Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-10-12

Sammanträde 2005-10-12

Datum
Klockan
Plats

44 Fristående förskola, förskoleklass, grundskola F-5 på Brevikshalvön

45 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

46 Kvalitetssatsning på förskolan

47 Rapportering av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§44 Fristående förskola, förskoleklass, grundskola F-5 på Brevikshalvön

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer en förskola och skola att byggas i Östra Tyresö vid Finborgsvägen. Förskolan och skolan att kommer starta till höstterminen 2007. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar. Skolan är tänkt att starta med en parallell i årskurserna F – 5.

Den borgerliga majoriteten har formulerat några förutsättningar för en fristående skola i Östra Tyresö:

  • Kommunen bygger och finansierar skolan
  • Verksamheten riktar sig i första hand till de elever som bor i området.
  • Skolan får en allmän inriktning som passar alla barn
  • Huvudmannen skall ha erfarenhet av att med framgång driva skolverksamhet
  • Huvudmannens möjligheter att påverka fastighetens utseende och inre disposition begränsas av det samrådsförfarande som genomförts i området och de synpunkter som där har framkommit
  • Verksamheten måste anpassas till kommunens krav på flexibel användning för bland annat fritidsverksamhet, under i första hand kvällar och helger
  • Inom dessa ramar skall hänsyn även tas till den valda huvudmannens synpunkter på skolans utformning och önskemål om anpassning till det pedagogiska arbetssättet. Även detta med den begränsningen att det inte får skapa alltför stora hinder om det någon gång skulle bli aktuellt för en annan huvudman att ta över verksamheten

Förvaltningen kommer att inbjuda möjliga huvudmän att anmäla sitt intresse för att driva förskolan och skolan. Sedan väljer nämnden ut den som anses mest lämplig för uppdraget.

Finns inte lämplig intressent kommer skolan/förskolan att drivas i kommunal regi.

Arbetet med att få intresserade till att starta och driva förskola och skola på Breviks-halvön samordnas av förvaltningen. Ansökan om att starta fristående skola följer de regler som Skolverket utarbetat.

Skolverket har tillsynsansvar för förskoleklass/skolan, kommunen för förskolan

För förskolans del finns sedan tidigare utarbetade rutiner. En arbetsgrupp bestående av fem politiker bereder ärendet inför nämndens beslut om att rekommendera huvudman för förskolan och skolan.

I bilaga redovisas handläggningens gång vid start av en fristående skola.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- förvaltningen får i uppdrag att gå ut med information till olika intressenter vilka inbjuds att inkomma med intresseanmälan

- fastslå de förutsättningar som formulerats av den politiska majoriteten

- utse en arbetsgrupp bestående av tre politiker från majoriteten och två från oppositionen samt två tjänstemän.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till första att-satsen och yrkar att förskolan/skolan skall drivas i kommunal regi.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer yrkandet om kommunal regi mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- förvaltningen får i uppdrag att gå ut med information till olika intressenter vilka inbjuds att inkomma med intresseanmälan

- fastslå de förutsättningar som formulerats av den politiska majoriteten

- utse en arbetsgrupp bestående av tre politiker från majoriteten och två från oppositionen samt två tjänstemän.

- till arbetsgrupp utse Mats Fält (m), Anna Steele Karlström (fp), Patrik Rylander (kd), Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s).

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

------------------------

§45 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Ärendebeskrivning

Jill Johansson ansöker om licensiering som enskild dagbarnvårdare. Jill är utbildad barnskötare och idrotts/fritidsledare. Hon har arbetat på förskola 1978-82 och är nu verksam som enskild dagbarnvårdare i Stockholms kommun sedan 2000. Jill har även lett grupper i barngymnastik och varit Skogsknytte/mulle-ledare. Hon bedriver liknande verksamhet i sin dagbarnvårdargrupp. Ansökan redovisas i bilaga 3.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga 1.

MBL-förhandling med Kommunal har genomförts och avslutades i oenighet se bilaga 2.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Jill Johansson, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- Bostad och tomt är inspekterad ur lämplighet och barnsäkerhetssynpunkt.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till ansökan

Proposition och röstning

Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Jill Johansson, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- Bostad och tomt är inspekterad ur lämplighets- och barnsäkerhetssynpunkt.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

-----------------


§46 Kvalitetssatsning på förskolan

Ärendebeskrivning

I samband med budget för 2005 fattade kommunfullmäktige beslut om att barn- och utbildningsnämnden skulle ansöka om statsbidrag om 6,7 mkr till förskolan. Bidraget skall användas till personalförstärkning. Vid delårsuppföljningen av förskolans verksamhet framgår att personaltätheten inte ökat motsvarande det statliga bidraget. Därför föreslås en omedelbar kommunal satsning för att anställa fler förskollärare till förskolan. Om inte satsningen genomförs förlorar kommunen det statliga bidraget.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att

- göra en kvalitetssatsning på förskolan genom att anställa fler förskollärare respektive uppmuntra förskola i annan regi att anställa fler förskollärare. Ambitionen är att satsningen skall rymmas inom nämndens ram för år 2005.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftligt särskilt yttrande.

----------------------


§47 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.                       

Beslut enligt delegation till utskottet:    

Utskott                               B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde

                                           2005-09-13

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Brådskande ärende: utökad tid i förskoleverksamhet

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom              B2.6 Anpassad studiegång – utanför skolan, 2 ansökan

                                            B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 13 ansökningar

Margreth Reiniusson             B1.1 Prioritering av anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg,  6 ansökningar

                                            B2.8 Skolskjuts utöver reglerna, 24 ansökningar

                                            B4.1 Mottagande i särskolan 1 ansökning

Forellskolans skolråd           Protokoll från 26 september

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

----------------------


§48 Information

1. Val av skola inför läsåret 2006/07.

2. Muntlig rapport lämnas från studiebesök i Borgå.

3. Efterfrågades information om gymnasiets pågående förändringsarbete. Vid nämndens sammanträde i december kommer ett förslag om organisation av gymnasiets resultatenheter samt principer för ersättning till dessa att behandlas.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen

Yrkande till punkt 1

Mikael Gustafsson (v) yrkar att det inte skall ges ut någon speciell broschyr för profilklasserna. Den informationen skall ingå i katalogen, samt att katalogen inte skall innehålla kommunala provresultat.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer Mikael Gustafssons yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer till punkten 1.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att nämnden önskar information om gymnasiets organisation samt hur arbetet med flytspackelsaneringen fortskrider.

Noteras till protokollet att nämnden önskar rapportering av elevernas val till år 6 inför läsåret 2005/06.

-----------------------