Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-12-18

Sammanträde 2006-12-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§67 Uppföljning av ekonomin till och med november

Dnr 2006/BUN 089 042

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin för oktober och november 2006 redovisas i bilaga 1 och 2.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------

§68 Detaljbudget 2007

Dnr 2006/BUN 192 041

Ärendebeskrivning

Nämnden behandlade vid sitt sammanträde den 27 september förvaltningens förslag till mål och underlag för barn- och utbildningsnämndens strategi- och budgetplan 2007-2009. Därefter har strategi- och budgetplan för kommunen behandlats i kommunstyrelsen och beslutats av kommunfullmäktige (beslutas av fullmäktige den 14 december).

I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen och avdelningschefen för ekonomi redovisas hur detaljbudgeten har framräknats.

Budgeten redovisas i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Barn– och utbildningsnämndens budget för år 2007 innehålller två större satsningar. Dels pengar till gymnasiet för att finansiera det ändrade sökmönstret - dels mer resurser till barn med särskilda behov. Vi slår vakt om valfriheten för våra gymnasieelever och prioriterar samtidigt de barn som har de största behoven.

Förvaltningen har i uppdrag att göra en analys av om kommunen på något annat sätt än idag skall reglera gruppstorlekarna i våra förskolor. Målet är mindre barngrupper, anpassade till barnens behov.

Nämnden kommer varje halvår att presentera en aktuell plan för det långsiktiga behovet av förskoleplatser. Vi skall erbjuda plats inom tre till fyra månader och successivt anpassa organisationen till behovet i de olika kommundelarna.

Efter årsskiftet tillkommer nya förskoleplatser i kvarteret Masten. Förskolan Jojon i Trollbäcken drivs vidare under en begränsad tid. Antalet platser på Hästhagens förskola i Strand kommer att ökas. Dessutom förbereds möjliga nyetableringar vid Fornuddens skola och vid Strandallén.

Tyresö fortsätter att tillämpa det fastställda regelverket för bidrag till vård av eget barn, i avvaktan på nya statliga beslut. Vi vill stärka familjernas valfrihet genom att utveckla detta alternativ.

Dagbarnvårdarna kommer med början andra halvåret 2007 att successivt kompenseras för den orättvisa fördelning av statsbidragen som den tidigare regeringens regler medförde under 2006. Nivån på pengen som går till dagbarnvårdare, och andra ersättningar som är kopplade till denna, höjs 1 juli med en tredjedel av det belopp som borde ha kommit dagbarnvårdarna till del, räknat på helår. Vi vill värna detta alternativ.

Om det ekonomiska läget under våren medger detta kan höjningen av dagbarnvårdarpengen bli högre. Nämnden tar ställning till denna fråga vid sammanträdet i juni.

Majoriteten slår vakt om den öppna förskolan. Möjligheterna att utöka dess verksamhet utreds.

Reglerna för skolskjuts för de som deltar i hemspråksundervisning kommer från och med 1 juli 2007 att bli mer generösa för eleverna i årskurs två.

Resurserna för barn med särskilda behov har under innevarande budgetår omfördelats för att underlätta tidiga insatser. Hur denna utveckling kan drivas vidare ses över av förvaltningen. Hur den nya organisationen för elevhälsa fungerar kommer att analyseras under året.

Arbetet med att höja betygsnivåerna, att ge eleverna bättre kunskaper, fortsätter. Det innebär en fortsatt fokusering på kunskapsmålen och ett utvecklat samarbete mellan kommunens skolor. Vi fortsätter samarbetet med andra kommuner vad gäller utvärdering och kvalitetskontroll inom ramen för Våga Visa-projektet.

Årets satsning på elever som kräver ytterligare utmaningar i skolan har resulterat i ett utvecklingsarbete som kommer att fortsätta under 2007. Vårt mål är att skapa en skola där alla får samma chans att förverkliga sina möjligheter.

Majoriteten vill ge Nyboda skola en nystart. Ett ökat samarbete med kulturskolan är en naturlig del av Nybodas framtid. Det är viktigt att kommande förändringar tar till vara den positiva anda och den stora kompetens som finns på skolan idag.

Tyresö kommun kommer att ansöka om dispens hos regeringen för att kunna sätta betyg i tidigare årskurser än vad som gällande lagstiftning idag tillåter.

Årets fritidshemsutredning följs upp med ett brett upplagt förändringsarbete som handlar både om arbetssätt och verksamhetens status och plats i organisationen.

Tryggheten förblir en prioriterad fråga. Den är en grundläggande förutsättning för att våra elever skall kunna lyckas i skolan. Under nästa år kommer vi från nämndens sida att ta mer aktiv del i detta arbete,

Arbetet med att skapa fler alternativ inom förskola och skola fortsätter, både inom den kommunala verksamheten och genom ett större inslag av andra regiformer.

Den nya skolan och förskolan på Brevikshalvön kommer att drivas av Pysslingens skolor och förskolor. Även den förskola som startar hösten 2007 i Skälsätra kommer att drivas i fristående form.

Vår personal har de kunskaper som krävs för att framgångsrikt driva verksamhet i egen regi. Förvaltningen skall ha en positiv attityd till avknoppning och skall kunna ställa upp med ett visst stöd i samband med att sådana projekt förverkligas. En särskild satsning på information om möjligheterna till avknoppning av kommunal verksamhet skall genomföras.

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över hur kommunen hanterar fristående verksamhet. Ett ärende om detta kommer att föreläggas nämnden under första halvåret 2007. Det är viktigt att villkoren är rättvisa – oavsett huvudmannaskap.

Budgeten innehåller en satsning på ett ungdomscafé i kommunen. Det är också angeläget att bredda fritidsgårdsverksamheten genom medverkan från föreningslivet.

Vi har ett mycket bra samarbete med socialförvaltningen. Detta samarbete handlar främst om att gemensamt utveckla kommunens möjligheter att ge tidiga stödinsatser. Mobila teamet byggs ut och omfattar barn i lägre åldrar.

Lokalerna för gymnasiets byggprogram kommer under 2007 att byggas ut för att ge plats åt fler elever.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

 1. att fastställa detaljbudget för år 2007, enligt bilaga 2.

 2. att barn- och utbildningsplanens giltighetstid förlängs tills vidare, som längst till 31 december 2007.

 3. att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till en ny barn- och utbildningsplan.

 4. att dagbarnvårdarersättningen höjs från 1 juli 2007 med 2,5%, beräknad kostnad 125.000 kronor.

 5. att medge kostnadsfri skolskjuts till modersmålsundervisning enligt Riktlinjer för skolskjuts 2006-01-01 punkt 6 a och 6 b även för elever i årskurs 2, från och med läsåret 2007/08, beräknad kostnad 58.000 kronor.

 6. att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en dispensansökan för att få tillstånd att sätta betyg i tidigare årskurser än vad gällande lagstiftning tillåter.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till attsatserna 2, 3, 5, men deltar ej i beslut gällande attsats 1och yrkar avslag på attsats 6.

Socialdemokraterna yrkar återremiss på attsats 4, att dagbarnvårdarersättningen höjs från 1 juli 2007 med 2,5%. På kommande sammanträde skall presenteras vilka beräkningar som låg till grund för höjningen och jämföra Dop:en och Bop:en mellan dagbarnvårdare och förskolor. Vid det sammanträdet kan förslaget föreläggas för beslut.

Om återremissyrkandet avslås har (s) följande tilläggsyrkande: förvaltningen ges i uppdrag att bevaka så att den höjda dagbarnvårdarpengen leder till färre barn i barngrupperna.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande tilläggsyrkande

- 1. Socialdemokraterna yrkar på att skriftliga direktiv tas fram för förvaltningen för uppdraget att göra en utredning på hur mindre barngrupper i förskolorna ska åstadkommas. Direktiven ska föreläggas nämnden för ställningstagande.

- 2. Socialdemokraterna yrkar på att skriftliga direktiv framtas på uppdrag till förvaltningen att se över hur kommunen hanterar fristående verksamhet. Direktiven ska föreläggas nämnden för ställningstagande.

Mikael Gustafsson (v) yrkar bifall till attsatserna 2, 3, 5 och yrkar avslag till attsatserna 1 och 6. Mikael yrkar bifall till återremissyrkandet attsats 4 och till socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer proposition på attsatserna 1, 2, och 3 var för sig och finner att nämnden bifallit dessa.

Därefter ställer ordföranden proposition på återremissyrkandet attsats 4 och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på attsats 4 och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet till attsats 4 och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på attsatserna 5 och 6 var för sig och finner att nämnden bifallit dessa.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande 1 och finner att nämnden avslagit detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande 2 och finner att nämnden avslagit detsamma.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. att fastställa detaljbudget för år 2007, enligt bilaga 2.

 2. att barn- och utbildningsplanens giltighetstid förlängs tills vidare, som längst till 31 december 2007.

 3. att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till en ny barn- och utbildningsplan.

 4. att dagbarnvårdarersättningen höjs från 1 juli 2007 med 2,5%, beräknad kostnad 125.000 kronor.

