens verksamhet kan vara ett viktigt komplement till socialtjänsten och nå hjälpsökande på ett tidigt stadium. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 300 000.

Ordförandeutlåtande
I skuggan av kampen mot covid-19 har våldet i nära relation trappats upp i många delar av landet. I Tyresö så har vi noterat att färre personer söker hjälp av socialtjänsten men kan samtidigt konstatera att anmälningar till polisen om brott i nära relation nästan fördubblats. Det är illavarslande att brotten anmäls men att socialtjänsten inte når fram till de människor som behöver hjälpen allra mest.

I budgeten för 2021 så satsar vi 300000 tkr på att utöka insatserna för att motverka våld i nära relation. Det politiska styret har både ambition och en stark vilja att öka samverkan med Tyresö kvinno- och tjejjour. Tyresö kvinno- och tjejjour har verkat i kommunen under många år och deras samverkan med kommunen har alltid fungerat väl, oavsett vilka partier som har styrt i kommunen. Ambitionen för den ökade samverkan ska inte enbart stärkas under pandemin utan så länge våld i nära relation förekommer.

Tyresö kvinno- och tjejjour har ansökt om extra ekonomiskt bidrag på sammanlagt 475000 tkr och beviljas 300000 tkr i syfte att starta en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor. De andra delarna av ansökan behöver handläggas ytterligare med anledning av att insatserna berör andra förvaltningar, men vi ser positivt på att kvinno- och tjejjouren vill öka sin verksamhet som både kompletterar kommunens verksamheter men som även bidrar till att skapa fler möjligheter till samverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor.pdf

5 Ansvarsområden MAS

Diarienummer 2019/ASN 0110 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avslutas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden gav den 27 augusti 2019 (§ 1062) förvaltningschefen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att se över rollen för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Anledningen till att uppdraget gavs var den nya nämndsorganisationen som innebar att ansvarsfördelningen för den kommunala hälso- och sjukvården delats upp på två vårdgivare istället för en; äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Ytterligare en anledning var att insatserna inom både SoL och LSS kontinuerligt växer i Tyresö kommun, och med det antalet verksamheter.

Ytterligare en omorganisation har genomförts efter att uppdraget gavs. Den nya organisationen innebär att MAS är placerad inom kommunstyrelseförvaltningen, på enheten för juridik och utredning. Det är därmed inte möjligt för förvaltningschefen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra en översyn av MAS roll och uppdrag. Vidare har innehavaren av tjänsten som MAS nyrekryterats, och började sitt arbete i augusti 2020. Enheten för juridik och utredning har påbörjat ett arbete med att se över ansvarsområden och arbetsuppgifter. Det är även viktigt i
sammanhanget att den nyanställda också har möjlighet att vara delaktig i hur
rollen ska utformas, varför arbetet kommer fortgå under en längre tid framöver.

Mot bakgrund av dessa förändringar föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att uppdraget avslutas.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte gjorts då det inte anses relevant för
ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Återrapportering - Uppdrag att se över
ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Återrapportering - Uppdrag att se över
ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).pdf

6 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per november 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

7 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-12-08 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf

9 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för december bifogas ärendet.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-11-19 § 88.pdf
Beslut statsbidrag 2020 omgång 1.pdf

§1085 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2020/ASN 0100 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 3 Individ och familjeomsorg och 8 Arbetsmarknad och integration antas.

Dick Bengtson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet med hänvisning till sin egen kommunplan. Annika Örtenstrand (C) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Annica Örtenstrand (C) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3, Individ och familjeomsorg och verksamhetsområde 8, Arbetsmarknad och integration. Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen. 

Målområde: Motiverade medarb etare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Nämndmål: Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna
Målområde: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Nämndmål: Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att medborgarna ges rätt stöd i rätt tid
Målområde: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla
Nämndmål: Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap
Målområde: Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär
Nämndmål: Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden.
Indikatorer beskriver hur målen följs upp. Viss uppföljning kommer att ske månadsvis och en del följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Nämnd- och förvaltningsplanen omfattar en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot som påverkar hur målen kan uppfyllas.
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen har tagit fram förslag på riskahanteringsplan och åtgärder.
Förslag till budget 2021 presenteras för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Egenavgifter och ersättning till utförare för 2021 anges i bilaga 4 och 5.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 3 Individ och familjeomsorg och 8 Arbetsmarknad och integration antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-27 Nämndplan för ASNs verksamhetsområden 2021_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-27 Nämndplan för ASNs verksamhetsområden 2021.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1086 Val av individutskott för perioden 1 januari - 31 december 2021

Diarienummer 2020/ASN 0148 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår enligt följande:
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande i individutskottet 2021_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande i individutskottet 2021.pdf

§1087 Granskningsplan 2021

Diarienummer 2020/ASN 0109 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras. Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2021.
• Verksamheter som tidigare inte granskats:
Måsen, vuxenenhetens öppenvård för personer med missbruk eller beroende
(kvarstår från 2020)
• Familjevården (kvarstår från 2020)
• Nystartsgranskning:
Källan, stödboende för vuxna personer med missbruksproblematik (ny utförare 2020)

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet.

