Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-11-22

Sammanträde 2022-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0041 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under maj och juni 2022 en granskning av Stora Sköndals boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 30 augusti 2022, § 68, visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde beslutades att åtgärder till följd av granskningen skulle återrapporteras till nämnden senast den 22 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Stora Sköndals boendestöd.pdf
Åtgärdsplan Stora Sköndals Boendestöd till Tyresö Kommun 2022.pdf
Granskningsrapport Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf

2 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för socialt stöd och skydd presenterar sig för nämnden.

3 Granskningsplan 2023 ASN

Diarienummer 2022/ASN 0121

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan för 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs
2. Granskningsplan för 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 ASN.pdf

4 Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med psykisk ohälsa

Diarienummer 2022/ASN 0120

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens skrivelse antas som arbetsmarknads- och socialnämndens svar på revisionsrapporten om kommunens arbete med psykisk ohälsa.

Beskrivning av ärendet
Ernst Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och stödja personer där behov föreligger.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas och föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden antar skrivelsen som sitt svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om arbetet med psykisk ohälsa.pdf
Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med psykisk ohälsa 4 nov 2020.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av psykisk ohälsa Tyresö nov 2020.pdf
Bilaga Rekommendationer, frågor och svar- Kommunens arbete med psykisk ohälsa.pdf

5 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall oktober 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

I ärendet bifogas en komplettering till månadsrapport september 2022.

Bilagor
Månadsrapport AoS oktober 2022.pdf
PM - Komplettering till månadsrapport september 2022.pdf

6 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-10-28. 2022-11-03 och 2022-11-16.

8 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut från IVO 2022-10-25
* Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut från IVO.pdf
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022.pdf

§98 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Stiftelsen Stora

Diarienummer 2022/ASN 0041 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under maj och juni 2022 en granskning av Stora Sköndals boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 30 augusti 2022, § 68, visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas.

Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde beslutades att åtgärder till följd av granskningen skulle återrapporteras till nämnden senast den 22 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Stora Sköndals boendestöd.pdf
Åtgärdsplan Stora Sköndals Boendestöd till Tyresö Kommun 2022.pdf
Granskningsrapport Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf

§99 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för socialt stöd och skydd presenterar sig för nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20221122.pdf (76 kb)

§100 Granskningsplan 2023 ASN

Diarienummer 2022/ASN 0121

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsplan för 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs
2. Granskningsplan för 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 ASN.pdf

§101 Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med psykisk ohälsa

Diarienummer 2022/ASN 0120

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Förvaltningens skrivelse antas som arbetsmarknads- och socialnämndens svar på revisionsrapporten om kommunens arbete med psykisk ohälsa.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och stödja personer där behov föreligger.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas och föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden antar skrivelsen som sitt svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om arbetet med psykisk ohälsa.pdf
Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med psykisk ohälsa 4 nov 2020.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av psykisk ohälsa Tyresö nov 2020.pdf
Bilaga Rekommendationer, frågor och svar- Kommunens arbete med psykisk ohälsa.pdf

§102 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall oktober 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
I ärendet bifogas en komplettering till månadsrapport september 2022.

Bilagor
Månadsrapport AoS oktober 2022.pdf
PM - Komplettering till månadsrapport september 2022.pdf

§103 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§103_prot_20221122.pdf (118 kb)

§104 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-10-28. 2022-11-03 och 2022-11-16.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20221122.pdf (119 kb)

§105 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut från IVO 2022-10-25
* Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut från IVO.pdf
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg sep 2022.pdf