Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emmeli Söderholm och Margareta Nylander, samordningsförbundet informerar nämnden om sin verksamhet.

2 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Diarienummer 2021/ASN 0021 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars ersättning till kommunen för kostnader för dygnet-runt-placerade barn under 18 år. Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som stadigvarande placeringar och från den dag ett beslut om placering verkställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn.pdf
Riktlinjer handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn.pdf

3 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2021/ASN 0044 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Redovisning av statsbidrag 2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Redovisning av statsbidrag 2020.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2020.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde finns det inga beslut att rapportera.

5 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per mars 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport mars arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-04-13 (extra utskott) 2021-03-25

Bilagor
Delegationsbeslut - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisation 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBT-personers situation.pdf

8 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april bifogas ärendet.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan 2021 och 2020.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-mars 2021 och 2020.pdf

§1027 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emmeli Söderholm och Margareta Nylander, samordningsförbundet informerar nämnden om sin verksamhet.

§1028 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Diarienummer 2021/ASN 0021 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars ersättning till kommunen för kostnader för dygnet-runt-placerade barn under 18 år.

Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som stadigvarande placeringar och från den dag ett beslut om placering verkställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn.pdf
Riktlinjer handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid placerade barn.pdf

§1029 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2021/ASN 0044 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Redovisning av statsbidrag 2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 Redovisning av statsbidrag 2020.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2020.pdf

§1030 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde finns det inga beslut att rapportera.

§1031 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per mars 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport mars arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§1032 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1033 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-04-13 (extra utskott) 2021-03-25

Bilagor
Delegationsbeslut - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisation 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBT-personers situation.pdf

§1034 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för april bifogas ärendet.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan 2021 och 2020.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-mars 2021 och 2020.pdf