Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-04-25

Sammanträde 2023-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke, enhetschef för vuxenenheten, och Johanna Lindhlom, gruppledare och behandlingsansvarig för Öppenvården Måsen, presenterar sig för nämnden och berättar om kommunens arbete med vuxna personer med beroendeproblematik.

2 Redovisning av statsbidrag 2022

Dnr: 2023/ASN 0064 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2022.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf

3 Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0058 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för egenavgifter. Riktlinjen ger vägledning vid beslut om egenavgifter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Riktlinjen utgår från gällande regelverk och ska säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och likabehandling i handläggningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Lathund egenavgifter_bilaga 1 Tyresö kommun.pdf

4 Återrapportering av åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB

Dnr: 2023/ASN 0065

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under det senaste året genomfört två granskningar av Lindalens boendestödsverksamhet. Granskningarna har redovisats i arbetsmarknads- och socialnämnden i maj och augusti 2022. Nämnden beslutade att en uppföljande granskning skulle genomföras i början av 2023 för att säkerställa att samtliga brister som påvisats hade åtgärdats.

Under november 2022 mottog kommunen samtidigt en del avvikelser från handläggare och boendestödjare som handlade om brister i kontinuitet och utförande av Lindalens boendestödsinsatser åt kommunens brukare. En granskning påbörjades omgående och genomfördes under december 2022 och januari 2023. Granskningen visade att verksamheten hade brister inom flera områden, utöver vad som tidigare påvisats.

Kommunen såg allvarligt på att resultatet av uppföljande granskning visade att utföraren inte kommit tillrätta med kvalitetsbristerna, som snarare tenderade att ha ökat i omfattning. Med utgångspunkt i detta avsåg förvaltningen att vidta åtgärder utifrån det avtal som träffats med utföraren.

Den 8 mars 2023 lämnade Lindalens Omsorg AB in en uppsägning av avtalet för boendestöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återapportering åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB.pdf

5 Initiativ från ledamot om brukarundersökning om boendestöd

Dnr: 2023/ASN 0060

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamotsinitiativet avslås.
2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att inför 2024 ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden om från och med detta verksamhetsår genomföra en brukarundersökning inom området boendestöd.

Arbetsmarknads- och socialnämnden bordlade ärendet 2023-03-21, § 41.

Ordförandeutlåtande
Moderaternas gruppledare Peter Freij lämnade i samband med arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 in ett ledamotsinitiativ om att från och med detta verksamhetsår genomföra en brukarundersökning inom området boendestöd enligt socialtjänstlagen. Ärendet bordlades och nämnden beslutade att initiativet skulle behandlas på nästkommande sammanträde.

Hur Tyresöborna upplever en insats som beviljats av kommunen är en otroligt viktig del i kommunens förbättringsarbete. För politiken ger det även en tydlig signal på om vi gör rätt saker och på rätt sätt. Traditionellt görs detta genom brukarundersökningar.

Flera av nämndens verksamheter beviljar insatsen boendestöd. Enheten för socialt stöd och skydd beviljar flest antal timmar boendestöd till målgruppen med psykisk funktionsnedsättning, samt i vissa fall till våldsutsatta personer. Vuxenenheten beviljar boendestöd till personer med tidigare beroendeproblematik och samsjuklighet.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samordnar årligen nationella brukarundersökningar inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vuxenenheten deltar i den nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg som genomförs under hösten, och kommer även fortsättningsvis att göra så.

Idag ingår insatsen boendestöd i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Den avser dock enbart verksamheterna på utförarsidan. För att få en helhetsbild över hur brukarna upplever insatsen boendestöd behöver undersökningen vara med övergripande och metoden utvecklas.
Det finns nämligen flera utmaningar kopplade till genomförandet. Målgruppen är svår att nå med den nationella brukarundersökningen. Det skulle behövas åtgärder i form av uppsökande verksamhet för att nå fler inom målgruppen.

Förslaget i ledamotsinitiativet riktar sig endast till en specifik insats, det som saknas i kommunen idag är en övergripande plan för hur vi ska nå målgruppen inom psykisk funktionsnedsättning för att i större utsträckning få reda på vad de tycker om det stöd de får från kommunen. Det räcker helt enkelt inte med de traditionella brukarundersökningar som genomförs idag.

Bilagor
Ledamotsinitiativ Moderaterna Boendestöd 2023-03-20.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-03-21 § 41.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

7 Månadsrapport

Dnr: 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS mars 2023.pdf

8 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Rättelse enligt § 36 förvaltningslagen för delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-03-23, 2023-04-06 och 2023-04-19.
* Delegationsbeslut om yttrande till JO (sekretess)
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation
* Beslut om höjd ersättning boendestöd
* Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (rättat)
* Ordförandebeslut om dataskyddsombud till Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Bilagor
Delegationsbeslut om yttrande till JO.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation.pdf
Beslut om höjd ersättning boendestöd.pdf
Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (rättat).pdf
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

10 Meddelanden

Dnr: 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll KTR 2023-03-08
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63
* Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Protokoll KTR 2023-03-08.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

§43 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke, enhetschef för vuxenenheten, och Johanna Lindhlom, gruppledare och behandlingsansvarig för Öppenvården Måsen, presenterar sig för nämnden och berättar om kommunens arbete med vuxna personer med beroendeproblematik.

