Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-05-24

Sammanträde 2022-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Ärende 1 Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Socialsekreterare Lise-Lotte Alé redovisar för nämnden om familjerättens verksamhet.
2. Enhetschef Jenny Vallin redovisar för nämnden om skola med behandling.

2 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd

Ärende 2 Diarienummer 2022/ASN 0040 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen för Lindalens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden senast den 30 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf

3 Patientsäkerhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Ärende 3 Diarienummer 2022/ASN 0018 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats av vårdverksamheter som bedriver hälso- och sjukvård i kommunen.

Enligt 3 kapitlet i Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva systematiskt patient- och säkerhetsarbete samt upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska tillgängliggöras för alla. Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer patientsäkerhetsberättelserna från samtliga verksamheter i kommunen som bedriver hälso- och sjukvård. Den sammanställda patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur kommunen och verksamheterna arbetat under pandemin år 2021 för att förhindra smitta och smittspridning i verksamheterna.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar även till att redovisa strategier, mål och resultat av patientsäkerhetsarbetet i ett led att utveckla och förbättra patientsäkerheten samt vårdens kvalité. Även mål och strategier för kommande år.
Det kommunala hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) utför hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialpsykiatri, vilket omfattar stödboendet Hästskon, där kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, vilket också inbegriper habilitering och rehabilitering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

4 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Ärende 4 Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans

Ärende 5 Diarienummer 2022/ASN 0063 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen behöver inte, så som nämndens beslut 2022-04-26 förutsätter, återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Beskrivning av ärendet
Vid förra sammanträdet i nämnden fattades följande beslut i ärendet om månadsrapporten:

Förvaltningen återkommer vid arbetsmarknads- och socialnämndens nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Beslutet fattades utifrån det särskilda uttrande som Peter Frej lämnade in vid sammanträdet där det står:

"Moderaterna bifaller förslag till beslut att månadsrapporten noteras men yrkar också på att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för att minska underskottet för att slutligen komma i balans gentemot budget. Vi vill se dessa förslag och konsekvensanalys presenterade på nästkommande nämnd. Från föregående månad har det prognostiserade underskottet ökat från 9 miljoner till drygt 12 miljoner vilket ändå måste beskrivas som oroande."

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan flera år haft svårigheter att bedriva sin verksamhet inom budgetram. Förra året redovisade nämnden ett underskott på 4,0 mnkr. Förvaltningen såg positiv påverkan dels från covid-effekter, och dels för verksamhet som startade under förra året och där man haft en positiv budgeteffekt när kostnaden endast belastat del av år. Utan dessa medel hade underskottet varit större. De medel som tillfördes nämnden 2022 var i huvudsak kopplad till ny verksamhet. Det innebar att nämnden hade en utmaning att lägga en balanserad budget för 2022.

Förvaltningens analys är att underskottet beror på två verksamhetsdelar som påverkar kostnadsbilden.

* Inom socialpsykiatrin och vuxenenheten finns ett antal brukare som är över 65 år, och som enligt förvaltningens uppfattning borde belasta äldreomsorgen inom äldre- och omsorgsnämnden. Årskostnaden bedöms till ca 5,0 mnkr årligen. Denna fråga bör lyftas i en genomgång av kommunens resursfördelningsmodell.
* Kostnaden för behandlingsskolor är mycket hög i kommunen. För 2022 prognosticeras kostnaden till 10,0 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 mnkr från förra året. Behovet av behandlingsskolor är stort i kommunen och avviker från det behov som finns i jämförbara kommuner. Kostnaden har varit en utmaning i fler år. Förvaltningens bedömning är att kostnaden i jämförbara kommuner ligger omkring 2,0 mnkr årligen.

Ordförandeutlåtande
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ansvar för några av kommunens viktigaste verksamheter som tar hand om människor med störst behov, det är även den förvaltning som tar ett stort ansvar för kommunens förebyggande arbete. Tyresöborna ska känna sig stolta över den verksamhet som förvaltningen bedriver.
Förvaltningen har, tillsammans med sina medarbetare, under flera år utvecklat sitt arbetssätt för att ge bästa möjliga verksamhet till Tyresöborna. För att förstå utvecklingen behöver vi gå tillbaka ett par år.

År 2012 hade individ- och familjeomsorgen en "positiv" nettokostnadsavvikelse; det vill säga att kostnaden översteg referenskostnaden för verksamhetsområdet. År 2017 låg nettokostnadsavvikelsen på 21%. Det ska även tilläggas att året innan så slutade 60% av socialsekreterarna på barn- och ungdomsenheten.

Sedan valet 2018 är det ett nytt styre i kommunen och för oss politiker som suttit i nämnden under den här mandatperioden så har det varit tydligt vilket enormt arbete som förvaltningen lagt ned på att systematisera och utveckla sitt arbete för att bland annat ge god kvalitét till våra medborgare, ge rätt stöd i rätt tid, men inte minst för att få bättre kontroll över sina kostnader.

År 2020 låg nettokostnadsavvikelsen på -8%, vilket endast kan tolkas som att förvaltningen med gott ledarskap och systematiskt arbete skapat en effektiv verksamhet med fokus på verksamhet av kvalitet för våra Tyresöbor.

I tjänsteskrivelsen från kommunens ekonomidirektör så framgår det tydligt att det är två verksamhetsdelar som påverkar nämndens underskott. Det ena gäller de brukare som är över 65 år som enligt kommunens resursmodell borde belasta äldre- och omsorgsnämnden. Det andra är kostnader för att köpa platser på behandlingsskolor för våra barn och unga som annars inte får tillgång till den utbildning de har rätt till.

Att i kommande budgetprocess se över resursmodellen kring de personer som är över 65 år ser jag som positivt och nödvändigt, men oavsett i vilken nämnd kostnaden landar så är det viktigaste att våra äldre får den vård och omsorg de förtjänar. I slutändan är det hela kommunens ansvar att ta hand om våra mest utsatta i samhället.

Däremot så kommer det vara svårare att hitta andra lösningar för våra barn och unga som är i behov av behandlingsskolor. Vi lever med en skuld som vi kommer behöva stå för under flera år framåt. Under de snart fyra åren som jag suttit som ordförande i nämnden så har det tyvärr blivit tydligare än någonsin att den "inkluderings-reform" som genomfördes under förra mandatperioden endast orsakat ofrivillig skolfrånvaro hos allt fler barn och unga i Tyresö. Att dessa barn ska få chansen att erbjudas en skolgång som fungerar för dem är det enda alternativ för oss i styret, allt annat är otänkbart.

Med anledning av det ovan nämnda så framgår det tydligt i tjänsteskrivelsen att nämnden uppnår en budget i balans endast om vi föreslår åtgärder som antingen bryter mot lagen, eller åtgärder som kommer generera större kostnader framgent.
Jag har viss förståelse för att moderaterna i nämnden lagt tilläggsyrkandet som ärendet syftar till då de flesta ledamöter och ersättare byttes ut efter årsskiftet. Det är såklart inte lätt att på bara ett par månader sätta sig in i det utvecklingsarbete som förvaltningen utfört de senaste åren. Det är även lätt att fastna i den sista raden på ekonomirapporten som med röd text visar på ett prognostiserat underskott. Men jag tror samtidigt att hela nämnden förstår de utmaningar som finns vad gäller att sätta en budget för en verksamhet som innebär att vi ska prognostisera hur många familjer som i år kommer behöva familjebehandling, hur många barn som i år kommer behöva en kontaktperson, hur många anhöriga som kommer ta del av våra insatser och så vidare.

Det viktigaste är självklart att vi gör rätt insatser och gör det i rätt tid, både för att Tyresöborna ska få det stöd de behöver men också för att ha kontroll över kostnaderna. I de månadsrapporter som nämnden tar del av vid varje nämndsammanträde, och som finns tillgängliga för allmänheten via insyn.se så är det tydligt att förvaltningen utför ett systematiskt arbete som visar på ständiga förbättringar. Jag hoppas därför att tjänsteskrivelsen som nämnden får ta del av ska ge en större tydlighet för vilka verksamhetsdelar som påverkar nämndens underskott, och att vi därmed fokuserar på de faktiska utmaningar vi ser framåt bland annat gällande kriget i Ukraina och effekterna av pandemin som i stor utsträckning kommer påverka nämnden och förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 32.docx
Ordförandeutlåtande angående svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans.pdf

6 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Ärende 6 Diarienummer 2022/ASN 0012 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

7 Information från förvaltningen

Ärende 7 Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 8 Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-03-10, 2022-03-24, 2022-04-07, 2022-04-21, 2022-05-05

9 Meddelanden

Ärende 9 Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut från IVO

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut från IVO 2022-05-06 Dnr 3.3.1-44863 2020-5.pdf

10 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Ärende 10 Diarienummer 2022/ASNI 0083

Sekretessärende

11 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Ärende 11 Diarienummer 2022/ASNI 0084

Sekretessärende

§37 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Socialsekreterare Lise-Lotte Alé redovisar för nämnden om familjerättens verksamhet.
2. Enhetschef Jenny Vallin redovisar för nämnden om skola med behandling.

§38 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0040 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen för Lindalens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 30 augusti 2022.
3. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:09-19:15.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Granskningen för Lindalens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 30 augusti 2022.

Yrkande
Peter Freij (M) tilläggsyrkar att utföraren för Lindalens boendestöd kommer till arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 22 juni och redogör för situationen samt vad man avser att göra för att komma tillrätta med bristerna.

Annica Örtenstrand (C) biträder tilläggsyrkandet.

Ordförande Ajda Asgari (MP) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:09-19:15.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 1 och finner att nämnden bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 2 och finner att nämnden bifaller beslutspunkt 2.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan avslå Peter Freijs (M) tilläggsyrkande. Därefter frågar ordföranden om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 38.pdf

§39 Patientsäkerhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Diarienummer 2022/ASN 0018 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats av vårdverksamheter som bedriver hälso- och sjukvård i kommunen.

Enligt 3 kapitlet i Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva systematiskt patient- och säkerhetsarbete samt upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska tillgängliggöras för alla. Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer patientsäkerhetsberättelserna från samtliga verksamheter i kommunen som bedriver hälso- och sjukvård. Den sammanställda patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur kommunen och verksamheterna arbetat under pandemin år 2021 för att förhindra smitta och smittspridning i verksamheterna.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar även till att redovisa strategier, mål och resultat av patientsäkerhetsarbetet i ett led att utveckla och förbättra patientsäkerheten samt vårdens kvalité. Även mål och strategier för kommande år.

Det kommunala hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) utför hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialpsykiatri, vilket omfattar stödboendet Hästskon, där kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, vilket också inbegriper habilitering och rehabilitering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf

§40 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf

§41 Svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans

Diarienummer 2022/ASN 0063 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förvaltningen behöver inte, så som nämndens beslut 2022-04-26 förutsätter, återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Reservation
Peter Freij (M) anmäler en skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Vid förra sammanträdet i nämnden fattades följande beslut i ärendet om månadsrapporten:
Förvaltningen återkommer vid arbetsmarknads- och socialnämndens nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.
Beslutet fattades utifrån ett yrkande som Peter Freij inkom med vid sammanträdet. Peter Freij lämnade också in ett särskilt yttrande där det står:
"Moderaterna bifaller förslag till beslut att månadsrapporten noteras men yrkar också på att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för att minska underskottet för att slutligen komma i balans gentemot budget. Vi vill se dessa förslag och konsekvensanalys presenterade på nästkommande nämnd. Från föregående månad har det prognostiserade underskottet ökat från 9 miljoner till drygt 12 miljoner vilket ändå måste beskrivas som oroande."

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan flera år haft svårigheter att bedriva sin verksamhet inom budgetram. Förra året redovisade nämnden ett underskott på 4,0 mnkr. Förvaltningen såg positiv påverkan dels från covid-effekter, och dels för verksamhet som startade under förra året och där man haft en positiv budgeteffekt när kostnaden endast belastat del av år. Utan dessa medel hade underskottet varit större. De medel som tillfördes nämnden 2022 var i huvudsak kopplad till ny verksamhet. Det innebar att nämnden hade en utmaning att lägga en balanserad budget för 2022.

Förvaltningens analys är att underskottet beror på två verksamhetsdelar som påverkar kostnadsbilden.
* Inom socialpsykiatrin och vuxenenheten finns ett antal brukare som är över 65 år, och som enligt förvaltningens uppfattning borde belasta äldreomsorgen inom äldre- och omsorgsnämnden. Årskostnaden bedöms till ca 5,0 mnkr årligen. Denna fråga bör lyftas i en genomgång av kommunens resursfördelningsmodell.
* Kostnaden för behandlingsskolor är mycket hög i kommunen. För 2022 prognosticeras kostnaden till 10,0 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 mnkr från förra året. Behovet av behandlingsskolor är stort i kommunen och avviker från det behov som finns i jämförbara kommuner. Kostnaden har varit en utmaning i fler år. Förvaltningens bedömning är att kostnaden i jämförbara kommuner ligger omkring 2,0 mnkr årligen.

Ordförandeutlåtande
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ansvar för några av kommunens viktigaste verksamheter som tar hand om människor med störst behov, det är även den förvaltning som tar ett stort ansvar för kommunens förebyggande arbete. Tyresöborna ska känna sig stolta över den verksamhet som förvaltningen bedriver.

Förvaltningen har, tillsammans med sina medarbetare, under flera år utvecklat sitt arbetssätt för att ge bästa möjliga verksamhet till Tyresöborna. För att förstå utvecklingen behöver vi gå tillbaka ett par år.

År 2012 hade individ- och familjeomsorgen en "positiv" nettokostnadsavvikelse; det vill säga att kostnaden översteg referenskostnaden för verksamhetsområdet. År 2017 låg nettokostnadsavvikelsen på 21%. Det ska även tilläggas att året innan så slutade 60% av socialsekreterarna på barn- och ungdomsenheten.
Sedan valet 2018 är det ett nytt styre i kommunen och för oss politiker som suttit i nämnden under den här mandatperioden så har det varit tydligt vilket enormt arbete som förvaltningen lagt ned på att systematisera och utveckla sitt arbete för att bland annat ge god kvalitét till våra medborgare, ge rätt stöd i rätt tid, men inte minst för att få bättre kontroll över sina kostnader.

År 2020 låg nettokostnadsavvikelsen på -8%, vilket endast kan tolkas som att förvaltningen med gott ledarskap och systematiskt arbete skapat en effektiv verksamhet med fokus på verksamhet av kvalitet för våra Tyresöbor.

I tjänsteskrivelsen från kommunens ekonomidirektör så framgår det tydligt att det är två verksamhetsdelar som påverkar nämndens underskott. Det ena gäller de brukare som är över 65 år som enligt kommunens resursmodell borde belasta äldre- och omsorgsnämnden. Det andra är kostnader för att köpa platser på behandlingsskolor för våra barn och unga som annars inte får tillgång till den utbildning de har rätt till.

Att i kommande budgetprocess se över resursmodellen kring de personer som är över 65 år ser jag som positivt och nödvändigt, men oavsett i vilken nämnd kostnaden landar så är det viktigaste att våra äldre får den vård och omsorg de förtjänar. I slutändan är det hela kommunens ansvar att ta hand om våra mest utsatta i samhället.

Däremot så kommer det vara svårare att hitta andra lösningar för våra barn och unga som är i behov av behandlingsskolor. Vi lever med en skuld som vi kommer behöva stå för under flera år framåt. Under de snart fyra åren som jag suttit som ordförande i nämnden så har det tyvärr blivit tydligare än någonsin att den "inkluderings-reform" som genomfördes under förra mandatperioden endast orsakat ofrivillig skolfrånvaro hos allt fler barn och unga i Tyresö. Att dessa barn ska få chansen att erbjudas en skolgång som fungerar för dem är det enda alternativ för oss i styret, allt annat är otänkbart.

Med anledning av det ovan nämnda så framgår det tydligt i tjänsteskrivelsen att nämnden uppnår en budget i balans endast om vi föreslår åtgärder som antingen bryter mot lagen, eller åtgärder som kommer generera större kostnader framgent.

Jag har viss förståelse för att moderaterna i nämnden lagt tilläggsyrkandet som ärendet syftar till då de flesta ledamöter och ersättare byttes ut efter årsskiftet. Det är såklart inte lätt att på bara ett par månader sätta sig in i det utvecklingsarbete som förvaltningen utfört de senaste åren. Det är även lätt att fastna i den sista raden på ekonomirapporten som med röd text visar på ett prognostiserat underskott. Men jag tror samtidigt att hela nämnden förstår de utmaningar som finns vad gäller att sätta en budget för en verksamhet som innebär att vi ska prognostisera hur många familjer som i år kommer behöva familjebehandling, hur många barn som i år kommer behöva en kontaktperson, hur många anhöriga som kommer ta del av våra insatser och så vidare.

Det viktigaste är självklart att vi gör rätt insatser och gör det i rätt tid, både för att Tyresöborna ska få det stöd de behöver men också för att ha kontroll över kostnaderna. I de månadsrapporter som nämnden tar del av vid varje nämndsammanträde, och som finns tillgängliga för allmänheten via insyn.se så är det tydligt att förvaltningen utför ett systematiskt arbete som visar på ständiga förbättringar. Jag hoppas därför att tjänsteskrivelsen som nämnden får ta del av ska ge en större tydlighet för vilka verksamhetsdelar som påverkar nämndens underskott, och att vi därmed fokuserar på de faktiska utmaningar vi ser framåt bland annat gällande kriget i Ukraina och effekterna av pandemin som i stor utsträckning kommer påverka nämnden och förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förvaltningen inte behöver, så som nämndens beslut 2022-04-26 förutsätter, återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Motiveringen biläggs ärendet.
Annica Örtenstrand (C) biträder återremissyrkandet.

Ordförande Ajda Asgari (MP), Tomas Forsberg (S) och Tony Thorén (L) yrkar avslag till återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads och socialnämnden ska avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden ska återremittera ärendet. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden ska avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska avgöra ärendet idag.

Ordföranden frågar om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 32.docx
Ordförandeutlåtande angående svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans.pdf
Reservation (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 41.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 41.pdf
Omröstningsprotokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 41.pdf

§42 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2022/ASN 0012 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf

§43 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20:37-20:45.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 20:37-20:45. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

§44 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-03-10, 2022-03-24, 2022-04-07, 2022-04-21, 2022-05-05

§45 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut från IVO

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut från IVO 2022-05-06 Dnr 3.3.1-44863 2020-5.pdf

§46 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/ASN 0010 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver arbetsmarknads- och socialnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på arbetsmarknads- och socialnämnden.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår i detta ärende följande revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf