Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
Plats

1 Ansökan om tillstånd att driva enskild förskola

2 Rapportering av delegationsbeslut

4 Fritidshemmen i Tyresö 2005 - Nulägesbeskrivning

Mötesinformation

 

§1 Ansökan om tillstånd att driva enskild förskola

Dnr 2005/BUN 517 716

Ärendebeskrivning

En förskollärare, Susanne Hedlund och två barnskötare, Susanne Grönblad och Marie Nilsson, ansöker om tillstånd att driva en enskild förskola, Förskolan Små fötter, (bilaga 1). Förskolan ska drivas på adress Pärlröksgången 65-67, i Krusboda. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

De nya platserna behövs i Krusboda. Dessutom är det positivt med ett nytt alternativ som har betydligt färre barn än de flesta andra förskolorna i kommunen. För vissa barn kan den lilla förskolan vara en viktig fördel.

Det är viktigt att ta vara på de initiativ som kommer från kommunens personal. Detta är ett mycket tydligt exempel på att vi gör det. Dessutom är det positivt att vi får fler företag som drivs av kvinnor i Tyresö.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- under förutsättning att registreringsbevis för inregistrerad firma uppvisas samt att Tyresö Bostäder godkänner företaget som hyresgäst
- bevilja ansökan om tillstånd.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att ansökan skall avslås.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot (v:s) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- under förutsättning att registreringsbevis för inregistrerad firma uppvisas samt att Tyresö Bostäder godkänner företaget som hyresgäst
- bevilja ansökan om tillstånd.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

---------------

§2 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde 2005-12-06 och 2005-12-19.

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Brådskande ärende: utökad tid i förskoleverksamhet.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg.

B2.8 Beslut om anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer.

Helene Bergström B3.11 Byte av studieväg.

Sonja Holm B2.11 Beslut om yttrande över ekonomiskt anspråk för elev i grundskola och skolbarnsomsorg som önskar skolgång i anna kommun än Tyresö.

B2.10 Beslut att ta emot elev i grundskola och skolbarnsomsorg som är mantalsskriven i annan kommun än Tyresö.

Marianne Bergbom B1.1b Prioritering vid anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg.

B1.6 a Avsteg från regler när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnsomsorg.

B2.6 Beslut om anpassad studiegång – utanför skolan.

B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------

§3 Information

  1. Marianne Wangenheim informerar om egenkontroll av köken enligt den nya livsmedelslagen.

  2. Marianne Bergbom lämnar en muntlig rapport om Nyboda skola och det pågående arbetet med anledning av Arbetsmiljöverkets rapport.

  3. IngMarie Lindgren lämnar en muntlig rapport om plusjobb.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------

§4 Fritidshemmen i Tyresö 2005 - Nulägesbeskrivning

Dnr 2005/BUN 453 614

Ärendebeskrivning

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 14 december 2005, § 58.

Fritidshemsverksamheten i Tyresö har inte specifikt följts upp enligt barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetssystem under de senaste åren.

Syftet med rapporten var att

- få en nulägesbeskrivning av fritidshemmens verksamhet

- utvärdera kvaliteten utifrån Lpo 94 och skolverkets allmänna råd

- analysera eventuella förbättringsområden och föreslå åtgärder som bör vidtas

- sprida goda exempel och bidra till en diskussion om fritidshemmens förutsättningar

Undersökningen har genomförts via enkäter till personal, skolledare och föräldrar samt gruppintervjuer med barn.

Resultatet visar att det finns en hög ambition hos personalen på fritidshemmen. Det finns gemensamma riktlinjer för värdegrundsfrågor. Det är ett bra samarbete vad gäller skolarbetet. Barnen trivs och upplever sig delaktiga, föräldrar känner sig trygga när barnet är på fritidshemmet. När det gäller förbättringsområden framkommer att få utvärderar verksamheten tillsammans med barnen och jämställdhetsarbetet behöver utvecklas. Personalen beskriver att de stora barngrupperna påverkar arbetet negativt med stress, hög ljudnivå och otillräcklighetskänslor.

Tyresö grundskolors föräldraförening har fått möjlighet att gå igenom rapporten. Deras yttrande finns som bilaga till ärendet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utgångspunkt ifrån nulägesbeskrivningens slutsatser och andemeningen i TGFF:s synpunkter samt att återkomma till nämnden med konkreta förslag till hur förvaltningen kan stötta och bidra till att enheterna kan arbeta vidare med de förbättringsområden som redovisas i rapporten.

- ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av pengsystemet för förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.