Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-05-18

Sammanträde 2005-05-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§20 Prognos förskoleplatser

Dnr 2005/BUN 119 710

Ärendebeskrivning

Två gånger per år uppdateras prognosen för efterfrågan och tillgång på förskoleplatser i kommunen. Detta sker per den 15/3 och 15/10. Underlaget till dessa prognoser hämtas från:

· Kommunens befolkningsprognos

· Antal inskrivna barn 15/3 respektive 15/10

· Lokaltillgång (beslut om avveckling eller byggnation)

Bilaga 1 Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- förvaltningen får i uppdrag att utreda temporära lösningar för att antalet platser ska vara tillräckliga våren 2006 och 2007.

- förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga platser, konsekvenser och kostnader för ett permanent tillskott av platser i Trollbäckenområdet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftligt särskilt yttrande.

------------------------

§21 Månadsuppföljning av ekonomin t o m april

Dnr 2005/BUN 081 042

Ärendebeskrivning

I bilaga 1 redovisas den ekonomiska uppföljningen till och med mars månad för hela nämnden. I bilaga 2 redovisas den ekonomiska uppföljningen till och med april månad för resultatenheterna.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------------


§22 Ändring av programutbud vid gymnasiet

Dnr 2005/BUN 120 612

Ärendebeskrivning

Gymnasieskolan måste fortlöpande se över sitt programutbud, framför allt för att anpassa utbudet till elevernas efterfrågan, men också för att använda de ekonomiska och lokalmässiga resurserna på effektivaste sätt.

Dessa syften samverkar i de flesta fall.

Intresset för Fordonsprogrammet är starkt ökande, inte bara i Tyresö utan i hela länet. Inför hösten beräknas flera hundra förstavalssökande elever i länet inte komma in på programmet. Programmet är mycket utrymmes-krävande och därigenom också kostnadskrävande. Vi har på Tyresö gymnasium en kapacitet på 16 elever/årskurs på inriktningen Personbilsteknik. Genom att inrätta inriktningen Karosseri och samtidigt öka samarbetet med de lokala företagen på området kan vi öka kapaciteten med 8 elever/årskurs.

Intresset för Medieprogrammet är i hela länet avtagande. Programmet har delvis fått dåligt rykte för att inte vara gångbart på arbetsmarknaden. Det har också visat sig svårt att erbjuda eleverna relevant APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Däremot ökar intresset för de närliggande områdena Design och Kommunikation. Vi vill därför förändra Medieprogrammet genom att ta bort APU:n och i stället införa fler behörighetsgivande kurser för högskolan samt dessutom tillföra karaktärsämneskurser med designinriktning. Detta innebär att det blir ett specialutformat program (programinriktat individuellt program).

De ekonomiska konsekvenserna av dessa åtgärder borde bli positiva, eftersom vi dels fyller klasserna bättre, dels använder lokalerna effektivare.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- inrätta det nationella Fordonsprogrammet inriktning Karosseri på Tyresö gymnasium.

- inrätta det specialutformade estetiska programmet Design- och Kommunikation med inriktningarna grafisk design och media på Tyresö gymnasium.

- Tyresö gymnasium inte längre skall driva Medieprogrammet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Protokollsanteckning

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) framförde att vi behöver bättre underlag till de ärenden som samtliga partier ska vara med och fatta beslut om.

--------------------------

§23 Justering av delegationsordning

Dnr 2005/BUN064 002

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen B3.20 har gymnasiechefen rätt att på delegation för att fatta beslut i ärenden när en sökande till specialutformat och individuellt program önskar sin gymnasieutbildning i annan kommun.

Ett ärende av principiell betydelse har aktualiserats och gymnasiechefen avsäger sig sin delegation i detta ärende.

En elev som är döv har ansökt om att få fullgöra sin gymnasieutbildning vid en gymnasieskola i Stockholms kommun. För detta krävs att undervisningen teckentolkas. Gymnasieutbildning för döva bedrivs i Örebro. Kostnaden blir mycket hög om eleven skall fullgöra sin gymnasieutbildning i Tyresö eller Stockholm med teckentolk.

Eftersom ärendet är av principiell betydelse bör beslutet fattas av nämnden. Ärendet behöver dock kunna avgöras så snart som intagningarna till gymnasieskolorna är klara därför föreslås att nämnden delegerar till individutskottet att fatta beslut i det aktuella ärendet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ge individutskottet delegation för detta ärende.

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att

- återremittera ärendet.

--------------------------

§24 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskottet och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet: Protokoll från utskottets sammanträde 2005-04-14

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom B1.7 Avsteg från regler när det gäller uppsägning av plats inom barnomsorgen

B1.9 Ansökan om förlängd skolbarnsomsorg för barn över 12 år

B1.1b Prioritering vid ansvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg

B1.6a Avsteg från regler när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnomsorg

B2.6 Anpassad stueigång – utanför skolan

B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Helene Bergström B3.11 Byte av skolväg

Rune Nyberg B3.12 Intagning vid senare tillfälle

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------

§25 Information

  1. Rapport om uppföljning av tidigare granskning avseende intern kontroll vid Tyresö gymnasium från KOMREV (bilaga 1), gymnasiechefens kommentarer (bilaga 2). Dnr 2005/BUN 087 007

  2. Reglemente för nämnden (bilaga3), gemensamt reglemente för samtliga nämnder (bilaga 4).
    Dnr 2005/BUN 065 003.

  3. Brukarundersökningen (bilaga 5). Dnr 2005/BUN 121 609.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.