Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Yasemin Esen föredrar för nämnden om försörjningsstöd.

2 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2022/ASN 0011 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

3 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2022/ASN 0036 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.

Ärendet är berett i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och behandlas parallellt i arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varefter kommunstyrelsen beslutar i ärendet.

Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-31 mars, kvartal 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, mars 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-02-24
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa
* Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden (underskrivet).pdf

8 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Öppet arbetslösa och sökande i program
* Inskrivna arbetslösa totalt
* Länsgemensam handlingsplan uppdrag psykisk hälsa
* Tilläggsöverenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Öppet arbetslösa och sökande i program.pdf
Inskrivna arbetslösa totalt.pdf
Länsgemensam handlingsplan uppdrag psykisk hälsa.pdf
Tilläggsöverenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf

9 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § 2 st föräldrabalken

Diarienummer 2022/ASNI 0050 52

Sekretessärende

§28 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Enhetschef Lisa Lönegård föredrar för nämnden om flyktingmottagandet från Ukraina.
2. Enhetschef Yasemin Esen föredrar för nämnden om försörjningsstöd.

§29 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2022/ASN 0011 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.
3. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18:57-19:05.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 8 minuter. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

§30 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2022/ASN 0036 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.
Ärendet är berett i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och behandlas parallellt i arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varefter kommunstyrelsen beslutar i ärendet.

Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf

§31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-31 mars, kvartal 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf

§32 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningen återkommer vid arbetsmarknads- och socialnämndens nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att rapporten noteras.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) tilläggsyrkar att förvaltningen återkommer vid arbetsmarknads- och socialnämndens nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Annica Örtenstrand (C), Jörgen Nilsson (SD) och Heinz Sjögren (L) yrkar bifall till Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla Peter Freijs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, mars 2022.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämden 2022-04-26 § 32.pdf

§33 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-02-24
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa
* Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka kunskapen om HBTQI-personers situation (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden (underskrivet).pdf

§35 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Öppet arbetslösa och sökande i program
* Inskrivna arbetslösa totalt
* Länsgemensam handlingsplan uppdrag psykisk hälsa
* Tilläggsöverenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Öppet arbetslösa och sökande i program.pdf
Inskrivna arbetslösa totalt.pdf
Länsgemensam handlingsplan uppdrag psykisk hälsa.pdf
Tilläggsöverenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf