Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-01-26

Sammanträde 2022-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 december 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport 2021 december BUN.pdf

3 Rödkullans förskolor AB, nystartstillsyn 2021

Diarienummer 2021/BUN 0105 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för Rödkullans förskolor AB, Förskolan Rödkullan och förskolan Slottsparken, noteras
2. Förskolan Rödkullan ska säkerställa att forum för samråd erbjuds enligt 4 kap. 13 § skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15 februari 2022
3. Förskolan Slottsparken ska säkerställa att forum för samråd erbjuds enligt 4 kap. 13§ skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15 februari 2022.
4. Övriga utvecklingsområden åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolorna Rödkullan och Slottsparken, som drivs av Rödkullans förskolor AB, i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande.
Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med digitala verktyg i undervisningen. För förskolan Slottsparken är även lärmiljön inomhus ett utvecklingsområde.
Den brist som lyfts fram i rapporten är att huvudmannen i nuläget inte erbjuder vårdnadshavare och barn forum för samråd i enlighet med 4 kap 13§ skollagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Rödkullan och Slottsparken.pdf
Rapport Nystartstillsyn Förskolan Rödkullan 2021.pdf
Rapport Nystartstillsyn Förskolan Slottsparken 2021.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut, attestlista barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0015 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslutsattestanter BUN 2022.pdf
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2022.pdf

5 Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef

Diarienummer 2022/BUN 0016 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro.
Skolchef Martin Widholm
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

6 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

7 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag 27 nov - 3 jan.pdf

8 Stängningsbeslut för grundsärskola - ordförandebeslut

Diarienummer 2022/BUN 0018 43

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har tagit beslut om tillfällig stängning av skolverksamheten för elever i årskurs 4-6 GSA vid Stimmets grundsärskola, Tyresö kommun, med stöd av § 2 förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Bilagor
Ordförandebeslut, stängningsbeslut för grundsärskola.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson december 2021.pdf
Ordförandebeslut om flytt av lärstudion Pusselbiten.pdf
Förskola dec- jan, delegationsbeslut Ulrika Månsson .pdf
Skolskjuts dec -21, delegationsbeslut Martin Widholm.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021 samt en sammanställning för året 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
I detta ärende görs också en sammanställning av ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för helåret 2021.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd december 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, Årsärende Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Pusselbiten
- Digitala kränkningsärenden, statusläge
- Ny rektor Kumla
- Evakuering av Kumla skola
- Skolvalet

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 11.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 12.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 13.pdf
Facklig lokal samverkan VO 1 och 2, 211111.pdf
Facklig lokal samverkan VO 1, 2, 6 och 7, 211111.pdf

§1 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nationell IT-strategi presenteras av Sara Vikslund, enhetschef verksamhetsstöd, IT och digitaliseringsavdelningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2021 december BUN.pdf

§3 Rödkullans förskolor AB, nystartstillsyn 2021

Diarienummer 2021/BUN 0105 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Tillsynsrapporten för Rödkullans förskolor AB, Förskolan Rödkullan och förskolan Slottsparken, noteras
2. Förskolan Rödkullan ska säkerställa att forum för samråd erbjuds enligt 4 kap. 13 § skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15 februari 2022.
3. Förskolan Slottsparken ska säkerställa att forum för samråd erbjuds enligt 4 kap. 13§ skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15 februari 2022.
4. Övriga utvecklingsområden åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolorna Rödkullan och Slottsparken, som drivs av Rödkullans förskolor AB, i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande.

Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med digitala verktyg i undervisningen. För förskolan Slottsparken är även lärmiljön inomhus ett utvecklingsområde.

Den brist som lyfts fram i rapporten är att huvudmannen i nuläget inte erbjuder vårdnadshavare och barn forum för samråd i enlighet med 4 kap 13§ skollagen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar tillsynsrapporten.

Ordförande Klara Watmani (S) förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Rödkullan ska säkerställa att forum för samråd enligt skollagen och rutinen för dessa redovisas senast den 15 februari 2022.

Ordförande Klara Watmani (S) förslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Slottsparken ska säkerställa att forum för samråd enligt skollagen och rutinen för dessa redovisas senast den 15 februari 2022.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att övriga verksamhetsområden åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla och att dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Rödkullan och Slottsparken.pdf
Rapport Nystartstillsyn Förskolan Rödkullan 2021.pdf
Rapport Nystartstillsyn Förskolan Slottsparken 2021.pdf

§4 Anmälan av delegationsbeslut, attestlista barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0015 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslutsattestanter BUN 2022.pdf
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2022.pdf

§5 Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef

Diarienummer 2022/BUN 0016 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro.

Skolchef Martin Widholm
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

§6 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 6 dec 2021- 9 jan 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 6 dec-9 jan.pdf
Kränkande behandling grundskola 6 dec-9 jan.pdf

§7 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag 27 nov - 3 jan.pdf

§8 Stängningsbeslut för grundsärskola - delegationsbeslut

Diarienummer 2022/BUN 0018 43

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har tagit beslut om tillfällig stängning av skolverksamheten för elever i årskurs 4-6 GSA vid Stimmets grundsärskola, Tyresö kommun, med stöd av § 2 förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ordförandebeslut, stänningsbeslut för grundsärskola.pdf

§9 Anmälan av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson december 2021.pdf
Ordförandebeslut om flytt av lärstudion Pusselbiten.pdf
Förskola dec- jan, delegationsbeslut Ulrika Månsson .pdf
Skolskjuts dec -21, delegationsbeslut Martin Widholm.pdf
Delegationsbeslut dec 2021, ansökan om verksamhetsstöd grundskola och tilläggsbelopp grundskola.pdf

§10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

I detta ärende görs också en sammanställning av ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för helåret 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd december 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, Årsärende Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021.pdf

§11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

Coronaläget
Pusselbiten
Digitala kränkningsärenden, statusläge
Ny rektor Kumla
Evakuering av Kumla skola
Skolvalet

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 11.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 12.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 13.pdf
Facklig lokal samverkan VO 1 och 2, 211111.pdf
Facklig lokal samverkan VO 1, 2, 6 och 7, 211111.pdf