Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-11-23

Sammanträde 2022-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef och Anna Eklund, medicinsk verksamhetschef från barn- och elevhälsan presenterar sig.

2 Inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2022/BUN 0100 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
- Inriktningen för Njupkärrs skola ska utgå ifrån en 7-spelsplan.

Beskrivning av ärendet
I planeringen för Njupkärrs skola har en förutsättning för uppdraget varit att planera för en eventuellt kommande spelplan och idrottshall. Därför har möjligheten för både 11-spelsplan och 7-spelsplan utretts i planering av Njupkärrs skola. En 11-spelsplan inom området innebär att idrottshallen måste placeras längre in på skolområdet. Efter utredning av skyfallshantering kan konstateras att denna placering inte är lämplig då byggnaden hamnar i en lågpunkt. Placeringen skapar även problem med tillgänglighet. Med denna vetskap anses det inte möjligt att tillskapa en 11-spelsplan på Njupkärrs skola. Både kultur- och fritid och barn- och utbildning ställer sig positiva till att det planeras för en 7-spelsplan på området även om kultur- och fritid påtalar att det finns ett behov av en 11-spelsplan inom Bollmoraområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola.pdf

3 Förändring i ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Dibber Inspira AB

Diarienummer 2022/BUN 0090 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under juni-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Dibber Inspira AB, som i Tyresö bedriver förskolorna Karlavagnen, Stjärnan och Kattfoten, och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Dibber Inspira AB.pdf

4 Ändring i ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskrets i Pysslingen förskolor och skolor AB

Diarienummer 2022/BUN 0091 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under juli-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Pysslingen förskolor och skolor AB som bedriver förskolan vid Breviks skola och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Pysslingen förskolor och skolor AB.pdf

5 Prislista för verksamhetsområde förskola och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2023

Diarienummer 2022/BUN 0128 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 tillämpas till dess att beslut om ny prislista för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Formering av ny politisk styrning efter valet 2022 har påverkat tidplanen för beslut om budget för 2023. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om kommunens budget 2023 i kommunplan under november. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan och budget planeras att fastställas i januari 2023 då även prislista för 2023 beslutas.

Bilagor
Prislista för VO förskola, grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem 2023.pdf

6 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport BUN oktober 2022.pdf

7 Rapportering om problematisk frånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Muntlig information till nämnden.

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2022.pdf

9 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats 29 oktober - 14 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 29 okt. - 14 nov. 2022.pdf

10 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

ÄDiarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 5 oktober - 31 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling grundskola 5 oktober - 31 oktober.pdf
Kränkande behandling förskola 5 oktober - 31 oktober.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, förskola november 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts november 2022.pdf
Delegationsbeslut förvaltningschef oktober - november 2022.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna
- Pilotprojekt Trollbäcken
- OSA-enkäten

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.
Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 221013 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§125 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef och Anna Eklund, medicinsk verksamhetschef från barn- och elevhälsan presenterar sig.

§126 Inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2022/BUN 0100 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Inriktningen för Njupkärrs skola ska utgå ifrån en 7-spelsplan.

Beskrivning av ärendet
I planeringen för Njupkärrs skola har en förutsättning för uppdraget varit att planera för en eventuellt kommande spelplan och idrottshall. Därför har möjligheten för både 11-spelsplan och 7-spelsplan utretts i planering av Njupkärrs skola. En 11-spelsplan inom området innebär att idrottshallen måste placeras längre in på skolområdet. Efter utredning av skyfallshantering kan konstateras att denna placering inte är lämplig då byggnaden hamnar i en lågpunkt. Placeringen skapar även problem med tillgänglighet. Med denna vetskap anses det inte möjligt att tillskapa en 11-spelsplan på Njupkärrs skola.

Både kultur- och fritid och barn- och utbildning ställer sig positiva till att det planeras för en 7-spelsplan på området även om kultur- och fritid påtalar att det finns ett behov av en 11-spelsplan inom Bollmoraområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inriktningen för Njupkärrs skola ska utgå ifrån en 7-spelsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inriktningsbeslut för spelplan vid Njupkärrs skola.pdf

§127 Förändring i ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Dibber

Diarienummer 2022/BUN 0090 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under juni-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Dibber Inspira AB, som i Tyresö bedriver förskolorna Karlavagnen, Stjärnan och Kattfoten, och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Dibber Inspira AB.pdf

§128 Ändring i ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskrets i Pysslingen

Diarienummer 2022/BUN 0091 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under juli-september 2022 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Pysslingen förskolor och skolor AB som bedriver förskolan vid Breviks skola och bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen i Pysslingen förskolor och skolor AB.pdf

§129 Prislista för verksamhetsområde förskola och grundskola inklusive

Diarienummer 2022/BUN 0128 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 tillämpas till dess att beslut om ny prislista för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Formering av ny politisk styrning efter valet 2022 har påverkat tidplanen för beslut om budget för 2023. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om kommunens budget 2023 i kommunplan under november. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan och budget planeras att fastställas i januari 2023 då även prislista för 2023 beslutas.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
* Prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2022 tillämpas till dess att beslut om ny prislista för 2023 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Prislista för VO förskola, grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem 2023.pdf

§130 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport BUN oktober 2022.pdf

§131 Rapportering om problematisk frånvaro

Diarienummer 2022/BUN 0061 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras löpande till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.
Muntlig information till nämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§132 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2022.pdf

§133 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats 29 oktober - 14 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 29 okt. - 14 nov. 2022.pdf

§134 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 5 oktober - 31 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling grundskola 5 oktober - 31 oktober.pdf
Kränkande behandling förskola 5 oktober - 31 oktober.pdf

§135 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, förskola november 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts november 2022.pdf
Delegationsbeslut förvaltningschef oktober - november 2022.pdf

§136 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
* Information från verksamheterna
* Pilotprojekt Trollbäcken
* OSA-enkäten

§137 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 221013 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§138 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BUN 0129 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf