Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-04-18

Sammanträde 2007-04-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Paragrafer kallelse.pdf (112 kb)

27 Ekonomisk uppföljning till och med april månad

30 Ansökan om att överta driften av förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan från M3P Förskolor AB

31 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

35 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare – eget barn

38 Rapport om delegationsbeslut

41 Ansökan om tillstånd som endkild dagbarnvårdare – eget barn

42 Ansökan om tillstånd som endkild dagbarnvårdare – eget bar

Mötesinformation

 

§27 Ekonomisk uppföljning till och med mars månad

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Den ekonomiska uppföljningen till och med mars månad noteras.

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin till och med mars 2007 redovisas.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera uppföljningen.

Bilagor:

Bilaga 1 hela nämnden

Bilaga 2 resultatenheterna

---------------------------------

§28 Utredning om svenska som andraspråk (SvA)

Dnr 2007/BUN 190 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog redan under 2003 till förvaltningen att utarbeta mål och riktlinjer för undervisning i svenska som andraspråk. Förvaltningen har därefter gjort en översyn av hela mottagandet och undervisningen av nyanlända elever med annat modersmål än svenska samt organisationen för svenska som andra språk (SvA). Sammanfattning av rapporten ”Från tamburen till salen” redovisas i bilaga 2. Tjänsteskrivelse redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att anta förslaget till avveckling av mottagningsklassen på Nyboda skola till förmån för direktintegrering enligt den modell som beskrivs i utredningen och som redan påbörjats på Bergfotens skola.

- att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att organisera undervisningen i svenska som andraspråk.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Sammanfattning av rapporten ”Från tamburen till salen”

----------------------------------

§29 Driften av förskolan i Skälsätra

Dnr 2007/BUN 026 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Inspira förskolor och skolor AB beviljas tillstånd att driva förskolan i Skälsätra.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i särskild ordning komma överens med anordnaren om att ingå i Skolportalen för val av förskola samt lägsta antal barn i verksamheten.

Särskilda yttranden och ersättaryttranden

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till sitt särskilda yttrande som redovisas i protokoll från beredningsgruppen (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska bygga en ny förskola i Skälsätra. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2006 att förskolan ska drivas i enskild regi. Nämnden beslutade i februari att utse Mats Fält (m), Patric Rylander (kd) och Marita Bertilsson (s) för att förbereda ärendet om vem som får ansvar för att driva verksamheten vid förskolan. Protokoll med gruppens förslag till beslut redovisas i bilaga 1.

För att underlätta för våra brukare föreslår förvaltningen att Inspira förskolor och skolor AB redan från början ingår i Skolportalen för val av skola. Ett lägsta antal barn i verksamheten bör också fastställas. (Bilaga 2).

Förhandling enligt MBL § 38 har genomförts.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att ge tillstånd till Inspira förskolor och skolor AB att driva förskolan i Skälsätra

- att ge förvaltningen i uppdrag att i särskild ordning komma överens med anordnaren om att ingå i Skolportalen för val av förskola samt lägsta antal barn i verksamheten

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar att ansökan skall avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

 1. Beredningsgruppens protokoll med bilagor

 2. Tjänsteskrivelse

 3. Ersättaryttrande (v)

 4. Ersättaryttrande (mp)

----------------------------------

§30 Ansökan om att överta driften av förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan från M3P Förskolor AB

Dnr 2007/BUN 025 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. M3P Förskolor AB ges tillstånd att genom avknoppning överta driften av förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i särskild ordning komma överens med anordnaren om att att ingå i Skolportalen för val av förskola samt om lägsta antalet barn i verksamheten

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) inkommer med skriftlig reservation (bilaga).

Ersättaryttranden

Marita Bertilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning

Nuvarande förskolerektor har inkommit med en ansökan om att genom avknoppning överta driften av förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan i Trollbäcksområdet, bilaga 1. Förskolorna har en väl fungerande verksamhet. Den planerade enskilda verksamheten överensstämmer med kommunens gällande ”Riktlinjer för enskilt drivna förskolor”.

Tjänsteskrivelse från förvaltningen redovisas i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att ta till vara initiativ från de som arbetar inom den kommunala barnomsorgen. Förslaget att knoppa av de tre förskolorna i Trollbäcken kan ge verksamheten nya möjligheter. För både föräldrar och anställda uppstår ett nytt alternativ - samtidigt som villkoren i grunden förblir desamma - både vad gäller regelverk och ekonomi. Makten sprids genom större valfrihet och att avståndet mellan de ansvariga och familjerna blir kortare. Allt talar för att verksamheten kommer att bli minst lika bra och uppskattad som tidigare. Majoriteten ser inga skäl till att bromsa denna utveckling.

Förslag till beslut

- att ge M3P Förskolor AB tillstånd att genom avknoppning överta driften av förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan

- att ge förvaltningen i uppdrag att i särskild ordning komma överens med anordnaren om att att ingå i Skolportalen för val av förskola samt om lägsta antalet barn i verksamheten.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar avslag till ansökan.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att om de haft rösträtt hade de yrkat avslag på ansökan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet mot ordföradeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs

- den som bifaller ordförandeförslaget röstar – ja

- den som bifaller avslagsyrkandet röstar – nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster. Nämnden har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

 1. Ansökan

 2. Tjänsteskrivelse

 3. Regler för avknoppning

 4. Särskilt yttrande (s)

 5. Ersättaryttrande (v)

 6. Ersättaryttrande (mp)

---------------------------

§31 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2007/BUN 123 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för Eva Blomqvist beviljas under förutsättning att f-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ersättaryttrande.

