Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-03-22

Sammanträde 2006-03-22

Datum
Klockan
18.30
Plats
Myggdalen, plan 1

13 Revidering av regler för förskola och skolbarnsomsorg

15 Månadsuppföljning av ekonomi

16 Val av huvudman för Breviks skola och förskola

18 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare

19 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare - enbart eget barn

20 Rapportering av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§13 Revidering av regler för förskola och skolbarnsomsorg

Dnr 2006/BUN 075 710

Ärendebeskrivning

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 15 februari 2006, § 7.

Skollagens 2 a kap. utgör grunden för reglerna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen har gjort en genomgång av reglerna för att förenkla dessa så att de är anpassade för att kunna fungera även i ett webb-baserat system för ansökningar från vårdnadshavare.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 april 2006 och redovisas i bilaga 1. Även nuvarande regler redovisas i bilagan.

Frågan om avgifter för barn till föräldralediga och arbetssökande med 15 timmars omsorgstid per vecka kommer att behandlas senare av nämnden.

Vid sammanträdet föreslår ordföranden följande ändringar i förslaget

1.4 tillägg: I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdndshavarens önskemål.

2.3 sista meningen stryks: Förälder som arbetar i familjedaghem omfattas ej av rätt till plats.

3.2 ändring 4 månader ändras till 3.

4.5 ändring 4 månader ändras till 3-4 månader

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa reviderade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

- de reviderade reglerna ska gälla från och med 1 april 2006.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) har följande ändrings- och tilläggsyrkanden:

1.3 Ändringsyrkande:” Plats i förskoleverksamhet erbjuds föräldrar/vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt arbetssökande. Aktivt arbetssökande är den som står till arbetsmarknadens förfogande, och är inskriven hos arbetsförmedlingen. För föräldralediga erbjuds placering om 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan. För arbetssökande erbjuds placering 5 timmar/dag eller 30 timmar i veckan.”

Vi anser också att punkterna 1.4 och 1.4.1 ska vara kvar.

2.1 Ändringsyrkande: ”Fritidshem och familjedaghem tillhandahålles från den 1 augusti den termin barnet börjar i förskoleklass till starten av skolår 4.

2.2 Ändringsyrkande: Fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år, s k fritidsklubbar tillhandahålls fr o m den termin barnet börjar i skolår 4 t o m starten av skolår 7.

2.3 Vi yrkade på att förvaltningen räknade på kostnaden för barn till föräldralediga och arbetslösa att ha rätt att ha barnen i skolbarnomsorg, samt att låta barn till föräldrar som arbetar i familjedaghem att få rätt till skolbarnomsorg, om de önskar det.

Ändringsyrkande när det gäller prioritetsordningen av placering i förskola enligt följande:

 1. Placering av barn i behov av särskilt stöd enligt § 9 kap 2 a skollagen

 2. Återplacering på samma förskola efter frånvaro på grund av föräldraledighet.

 3. Syskon ”Plats ska i första hand erbjudas på den enhet syskonet är placerad. Om detta inte är möjligt, har förälder rätt att tacka nej till plats på annan enhet, utan att förlora sin plats i kön”.

 4. Bytesplacering (gäller mellan kommunala verksamheter

 5. Ensamstående föräldrar

 6. Nyplacering

4.5 Ändringsyrkande: Förälder ska erbjudas plats utan oskäligt dröjsmål d v s 3-4 månader. Plats erbjuds skriftligen. Förälder ska besvara erbjudandet inom 14 dagar.

- att det bör framgå att om man blir erbjuden plats i en annan kommundel, eller andra platser som man av praktiska skäl måste tacka nej till, så ska platsen i kön få behållas

- att gamla 4.17 får kvarstå.

- att det efter ett regelverk ska framgå att möjlighet att begära dispens från gällande regler finns.

Mikael Gustafsson (v) har följande ändringsyrkanden:

Att under 1.3, sista meningen, ta bort orden ”och arbetssökande” och samtidigt infoga en ny mening enligt följande: ”För arbetssökande erbjuds placering om 30 timmar i veckan”

- Att den gamla 1.4 även återfinns i det nya förslaget

- Att 2.1 ändras så att ”sista juni det år barnet slutar i skolår 3” byts ut mot ”då barnet börjar årskurs 4”.

- Att 2.2 ändras så att den istället lyder: ”Fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år organiseras i s k fritidsklubbar och tillhandahålls från och med den termin barnet börjar i årskurs 4 till och med då barnet börjar skolår 7.”

- Att behålla den gamla 4.2.

- Att behålla den gamla 4.3.

- Att det görs ett tillägg under 4.5, sista meningen i enligt följande: ”Platsen i turordning kvarstår dock fortfarande”.

- Att oskäligt dröjsmål ska omfatta 3-4 månader och inte 4.

- Att behålla den gamla skrivningen under 4.6 som handlar om att föräldrarna har rätt att tacka nej utan att förlora sin prioriteringsordning.

- Att behålla den gamla 4.9

- Att behålla den gamla 4.10

- Att behålla den gamla 4.15

- Att nya 5.2 ändras så att det även omfattar skolbarnsomsorg, och därmed behövs inte 5.3.

- Att under 6.1 ändra andra och tredje meningen så att de istället lyder enligt följande: ”Verksamheten bedrivs som regel måndag – fredag mellan 06.30 – 18.30. Avvikelse från enhetens öppettider fastställs av rektor med utgångspunkt från förälderns behov av vistelsetid för respektive barn.”

- Att genomgående i reglerna skriva ut ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem…” istället för att hänvisa till skollagens kap 2a §9.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer först proposition på Marita Bertilssons (s) och Mikael Gustafssons (v) yrkande för att utse motförslag till ordförandeförslaget och finner att nämnden utsett Marita Bertilssons yrkande till motförslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och Marita Bertilssons ändrings- och tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa reviderade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

- de reviderade reglerna ska gälla från och med 1 april 2006.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) inkommer med skriftliga reservationer.

----------------------


§14 Kvalitetsredovisning 2005

Dnr 2006/BUN 101 600

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat kvalitetsredovisning 2005, i enlighet med förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Måluppfyllelse beskrivs utifrån inriktningsmålen i kommunens barn- och utbildningsplan, kvalitetsgarantier och 2005-års resultatmål.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna 2005 år kvalitetsredovisning, under förutsättning att

- redovisningen kompletteras med officiell statistik (publiceras i april 2006) vad gäller personaltäthet i verksamheten.

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna utvecklingsåtgärder 2006.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden beslutar att

- bifalla första streck-satsen

- avslå andra streck-satsen

- uppdra till förvaltningen att utifrån kvalitetsredovisningen återkomma med konkreta förslag till utvecklingsåtgärder som förutom redovisade förslag till åtgärder, även omfattar hur inriktningsmålet En skola med jämställdhet kan uppnås, hur vi utifrån inriktningsmålet En skola med kunskap ska arbeta för att få fler att nå godkända mål i svenska, matematik och engelska samt hur inriktningsmålet En skola med trygghet kan förändras från att vara delvis uppfyllt till att i sin helhet vara uppfyllt.

Marita Bertilsson (s) och Peter Bylund (mp) stödjer Mikael Gustafssons yrkande.

Propositioner och röstningar

Ordföranden ställer först proposition på första strecksatsen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordförande proposition på andra strecksatsen och finner att nämndens beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på Mikael Gustafssons tredje strecksats och finner att nämnden beslutat avslå densamma.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna 2005 år kvalitetsredovisning, under förutsättning att

- redovisningen kompletteras med officiell statistik (publiceras i april 2006) vad gäller personaltäthet i verksamheten.

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna utvecklingsåtgärder 2006.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Peter Bylund (mp) inkommer med skriftliga särskilda yttranden.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftlig reservation.

------------------------


§15 Månadsuppföljning av ekonomi

Dnr 2006/BUN 089 042

Ärendebeskrivning

I bilaga 1 redovisas den ekonomiska uppföljningen för hela nämnden till och med februari.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------

§16 Val av huvudman för Breviks skola och förskola

Dnr 2006/BUN 090 619

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer en förskola och skola att byggas vid Finborgsvägen i Östra Tyresö. Förskolan och skolan kommer att starta höstterminen 2007. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar. Skolan är tänkt att starta med en parallell i årskurserna F – 5.

Den borgerliga majoriteten har formulerat några förutsättningar för en fristående skola i Östra Tyresö:

 • Kommunen bygger och finansierar skolan.
 • Verksamheten riktar sig i första hand till de elever som bor i området.
 • Skolan får en allmän inriktning som passar alla barn.
 • Huvudmannen skall ha erfarenhet av att med framgång driva skolverksamhet.
 • Huvudmannens möjligheter att påverka fastighetens utseende och inre disposition begränsas av det samrådsförfarande som genomförts i området och de synpunkter som där har framkommit.
 • Verksamheten måste anpassas till kommunens krav på flexibel användning för bland annat fritidsverksamhet, under i första hand kvällar och helger.
 • Inom dessa ramar skall hänsyn även tas till den valda huvudmannens synpunkter på skolans utformning och önskemål om anpassning till det pedagogiska arbetssättet. Även detta med den begränsningen att det inte får skapa alltför stora hinder om det någon gång skulle bli aktuellt för en annan huvudman att ta över verksamheten.

Vid nämndens sammanträde 20051012 beslutades att:

- förvaltningen får i uppdrag att gå ut med information till olika intressenter vilka inbjuds att inkomma med intresseanmälan

- fastslå de förutsättningar som formulerats av den politiska majoriteten

- utse en arbetsgrupp bestående av tre politiker från majoriteten och två från oppositionen samt två tjänstemän

Förvaltningen inbjöd olika huvudmän att anmäla sitt intresse för att driva förskolan och skolan bl.a. genom att annonsera på Friskolornas Riksförbunds hemsida. Under december månad inkom två skriftliga intresseanmälningar. En från Pysslingen Förskolor och Skolor AB och en från Rönnbergs Friskolor AB.

Den utsedda arbetsgruppen sammanträdde 20060306. De två intressenterna inbjöds till detta möte och fick tillfälle att presentera sina respektive koncept för en förskola och skola i Östra Tyresö.

Arbetsgruppen föreslår att nämnden fattar beslut om att Pysslingen Förskolor och Skolor AB ges tillstånd att driva förskolan i Östra Tyresö samt att skollokalerna upplåts till företaget under förutsättning att Skolverket beslutar om godkännande att starta friskola i Tyresö kommun.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka juridiska avtal, t.ex. hyresavtal, som behöver tecknas mellan Tyresö kommun och Pysslingen Förskolor och Skolor AB. För förskolan finns redan utarbetade riktlinjer men för skolan får förvaltningen i uppdrag att utarbeta motsvarande riktlinjer. Nämnden fattar beslut om dessa riktlinjer senast vid sammanträde den 10 maj 2006.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ge tillstånd till Pysslingen Förskolor och Skolor AB att starta förskola i Östra Tyresö fr.o.m. augusti 2007.

- upplåta skollokalerna fr.o.m. augusti 2007 till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, under förutsättning att Skolverket ger företaget tillstånd att driva skola i Tyresö kommun.

- förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka juridiska avtal som ska tecknas mellan Tyresö kommun och företaget.

- förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för skolan motsvarande de som redan finns för förskolan och presentera dessa senast vid nämndens sammanträde den 10 maj 2006.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden beslutar att

- avslå förslagen till beslut

- den nya förskolan och skolan i Östra Tyresö drivs i kommunal regi fr.o.m. augusti 2007.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget mot Mikael Gustafsson (v) yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ge tillstånd till Pysslingen Förskolor och Skolor AB att starta förskola i Östra Tyresö fr.o.m. augusti 2007.

- upplåta skollokalerna fr.o.m. augusti 2007 till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, under förutsättning att Skolverket ger företaget tillstånd att driva skola i Tyresö kommun.

- förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka juridiska avtal som ska tecknas mellan Tyresö kommun och företaget.

- förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för skolan motsvarande de som redan finns för förskolan och presentera dessa senast vid nämndens sammanträde den 10 maj 2006.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsnotering

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin reservation § 44, 2005.

---------------------


§18 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2006/BUN 044 716

Ärendebeskrivning

Patricia Järbrink ansöker om licensiering som enskild dagbarnvårdare. Patricia är utbildad förskollärare. Hon har varit verksam som dagbarnvårdare i Tyresö i 20 år, tillhör nu gruppen med dagbarnvårdare i Lindalen inom Hanvikens skola och förskola. Ansökan redovisas i bilaga 2.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga 1.

MBL-förhandling med Kommunal har genomförts och avslutats i oenighet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Patricia Järbrink, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- Bostad och tomt är inspekterad ur lämplighets- och barnsäkerhetssynpunkt.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan skall avslås och att majoriteten skall satsa på att få fler kommunala dagbarnvårdare i första hand i detta geografiska område men även generellt.

Mikael Gustafsson (v) stödjer Marita Bertilssons yrkande.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Marita Bertillsons yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Patricia Järbrink, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- Bostad och tomt är inspekterad ur lämplighets- och barnsäkerhetssynpunkt.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftliga reservationer.

--------------------


§19 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare - enbart eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2006 02 14 §7 efter förslag från Barn- och utbildningsnämnden att ge föräldrar möjlighet att driva familjedaghem med enbart egna barn.

IP, A-MM, EO, MP, AO, SS, och ST ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn.

Samtliga har fått hembesök. Vid hembesöken granskas barnsäkerhet och den sökande informeras om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar mm. Vid hembesöken har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare Ilona Pruuli, Ann-Marie Miglis, Elisabet Oveström, Marjaana Paloheimo, Annika Olsson, Sofie Sundberg och Sara Thordewall under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas alternativt avtal med bolag.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- för att ta in fler barn än enbart egna, krävs nytt tillstånd av barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar att nämnden beslutar avslå förslag till beslut och hänvisar till sin reservaion § 63, 2005.

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden beslutar avslå förslag till beslut.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget mot Marita Bertillsons och Mikael Gustafssons yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare Ilona Pruuli, Ann-Marie Miglis, Elisabet Oveström, Marjaana Paloheimo, Annika Olsson, Sofie Sundberg och Sara Thordewall under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas alternativt avtal med bolag.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

- för att ta in fler barn än enbart egna, krävs nytt tillstånd av barn- och utbildningsnämnden.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftlig reservation.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (mp) inkommer med ett särskilt yttrande.

----------------------------

§20 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar,

28 ärenden varav två avslag

B1.1b Prioritering vid anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg, ett ärende som avslagits.

B1.6a Avsteg från regler när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnomsorg, två ärenden varav ett avslag.

IngMarie Lindgren B1.5.b Utökad tid, mer än 15 timmar/vecka, åtta beviljade ärenden.

Sonja Holm Uppdatering av attestordning.

Forellskolnas skolråd Protokoll 2006-01-31.

Anna Nilsson B3.11 Byte avstudieväg

B3.12 Intagning vid senare tillfälle

Helene Bergström B3.12 Intagning vid senare tillfälle

B3.11 Byte av studieväg

Margreth Reiniusson B1.5 b utökad tid mer än 15 timmar/vecka då förälder är föräldraledig eller aktivt arbetssökande, barn i enskild förskoleverksamhet, ett beviljat ärende.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------


§21 Information

1. Resultatbok 2005. Dnr 2006/BUN 101-600.

2. Rapport om val av skola inför 2006/07.

3. Marianne Bergbom redovisar timplaneprojektet.

4. Rapport om sjukfrånvaron, januari. Dnr 2006/BUN 122-020

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.