 5. att medge kostnadsfri skolskjuts till modersmålsundervisning enligt Riktlinjer för skolskjuts 2006-01-01 punkt 6 a och 6 b även för elever i årskurs 2, från och med läsåret 2007/08, beräknad kostnad 58.000 kronor.

 6. att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en dispensansökan för att få tillstånd att sätta betyg i tidigare årskurser än vad gällande lagstiftning tillåter.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson inkommer med skriftliga reservationer.

----------------------------

§69 Rapport om intern kontroll

Dnr 2006/BUN 192 041

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall därför se till att den interna kontrollen upprätthålls samt att regler och anvisningar upprättas.

I november 1999 beslutade nämnden att fastställa reglementet för intern kontroll inom barn- och utbildningsförvaltningen. I enlighet med reglementet skall nämnden anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för år 2006 fastställdes av nämnden

2006-02-15. Förvaltningen har under hösten genomfört granskningen enligt fastställd plan.

I årets granskning har ett antal slumpmässigt valda fakturor granskats. Helhetsintrycket av årets kontroll är tillfredsställande.

I granskningsrapporten för år 2006 konstaterades liksom tidigare år att:

Informationen kring ekonomiadministrativa rutiner, regler och policys kontinuerligt behöver följas upp och aktualiseras.

Konstaterade brister i årets granskning skall åtgärdas.

Rapporten från granskningen redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera rapporten.

- förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder enligt granskningsrapporten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------

§70 Licensiering som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2006/BUN 510 716

Ärendebeskrivning

Cecilia Bergman, ansöker om licensiering som enskild dagbarnvårdare. Cecilia är utbildad barnskötare. Hon har varit verksam som kommunal dagbarnvårdare i Tyresö sedan 1987, arbetar nu i Trollbäcken.

Cecilia får goda referenser från förskolerektor där hon arbetar. Hon fungerar bra som dagbarnvårdare, är mån om barnen och har aldrig fått något klagomål från föräldrar. Hon får mycket bra omdöme i föräldraenkäter. Cecilia får även goda referenser av tidigare föräldrar. Hon beskrivs som lugn, bra med barn, tydliga regler och bra aktiviteter samt material i verksamheten. Cecilia bor med sin familj i en villa på Tors väg i Trollbäcken.

Övrig förskoleverksamhet i området, önskad start och samarbete

I området finns flera förskolor och flera enskilda dagbarnvårdare. Cecilia har för avsikt att samarbeta med de övriga enskilda dagbarnvårdarna. Cecilia önskar starta januari 2007.

Verksamhetens innehåll och inriktning

Cecilia har en genomtänkt idé med sin verksamhet. Hon vill ge god omsorg där barnets trygghet sätts främst, barnets behov av att utvecklas tillgodoses och att barnen får en bra social träning.

Cecilia har lämnat in godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Cecilia Bergman under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Yrkande

Mikael Gustafsson yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Cecilia Bergman under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

---------------------

§77 Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

NP ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för NP, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för NP, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) hänvisar till sina reservationer § 71.

--------------------------

§78 Elevpeng vid gymnasiet

Dnr 2006/BUN575 612

Ärendebeskrivning

Omfördelning av elevpeng för gymnasieprogram som finns på Tyresö gymnasium.

Den 1 januari 2006 genomfördes en omorganisation av gymnasieskolan där det tidigare anslagsfinansierade gymnasiet med en gymnasiechef delades i tre resultatenheter och en anslagsfinansierad gymnasiesärskola. Omorganisationen innebär bl.a. att varje ny enhet har en egen rektor med ansvar för ett antal gymnasieprogram med tillhörande personal och ekonomi.

Elevpengens fördelningsmodell utarbetades av Kommunförbundet Stockholms län och elevpengen till resultatenheterna fördelades enligt denna. Under 2006, som har betraktats som ett prövoår av den nya organisationen, har ett antal spörsmål kring fördelningen av elevpengen uppenbarat sig.

1. Extra insatser

Uppdelningen av programmen skedde med pedagogiska förtecken, dvs. program som innehållsmässigt hör ihop har placerats i samma enhet. Detta har inneburit en ojämn fördelning av resurserna där enheten med praktiska programmen har en jämförelsevis högre elevpeng än enheterna med mer teoretiska program. De praktiska programmen är samtidigt mycket populära med ett högre betygsgenomsnitt från grundskolan som följd. Som jämförelse har tex. Barn-och fritidsprogrammet ett av de lägsta elevpengarna men också många elever med låga betyg från grundskolan och därmed behov av extra insatser som mindre grupper och stödundervisning. Fördelningsmodellen från KSL tar inte hänsyn till detta.

