Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-10-17

Sammanträde 2007-10-17

Datum
Klockan
Plats

74 Ekonomisk uppföljning till och med september

76 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare – eget barn

80 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

82 Rapport om uppföljning av tillsyn förskolan Karlavagnen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§74 Ekonomisk uppföljning till och med september

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Paragrafen utgår. Handlingarna tillställs nämndens ledamöter så snart som möjligt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ärendebeskrivning

Handlingarna är vid nämndens sammanträde inte färdigställda.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

§75 Årets medarbetare

Dnr 2007/BUN 508 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att utse Mats Fält (m), Nomi Lind (fp) och Peder Simonsson (s).

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Stipendiet inrättades av nämnden år 2000. Nämnden beslutade i februari 2004 att stipendiets storlek är 20.000 kronor.

Syfte

Stipendiets syfte är att uppmärksamma personal eller enheter som enskilt eller gemensamt gjort särskilt goda insatser.

Det finns olika sätt att uppmärksamma goda insatser som personalen gör i verksamheten. Detta görs t.ex. genom att personen får nya uppdrag, utökat ansvar och högre lön. Grundtanken med stipendierna är att göra detta på ytterligare ett sätt som ger möjlighet att ge ökad uppmärksamhet åt speciella insatser.

Exempel på detta kan vara:

- Ett bra arbetssätt eller metod

- Ett gott exempel

- Ett bra teamwork

- Att man uppnått mål

- Att man vänt en trend

- Bra arbetsmiljö

- Att man gjort hälsobefrämjande åtgärder

Nominering

Nomineringsrätten är obegränsad. Nomineringen skall vara utförligt motiverad. Nominerade kan vara verksamma inom såväl kommunal som enskild verksamhet inom Tyresö kommun.

Utlysning

Information om stipendiet skickas till samtliga enheter där det anslås samt annonseras i Mitt i Tyresö.

Utdelning

Priserna delas ut i december månad.

Pristagarna väljs ut av en kommitté bestående av två representanter från majoriteten och en representant från oppositionen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att utse Mats Fält (m), Nomi Lind (fp) och Peder Simonsson (s).

§76 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare – eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för TH, under förutsättning att

- avtal med bolag inlämnas

- att utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

MarieÅkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Inger Gemicioglu (v) hade om hon haft rösträtt yrkat avslag på § 76-80 ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare- eget barn. Hänvisar till tidigare yttrande Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde 2007-06-13 § 52 bilagda yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

TH ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Beslutsgång

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Titti Hammarlund, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga: Ansökan

§80 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för FJ, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Inger Gemicioglu (v) hade om hon haft rösträtt yrkat avslag på § 76-80 ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare- eget barn. Hänvisar till tidigare yttrande Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde 2007-06-13 § 52 bilagda yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

FJ ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Beslutsgång

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för FJ, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga: Ansökan

§81 Sammanträdesplan 2008

Dnr 2007/BUN 516 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

_____________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden:

Onsdagen den 20 februari

Onsdagen den 19 mars

Onsdagen den 23 april

Onsdagen den 4 juni

Onsdagen den 17 september

Onsdagen den 22 oktober

Onsdagen den 19 november

Onsdagen den 17 december

Sammanträdena börjar 18.30

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

§82 Rapport om uppföljning av tillsyn förskolan Karlavagnen

Dnr 2007/BUN 223 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna granskningen vid förskolan Karlavagnen samt att

- förvaltningen senast vid nämndens sammanträde den 19 mars 2008 till nämnden redovisar hur förskolan Karlavagnen åtgärdat de brister som rapporterats i tjänsteskrivelsen § 82, bilaga 1.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i juni lämnades en rapport om tillsyn av förskolan Karlavagnen. Tillsynen hade genomförts med anledning av skrivelse från personalen. Förvaltningen fick i uppdrag att till nämnden i oktober redovisa en uppföljning av tillsynen. Uppföljningen redovisas i bilagor.

Beslutsgång

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att godkänna granskningen vid förskolan Karlavagnen.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson för (s)-gruppen har följande tilläggsyrkande: att förvaltningen senast vid nämndens sammanträde den 19 mars 2008 till nämnden redovisar hur förskolan Karlavagnen åtgärdat de brister som rapporterats i tjänsteskrivelsen § 82, bilaga 1.

Nämnden bifaller yrkandet.

Bilaga

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Tillsyn

 3. Sammanställning av svar på frågeställningar till personalen

§83 Prognos förskoleplatser

Dnr 2007/BUN 119 711

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera förvaltningens prognos samt

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan om den

befintliga överkapaciteten kvarstår i centrumområdet vid mättillfället i mars 2008.

Beskrivning av ärendet

Två gånger per år uppdateras prognosen för efterfrågan och tillgång på förskoleplatser i kommunen. Detta sker per den 15/3 och 15/10. Underlaget till dessa prognoser hämtas generellt från:

 • Kommunens folkbokföringsprognos
 • Antal inskrivna barn 15/3 respektive 15/10

Specifikt för denna prognos har även följande kriterier beaktats:

 • Totalt antal barn folkbokförda i kommunen 15/10 2007 och 15/3 2008 (uppgifter hämtade från kommunens fastighetsregister)
 • Beläggningsgranden i prognosen är baserad på drygt 92 procent av det totala antalet barn i kommunen i åldern 1-5 år.

Beslutsgång

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera förvaltningens prognos samt

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan om den

befintliga överkapaciteten kvarstår i centrumområdet vid mättillfället i mars 2008.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelser

 2. Förteckning över enheterna

 3. Prognos

§84 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B 2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 910 ärenden.

B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 6 ärenden.

B3.1 Mottagande i särskolan, 2 ärende.

Margot Valegård B2.12 Anpassad studiegång inom skolan, 1 ärende.

IngMarie Lindgren B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln, 52 ärenden

Beslutsgång

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§85 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Information

- Nämnden beslutar att notera informationen.

_____________________________________________________________

 1. Information om Skoldatateket vid Nyboda skola.

 2. Presentation av Breviks skola och förskola.

 3. Tyresö skola om profilering av verksamheten. Dnr 2007/BUN 514-610

 4. Rapport om genomförda allronder i verksamheten. Dnr 2007/BUN515-026

 5. Förvaltningens organisation, Birgitta Wigren informerar efter avslutat möte de i nämnden som inte tidigare erhållit informationen.

 6. Information om Skolverket och Barn- och elevombudsmannens beslut i elevärende.

Beslutsgång

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.