Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-04-20

Sammanträde 2005-04-20

Datum
Klockan
Plats

Representanter från Strandskolan redovisar hur man arbetat med matematik.

Mötesinformation

 

§15 Månadsuppföljning av ekonomi

Ärendebeskrivning

I bilaga 1 redovisas den ekonomiska uppföljningen till och med mars månad för hela nämnden. I bilaga 2 redovisas den ekonomiska uppföljningen till och med mars månad för resultatenheterna.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------------


§16 Ändrad delegationsordning från och med den 1 september 2005

Ärendebeskrivning

Dnr 2005/BUN 064                  002  

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-02-16 nämndens delegationsordning. Därefter har en översyn gjorts av förvaltningen avseende B1 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg punkten B1.5 b. Denna gäller beslut om dispenser för utökad tid inom förskoleverksamhet när föräldrar/vårdnadshavare är föräldralediga eller aktivt arbetssökande.

Individutskottet har nu delegation att fatta beslut om utökad tid inom förskoleverksamhet när föräldrar/vårdnadshavare är föräldralediga eller aktivt arbetssökande. Under 2004 behandlade utskottet 124 ansökningar varav 95 beviljades, många av de ansökningar som beviljades erhöll dock inte tid i den omfattning som vårdnadshavaren önskade.

Den förändring som föreslås är att verksamhetschefen för förskoleverksamheten ges delegationen i stället för utskottet. Ärendena kommer att förberedas i barnhälsoteamet där mer samlad kunskap om barnets behov och situation finns. I barnhälsoteamet ser man vad barnet behöver för insatser som motiverar en utökad tid.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ändra delegationsordningen från den 1 september enligt bilaga 1.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar att ärendet återremitteras för tydligare konsekvensbeskrivning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- återremittera ärendet, ärendet kommer att behandlas i nämnden vid sammanträdet i  juni.

----------------------------

§17 Startbidrag

Dnr 2005/BUN 095             053

Ärendebeskrivning

Förskolan Sandlådan övergick den 1 mars 2005 i enskild regi och drivs numera av Veronica Ekestam. Bolagsformen är aktiebolag. I överlåtelsen ingick att samtliga inventarier som finns i förskolan fr o m januari 2006 överlåts till den nya huvudmannen.

Veronica Ekestam inkom i februari med en begäran om startbidrag, (se bilaga 1).

Enligt nämndens beslut om startbidrag (Dnr: 99/BU 307, 1999-02-22)  utgår detta när en enskild förskola ska starta en ny verksamhet. Startbidraget ska då ses som en investeringskostnad. För att erhålla startbidrag skall nyetableringen innebära att man tar in minst 18 nya barn.

Startbidrag i den form som nämnden fastställt kan inte utgå  i detta fall eftersom det inte är en ny verksamhet. Däremot föreslår förvaltningen att ett omställningsbidrag på 50 000 kronor ska utgå. Övergången från kommunal till enskild drift innebär en stor förändring för verksamheten och kan delvis jämföras med att starta en ny verksamhet.

En översyn av startbidragen genomförs av förvaltningen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja förskolan Karlavagnen ett omställningsbidrag med 50.000 kronor.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) yrkar avslag.

Proposition och röstning

Ordförande ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Votering begärs.

Röstningsordning

Följande röstordning fastställs:

- den som röstar bifall till ordförandeförslaget röstar ja

- den som röstar bifall till avslagsyrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Barn- och utbildningsnämnden har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja förskolan Karlavagnen ett omställningsbidrag med 50.000 kronor.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

---------------------------

§18 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.                       

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom              B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Sonja Holm                          Uppdatering av attestordning

Skolråd Forellskolan            Protokoll 8 mars 2005-04-11

Mona Nyberg                      C4 Anställning tillsvidare

                                            C1 Inrättande av tjänst

                                            C 3 Anställning högst 6 månader

Eva Dahlgren                       B2.11 Yttrande över ekonomiskt anspråk för elev i grundskola som önskar skolgång i annan kommun än Tyresö

Rune Nyberg                       B3.11 Intag vid senare tillfälle

Peteris Smitmanis                 B3.10 Byte av studieväg

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutat att

- notera besluten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------

§19 Information

  1. Tyresö kommuns kvalitetsutmärkelse 2005, Dnr 2005/BUN 076 009.

  2. KOMREV Granskning av intern kontroll avseende rutiner för lönerapportering samt arvoden till förtoendevalda, Dnr 2005/BUN 077 007.

  3. Ann-Charlott Strand och Sabine Jädersten redovisar muntligt för nämnden hur de på Strandskolan arbetat med matematikundervisning för de lägre årskurserna för att nå goda resultat.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------