Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-03-31

Sammanträde 2021-03-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emma Sjöberg, socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten och Charlotta Isberg-Andersson, gruppledare, RVT och mottagning barn/unga informerar nämnden om Signs of safety.

2 Revidering av delegationsordningen 2021, arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen anger vilka frågor nämnden delegerat och vem som har rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning och föreslår att reviderad delegationsordning ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning ASN 2021 med ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning ASN 2021 utan ändringsmarkeringar.pdf

3 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2021/ASN 0035 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen är ett styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av arbetsmarknads- och socialnämnden 2019. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden_utan andringsmarkeringar.pdf
Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden_med ändringar till nämnd.pdf

4 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

Diarienummer 2021/ASN 0033 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas och bedömer att antagandet inte medför några ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Rekommendation överenskommelse om hjälpmedel.pdf
Överenskommelse inklusive 4 bilagor.pdf

5 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020

Diarienummer 2021/ASN 0034 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.
På grund av Coronapandemin gjordes ett uppehåll av kvalitetsgranskningarna under våren och sommaren. Det har även varit vakanser på båda tjänsterna som kvalitetscontrollers under året. Det har därför inte varit möjlig att genomföra kvalitetsgranskningar inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Den verksamhetsgranskning som påbörjades av familjevårdsenheten innan sommaren fick avbrytas.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar rapporten.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

6 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per november 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport Februari 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

7 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-02-16 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag.pdf

9 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för mars bifogas ärendet. Det finns inga meddelanden att redovisa till denna nämnd.

§18 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emma Sjöberg, socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten och Charlotta Isberg-Andersson, gruppledare, RVT och mottagning barn/unga informerar nämnden om Signs of safety.

§19 Revidering av delegationsordningen 2021, arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen anger vilka frågor nämnden delegerat och vem som har rätt att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning och föreslår att reviderad delegationsordning ska antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning 2021-03-31.pdf

§20 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2021/ASN 0035 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen är ett styrdokument främst riktat till socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Tidigare riktlinjer fastställdes av arbetsmarknads- och socialnämnden 2019. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 Riktlinjer för handläggning av barn och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Riktlinje för handläggning av barn och ungdomsärenden.pdf

§21 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

Diarienummer 2021/ASN 0033 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas och bedömer att antagandet inte medför några ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicinska produkter_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Rekommendation överenskommelse om hjälpmedel.pdf
Överenskommelse inklusive 4 bilagor.pdf

§22 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020

Diarienummer 2021/ASN 0034 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.
3. En kvalitetsgranskning genomförs enligt plan som ska redovisas senast 31 augusti.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.
På grund av Coronapandemin gjordes ett uppehåll av kvalitetsgranskningarna under våren och sommaren. Det har även varit vakanser på båda tjänsterna som kvalitetscontrollers under året. Det har därför inte varit möjlig att genomföra kvalitetsgranskningar inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Den verksamhetsgranskning som påbörjades av familjevårdsenheten innan sommaren fick avbrytas.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar rapporten.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att:
1. Årsrapporten för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapporten för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar att det genomförs en kvalitetsgranskning enligt plan och att den redovisas senast 31 augusti.

Gerd Dufberg (M), Annica Örtenstrand (C), Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Johan Carlsson (SD) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer därefter frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet från Dick Bengtson (M) och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

§23 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per november 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport Februari 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§24 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-02-16 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag.pdf

§26 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för mars bifogas ärendet.
Det finns inga meddelanden att redovisa till denna nämnd.