Granskningar som initierats genom att det framkommit allvarliga brister i verksamheten ska prioriteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår enligt följande:
1. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 Granskningsplan 2021 för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 Granskningsplan 2021 för ASNs
verksamhetsområden.pdf

§1088 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor

Diarienummer 2020/ASN 0119 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Tyresö kvinno- och tjejjour beviljas extra ekonomiskt bidrag med 300 000 kronor år 2021 för samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.
2. Hur det ekonomiska bidraget har använts redovisas efter fullföljt verksamhetsår, senast sista april 2022.

Beskrivning av ärendet
Tyresö tjej- och kvinnojour har ansökt om ett särskilt riktat föreningsstöd för
uppstart av en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor. Förvaltningens bedömning är att behoven av insatser ökar och att föreningens verksamhet kan vara ett viktigt komplement till socialtjänsten och nå hjälpsökande på ett tidigt stadium. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 300 000.

Ordförandeutlåtande
I skuggan av kampen mot covid-19 har våldet i nära relation trappats upp i många delar av landet. I Tyresö så har vi noterat att färre personer söker hjälp av socialtjänsten men kan samtidigt konstatera att anmälningar till polisen om brott i nära relation nästan fördubblats. Det är illavarslande att brotten anmäls men att socialtjänsten inte når fram till de människor som behöver hjälpen allra mest.

I budgeten för 2021 så satsar vi 300000 tkr på att utöka insatserna för att motverka våld i nära relation. Det politiska styret har både ambition och en stark vilja att öka samverkan med Tyresö kvinno- och tjejjour. Tyresö kvinno- och tjejjour har verkat i kommunen under många år och deras samverkan med kommunen har alltid fungerat väl, oavsett vilka partier som har styrt i kommunen. Ambitionen för den ökade samverkan ska inte enbart stärkas under pandemin utan så länge våld i nära relation förekommer.

Tyresö kvinno- och tjejjour har ansökt om extra ekonomiskt bidrag på sammanlagt 475000 tkr och beviljas 300000 tkr i syfte att starta en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor. De andra delarna av ansökan behöver handläggas ytterligare med anledning av att insatserna berör andra förvaltningar, men vi ser positivt på att kvinno- och tjejjouren vill öka sin
verksamhet som både kompletterar kommunens verksamheter men som även
bidrar till att skapa fler möjligheter till samverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår enligt följande:
1. Tyresö kvinno- och tjejjour beviljas extra ekonomiskt bidrag med 300 000 kronor år 2021 för samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.
2. Hur det ekonomiska bidraget har använts redovisas efter fullföljt verksamhetsår, senast sista april 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslagen och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor.pdf

§1089 Ansvarsområden MAS

Diarienummer 2019/ASN 0110 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avslutas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden gav den 27 augusti 2019 (§ 1062) förvaltningschefen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att se över rollen för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Anledningen till att uppdraget gavs var den nya nämndsorganisationen som innebar att ansvarsfördelningen för den kommunala hälso- och sjukvården delats upp på två vårdgivare istället för en; äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Ytterligare en anledning var att insatserna inom både SoL och LSS kontinuerligt växer i Tyresö kommun, och med det antalet verksamheter.

Ytterligare en omorganisation har genomförts efter att uppdraget gavs. Den nya organisationen innebär att MAS är placerad inom kommunstyrelseförvaltningen, på enheten för juridik och utredning. Det är därmed inte möjligt för förvaltningschefen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra en översyn av MAS roll och uppdrag. Vidare har innehavaren av tjänsten som MAS nyrekryterats, och började sitt arbete i augusti 2020. Enheten för juridik och utredning har påbörjat ett arbete med att se över ansvarsområden och arbetsuppgifter. Det är även viktigt i sammanhanget att den nyanställda också har möjlighet att vara delaktig i hur rollen ska utformas, varför arbetet kommer fortgå under en längre tid framöver.

Mot bakgrund av dessa förändringar föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att uppdraget avslutas.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte gjorts då det inte anses relevant för ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari föreslår att uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avslutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Återrapportering - Uppdrag att se över
ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Återrapportering - Uppdrag att se över
ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).pdf

§1090 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per november 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport november 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1091 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1092 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-12-08 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf

§1093 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för december bifogas ärendet.

Bilagor
arbetslöshetsstatistik jan-nov 2020.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-11-19 § 88.pdf
Beslut statsbidrag 2020 omgång 1.pdf