Inger Gemiciglu (v) inkommer med ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

Eva Blomqvist ansöker om tillstånd som enskild dagbarnvårdare. Eva är utbildad barnskötare. Eva bor med sin familj i en villa med inhägnad plan tomt på Lintorpsvägen i Lindalen. Hon har varit verksam som kommunal dagbarnvårdare i Tyresö sedan 1987, tillhör nu Lindalsgruppen.

Eva får mycket goda referenser från rektor. Hon har bra förhållningssätt mot barn, föräldrar och i arbetslaget. Hon är drivande och har fungerat bra som dagbarnvårdare. Eva får bra omdöme i föräldraenkäter.

Övrig förskoleverksamhet i området, önskad start och samarbete

I området finns flera förskolor och en enskild dagbarnvårdare. Eva har upparbetat samarbete den enskilda dagbarnvårdaren, både vad gäller verksamhet och vikarielösning. Eva önskar starta våren/sommaren 2007.

Verksamhetens innehåll och inriktning

Eva har en genomtänkt idé med sin verksamhet. Hon vill att barnen ska känna självkänsla och självförtroende. Hon vill ge barnen en bra värdegrund där alla människor har lika värde oavsett kön, ålder, nationalitet och kultur. Hon vill att barnen ska känna trygghet och få utvecklas individuellt. Trygga och harmoniska barn ger även trygghet för föräldrarna.

Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister

Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har lämnats till förvaltningen.

Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för Eva Blomqvist, under förutsättning att f-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Bilaga:

 1. Ansökan

 2. Ersättaryttrande (mp)

 3. Ersättaryttrande (v)

---------------------------

§36 Ansökan från enskild dagbarnvårdare om att anställa en medarbetare

Dnr 2007/BUN 101 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet återremitteras för komplettering.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Lena Berntzon är verksam som enskild dagbarnvårdare sedan augusti 2004. Lena är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat som kommunal dagbarnvårdare. Familjen bor i en radhusliknande lägenhet i Öringe. Lägenheten är barnanpassad och barnen får vistas i stora delar av lägenheten. På baksidan har de en inhägnad liten uteplats och i området finns flera lekplatser samt en gemensamhetslokal som familjedaghemmet kan använda. Lena Berntzon ansöker nu om att utöka verksamheten genom att anställa sin man.

Med hänsyn till att verksamheten bedrivs i en bostad bör tillståndet kompletteras med en gräns för antalet barn.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja ansökan

- att Lena Berntzons familjedaghem skall ha maximalt 15 platser

Bilagor

 1. Ansökan
 2. Tjänsteskrivelse

§37 Ansökan om verksamhetsbidrag

Dnr 2007/BUN 125 053

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beviljar Tyresö grundskolors föräldraförening ett verksamhetsbidrag för 2007 på 750 kronor.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

TGFF (Tyresö grundskolors föräldraförening) är en ideell förening för föräldraföreningar i Tyresös kommunala grundskolor.

Syftet med föreningen är att samordna föräldraföreningarna i Tyresös kommunala grundskolor, samt att verka för en bättre grundskola i Tyresö. I första hand ägnar sig föreningen åt generella frågor som
är av intresse för alla eller merparten av Tyresös grundskolor.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

TGFF ansöker om ett verksamhetsbidrag för 2007 på 750 kronor.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att bevilja verksamhetsbidrag på 750 kronor till Tyresö grundskolors föräldraförening för 2007.

§39 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar delegationsbesluten.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 11 ärenden.

Eva Brandt Bäckström B 2 12 Anpassad studiegång, 1 ärende.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera delegationsbesluten.


Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

 1. Rapport om arbete mot mobbning, Dnr 2007/BUN 191-620

 2. Skrivelse från förskollärare, Dnr 2007/BUN 168-716

 3. Muntlig information från Margot Valegård och Ulrica Andersson till nämnden om IUP (Individuell utvecklingsplan).

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera informationen.

§40 Bomanska skolfonden

Dnr 2007/BUN 194 046

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden utser Göran Frisk (m), Patric Rylander (kd) och Ingela Carlsson (s) till att utse mottagare av stipendiet.

Ärendebeskrivning

Bomanska skolfonden har tillkommit genom en donation i testamente, från april 1825, av viktualiehandlaren Eric Boman Ericson.

Avkastningen på fondens värde kan användas till belöningar åt de barn som visa mästa flit och bästa framsteg.

Avkastningen på fondens värde har de senaste åren uppgått till mellan 2 och 3 tusen kronor och delas ut som stipendium till en till tre elever, mantalsskrivna i kommunen, i avgångsklass från det obligatoriska skolväsendet i kommunen.

Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet med motivering, senast den 15 maj.

Mottagare av stipendiet utses av en grupp politiker bestående av två ledamöter från majoriteten ocn en från oppositionen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att utse (två från majoriteten och en från oppositionen) till att utse mottagare av stipendiet.

§42 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för OM beviljas, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin reservation § 6, 2007.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

Inger Gemiciglu (v) inkommer med ersättaryttrande.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ärendebeskrivning

OM ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för OM, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga

 1. Ansökan

 2. Ersättaryttrande (v), gemensamt för §§ 32-35 samt 41-42

 3. Ersättaryttrande (mp), gemensamt för §§ 32-35 samt 41-42


Dnr 2007/BUN 035 716

Skrivelse angående förskolan Rödkinda

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden noterar inkommen skrvielse.

 2. Nämnden godkänner förvaltningens handläggning.

Ärendebeskrivning

Gösta Lind har skickat in en skrivelse angående förutsättningarna för att driva förskolan. Förvaltningen redovisar i bilaga ärendets handläggning.

Bilagor

 1. Skrivelse från Gösta Lind

 2. Förvaltningens redovisning