2. Nya inriktningar

I den alltmer konkurrensutsatta gymnasieskolan öppnar omorganisation av Tyresö gymnasium upp för en starkare profilering av skolan via de nya enheterna. Samtliga enheter planerar nya utbildningar till hösten 2007/2008, några av dessa har redan godlänts av nämnden. Två av dessa, Samhällsprogrammet idrott och Kommunikation och ledarskap, är specialutformade program vilket innebär att de är sammansatta av kurser som förekommer på olika program. Detta kräver en översyn av den tilltänkta elevpengen. När det gäller SP idrott kan det konstateras att programmet har en högre kostnadsbild än ett vanligt SP.

Underlag för beslut:

Denna ärendebeskrivning

Bifogad PM ”Översyn av elevpeng för gymnasieprogram som finns på Tyresö gymnasium”

Bifogad PM ”Elevpeng för SP idrott ”

Bifogad PM ”Anpassning av elevpeng för SP media programmet”

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att

- en extra elevpeng utgår till gymnasieprogram där över 10 % av eleverna har 120 poäng eller lägre i genomsnittsbetyg från grundskolan. Denna extra elevpeng beräknas på 60 % av den genomsnittliga elevpengen för dessa program.

- elevpengen för det specialutformade programmet SP idrott fastställs till 51 362 kr per elev enligt nuvarande KSL beräkning.

- elevpengen för SP media fastställs till 54 637 kr per elev enligt nuvarande KSL- beräkning och därmed ersätter nuvarande elevpengen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

------------------------

§79 Ansökan om medlemskap i NTA

Dnr 2006/BUN 561 610

Ärendebeskrivning

I barn- och utbildningsförvaltningens föregående kvalitetsredovisning framgår att man under 2006 vill ”Utvidga samarbetet med vetenskapsakademien vad gäller NO/Teknik för F-5” för att utveckla arbetet och förbättra elevresultaten i dessa ämnen. I enlighet med detta vill nu förvaltningen ansöka om medlemskap för Tyresö kommun i den ekonomiska föreningen NTA Produktion och Service, en ansökan som kräver att ett nämndbeslut bifogas.

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA drivs i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt kommuner och fristående skolor runt om i Sverige. NTA är ett utvecklingsstöd för lärare/lärarlag, samtidigt som det fungerar som ett konkret inlärningsstöd för elever.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ansöka om medlemskap i ekonomiska föreningen NTA Produktion och Service.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

-------------------------

§80 Rapport om delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B2.10 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 5 ärenden.

B4.1 Mottagande i särskolan, 1 ärenden.

Anders Boman B3.11 Byte av studieväg, 3 ärenden.

Monica Hedlund B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden.

B1.5 Avsteg från regler, utökad tid mer än 15 timmar/vecka, 11 ärenden.

B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 14 ärenden.

IngMarie Lindgren B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 1 ärende.

B1.5 Avsteg från regler, utökad tid mer än 15 timmar/vecka, 20 ärenden.

B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 5 ärenden.

Sonja Holm B2.13 Avge yttrande över ekonomiskt anspråk för elev i grundskola som önskar skolgång i annan kommun än Tyresö, 42 ärenden.

B2.12 Beslut efter samråd med rektor, att ta emot elev i grundskola som är mantalsskriven i annan kommun än Tyresö, 36 ärenden.

B2.12 Beslut efter samråd med rektor, att ta emot

Elev i skolbarnomsrog och som är mantalsskriven i annan kommun än Tyresö. 6 ärenden.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

----------------------------

§81 Information

 1. Skrivelse från Kommunala Handikapprådet, Dnr 2006/BUN073-043, samt tjänsteskrivelse i ärendet.

 2. Information från förvaltningschefen.

- Kerstin Hedén informerar om tillsättning av rektor vid Nyboda skola. Jan Bideke kommer från 1 januari att vara rektor för både Nyboda skola och Forellskolan.

- Ann-Katrine Lundkvist rektor för Tyresö skola, går i pension. Ny rektor från 19 mars blir Lena Jansson.

- Mona Nyberg, rektor Krusboda skola kommer att vara tjänstledig under sex månader för att arbeta vid svenska skolan i Beijing Kina.

- Skolverket kommer att genomföra en utbildningsisnpektion i Tyresö kommun under våren 2007.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------

§82 Licensiering

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

Sophia Bergqvist ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Sophia Bergqvist, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Sophia Bergqvist, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) hänvisar till sina reservationer § 71.

--------------------------