Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-08-29

Sammanträde 2023-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gruppledare Hans Engnell och socialsekreterare Johan Nilsson berättar för nämnden om bogruppens arbete. Elin Rydberg, enhetschef för enheten för socialt stöd och skydd, håller även i en utbildning om psykiatri och våld.

2 Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM

Dnr: 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och
socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut i vissa
ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).
2. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot eller tjänsteperson få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.

Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU.pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (med ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (utan ändringsmarkeringar).pdf

3 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2023/ASN 0092

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 230630.pdf

5 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036

Dnr: 2023/ASN 0083 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Underlaget bygger främst på kommunens befolkningsprognos, omvärldsförändringar, tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.
I årets lokalbehovsanalys har inga nya behov, varken på kort eller lång sikt, lyfts in i planen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 ASN.pdf
Lokalbehovsanalys ASN 2024-2036.pdf

6 Lösningsförslag för lokaler för Måsen - öppenvård för vuxna missbrukare

Dnr: 2023/ASN 0093 002

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Lösningsförslaget för nya lokaler för Måsens öppenvård fastställs.
2. Hyreskostnaden finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3.

Beskrivning av ärendet
Öppenvården Måsen bedriver verksamhet för vuxna personer med beroendeproblematik och deras anhöriga. Måsens verksamhet är i behov av nya lokaler efter att fastigheten som användes dömdes ut av fastighetsavdelningen. Det krävdes omfattande åtgärder för att kunna garantera en godkänd arbetsmiljö. Lokalerna var dessutom inte anpassade för verksamheten. För tillfället är Måsen lokaliserad i tillfälliga lokaler i Villa Granbacken. Den fastigheten är emellertid planerad att rivas under 2024. Förslaget på lämpliga lokaler har tagits fram av strategiska lokalgruppen.

När dagverksamheten för äldre personer lämnar Regnbågsgatan förslås att Måsens verksamhet tar över dessa lokaler. De bedöms vara helt ändamålsenliga och motsvara kraven från verksamheten. Någon mindre verksamhetsanpassning kan bli aktuell.

Hyreskostnaden för de nya lokalerna på Regnbågsgatan uppgår till knappt 720 tkr enligt 2023 års internhyra. Det är en ökning av hyreskostnaden jämfört med kostnaden för den tillfälliga placeringen på Villa Granbacken med cirka 350 tkr.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lösningsförslag för lokaler för Måsen - öppenvård för vuxna missbrukare.pdf

7 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Dnr: 2023/ASN 0007

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf

8 Månadsrapport

Dnr: 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni och juli 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
AoS Månadssrapport juni-juli 2023.pdf

9 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-06-29, 2023-07-06, 2023-07-13, 2023-07-27, 2023-08-10 samt 2023-08-24
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård
* Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd
* Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Bilagor
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.pdf

11 Meddelanden

Dnr: 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik (juni och juli)

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§64 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Mötet ajourneras från kl. 18:38 till kl. 18:45. 

2. Informationen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Gruppledare Hans Engnell och socialsekreterare Johan Nilsson berättar för nämnden om bogruppens arbete.

Verksamhetsutvecklare Anna-Karin Björk och enhetschef Elin Rydberg från enheten för socialt stöd och skydd håller även i en utbildning om psykiatri och våld. 

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§65 Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM

Diarienummer 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Mötet ajourneras från kl. 19:37 till kl. 19:45
2. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
3. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla. 

 

Beskrivning av ärendet

Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot eller tjänsteperson få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.

Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och
socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut i vissa
ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).

2. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla. 

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU.pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (med ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (utan ändringsmarkeringar).pdf

§66 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/ASN 0092

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall. 
3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall. 
3. Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§67 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Rapporteringen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 230630.pdf

§68 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024- 2036

Diarienummer 2023/ASN 0083 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036. 

Deltar inte i beslutet

Peter Freij (M) deltar inte i beslutet för den moderata gruppens räkning. 

Elisabet Mellström (SD) deltar inte i beslutet för Sverigedemokraternas räkning. 

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Underlaget bygger främst på kommunens befolkningsprognos, omvärldsförändringar, tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

I årets lokalbehovsanalys har inga nya behov, varken på kort eller lång sikt, lyfts in i planen. 

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsanalys 2024-2036 ASN.pdf

Lokalbehovsanalys ASN 2024-2036 Reviderad 0828.pdf

Lokalbehovsanalys ASN 2024-2036.pdf

§69 Lösningsförslag för lokaler för Måsen - öppenvård för vuxna missbrukare

Diarienummer 2023/ASN 0093 002

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

1. Lösningsförslaget för nya lokaler för Måsens öppenvård fastställs.
2. Hyreskostnaden finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3.

Beskrivning av ärendet

Öppenvården Måsen bedriver verksamhet för vuxna personer med beroendeproblematik och deras anhöriga. Måsens verksamhet är i behov av nya lokaler efter att fastigheten som användes dömdes ut av fastighetsavdelningen. Det krävdes omfattande åtgärder för att kunna garantera en godkänd arbetsmiljö. Lokalerna var dessutom inte anpassade för verksamheten. För tillfället är Måsen lokaliserad i tillfälliga lokaler i Villa Granbacken. Den fastigheten är emellertid planerad att rivas under 2024. Förslaget på lämpliga lokaler har tagits fram av strategiska lokalgruppen.

När dagverksamheten för äldre personer lämnar Regnbågsgatan förslås att Måsens verksamhet tar över dessa lokaler. De bedöms vara helt ändamålsenliga och motsvara kraven från verksamheten. Någon mindre verksamhetsanpassning kan bli aktuell.

Hyreskostnaden för de nya lokalerna på Regnbågsgatan uppgår till knappt 720 tkr enligt 2023 års internhyra. Det är en ökning av hyreskostnaden jämfört med kostnaden för den tillfälliga placeringen på Villa Granbacken med cirka 350 tkr.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Lösningsförslaget för nya lokaler för Måsens öppenvård fastställs.

2. Hyreskostnaden finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3.

Yrkanden

Peter Freij (M), Christoffer Holmström (S), Annica Örtenstrand (C) och Tony Thorén yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Lösningsförslag för lokaler för Måsen - öppenvård för vuxna missbrukare.pdf

§70 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Diarienummer 2023/ASN 0007

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Redovisningen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor

Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-08.pdf

§71 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Rapporten noteras. 

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten avser utfall för juni och juli 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor

AoS Månadssrapport juni-juli 2023.pdf

§72 Information från förvaltningen

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Informationen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§73 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Informationen noteras.  

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:

  • Individutskottets protokoll 2023-06-29, 2023-07-06, 2023-07-13, 2023-07-27, 2023-08-10 samt 2023-08-24
  • Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård
  • Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef
  • Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd
  • Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Bilagor

Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.pdf

Beslut om förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd.pdf

Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.pdf

§74 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:

  • Arbetslöshetsstatistik (juni och juli)

 

Bilagor

Arbetslöshetsstatistik.pdf