§44 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2023/ASN 0064 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:18 till kl. 19.25.
2. Informationen noteras.
3. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Mötet ajourneras från kl. 19:18 till kl. 19.25.
2. Informationen noteras.
3. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2022.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf

§45 Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0058 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för egenavgifter. Riktlinjen ger vägledning vid beslut om egenavgifter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Riktlinjen utgår från gällande regelverk och ska säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och likabehandling i handläggningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Lathund egenavgifter_bilaga 1 Tyresö kommun.pdf

§46 Återrapportering av åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens

Diarienummer 2023/ASN 0065

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under det senaste året genomfört två granskningar av Lindalens boendestödsverksamhet. Granskningarna har redovisats i arbetsmarknads- och socialnämnden i maj och augusti 2022. Nämnden beslutade att en uppföljande granskning skulle genomföras i början av 2023 för att säkerställa att samtliga brister som påvisats hade åtgärdats.

Under november 2022 mottog kommunen samtidigt en del avvikelser från handläggare och boendestödjare som handlade om brister i kontinuitet och utförande av Lindalens boendestödsinsatser åt kommunens brukare. En granskning påbörjades omgående och genomfördes under december 2022 och januari 2023. Granskningen visade att verksamheten hade brister inom flera områden, utöver vad som tidigare påvisats.

Kommunen såg allvarligt på att resultatet av uppföljande granskning visade att utföraren inte kommit tillrätta med kvalitetsbristerna, som snarare tenderade att ha ökat i omfattning. Med utgångspunkt i detta avsåg förvaltningen att vidta åtgärder utifrån det avtal som träffats med utföraren.
Den 8 mars 2023 lämnade Lindalens Omsorg AB in en uppsägning av avtalet för boendestöd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återapportering åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB.pdf

§47 Initiativ från ledamot om brukarundersökning om boendestöd

Diarienummer 2023/ASN 0060

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ledamotsinitiativet avslås.
2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att inför 2024 ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden om att från och med detta verksamhetsår genomföra en brukarundersökning inom området boendestöd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bordlade ärendet 2023-03-21, § 41.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Ledamotsinitiativet avslås.
2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att inför 2024 ta fram en plan för en övergripande brukarundersökning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ordförandeutlåtande
Moderaternas gruppledare Peter Freij lämnade i samband med arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023 in ett ledamotsinitiativ om att från och med detta verksamhetsår genomföra en brukarundersökning inom området boendestöd enligt socialtjänstlagen. Ärendet bordlades och nämnden beslutade att initiativet skulle behandlas på nästkommande sammanträde.
Hur Tyresöborna upplever en insats som beviljats av kommunen är en otroligt viktig del i kommunens förbättringsarbete. För politiken ger det även en tydlig signal på om vi gör rätt saker och på rätt sätt. Traditionellt görs detta genom brukarundersökningar.

Flera av nämndens verksamheter beviljar insatsen boendestöd. Enheten för socialt stöd och skydd beviljar flest antal timmar boendestöd till målgruppen med psykisk funktionsnedsättning, samt i vissa fall till våldsutsatta personer. Vuxenenheten beviljar boendestöd till personer med tidigare beroendeproblematik och samsjuklighet.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samordnar årligen nationella brukarundersökningar inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vuxenenheten deltar i den nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg som genomförs under hösten, och kommer även fortsättningsvis att göra så.

Idag ingår insatsen boendestöd i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Den avser dock enbart verksamheterna på utförarsidan. För att få en helhetsbild över hur brukarna upplever insatsen boendestöd behöver undersökningen vara med övergripande och metoden utvecklas.

Det finns nämligen flera utmaningar kopplade till genomförandet. Målgruppen är svår att nå med den nationella brukarundersökningen. Det skulle behövas åtgärder i form av uppsökande verksamhet för att nå fler inom målgruppen.

Förslaget i ledamotsinitiativet riktar sig endast till en specifik insats, det som saknas i kommunen idag är en övergripande plan för hur vi ska nå målgruppen inom psykisk funktionsnedsättning för att i större utsträckning få reda på vad de tycker om det stöd de får från kommunen. Det räcker helt enkelt inte med de traditionella brukarundersökningar som genomförs idag.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. Vidare yrkar han bifall till ordförandeförslagets andra beslutspunkt.

Cecilia Sköld (KD) och Elisabet Mellström (SD) biträder Peter Freijs (M) yrkanden.
Mats Larsson (L) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår Peter Freijs (M) ledamotsinitiativ. Därefter ställer hon frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ledamotsinitiativet. Ordföranden finner att ledamotsinitiativet avslås.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill avslå ledamotsinitiativet röstar ja och den som vill bifalla ledamotsinitiativet röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.

Nämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.
Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslagets andra beslutspunkt och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M), Cecilia Sköld och Elisabet Mellström (SD) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Ledamotsinitiativ Moderaterna Boendestöd 2023-03-20.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-03-21 § 41 (3).pdf
Omröstningsprotokoll ASN 2023-04-25 § 47.docx

§48 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§49 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS mars 2023.pdf

§50 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§51 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Rättelse enligt § 36 förvaltningslagen för delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-03-23, 2023-04-06 och 2023-04-19.
* Delegationsbeslut om yttrande till JO
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation
* Beslut om höjd ersättning boendestöd
* Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (rättat)
* Ordförandebeslut om dataskyddsombud till Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Rättelse enligt § 36 förvaltningslagen för delegationsbeslut om fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om yttrande till JO.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation.pdf
Beslut om höjd ersättning boendestöd.pdf
Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2023 för Arbetsmarknads- och socialnämnden (rättat).pdf
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§52 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll KTR 2023-03-08
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63
* Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Protokoll KTR 2023-03-08.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf