Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-12-17

Sammanträde 2007-12-17

Datum
Klockan
Plats

94 Uppföljning av ekonomin till och med november

Dnr 2007/BUN 151 042

Förslag till beslut
1. Nämnden belutar att notera uppföljningen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och november 2007 redovisas i bilaga.

(Bilaga översändes med e-post så snart den är färdigställd)

95 Budget 2008

Dnr 2007/BUN 633 041

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för år 2008, enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november om kommunens budget för 2008 och fastställde då nämndens budgetram. Nämndens nettobudget för 2008 är 755,3 miljoner och har ökat med 43.7 miljoner eller 6,1 procent.

I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen och avdelningschefen för ekonomi redovisas hur detaljbudgeten har framräknats.

Ordförandeutlåtande

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Budget

96 Yttrande kring motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Dnr 2007/BUN 562 001

Förslag till beslut

Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande och ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att motionen inte tillstyrks, mot bakgrund av att det ingår i förvaltningens uppdrag att verka för barn och unga. Det finns en statlig barnombudsman, som tillsammans med Skolverket, sköter tillsynen av kommunernas agerande mot barn och unga och det skulle vara tveksamt om lämpligheten i att en kommunal tjänsteman skulle agera mot den egna kommunen.
Ordförandeutlåtande
Jag ansluter mig till förvaltningens yttrande över motionen. En stor del av förvaltningens arbete handlar just om att försäkra våra barn och unga om de rättigheter som de har enligt lagar och regler. Staten utövar också tillsyn över verksamheten. En barnombudsman kan bidra till en positiv utveckling men bör då ha en oberoende ställning. Det blir underligt om en kommunalt finansierad ombudsman agerar mot den egna kommunen i skilda frågor.

Det är en viktig uppgift att öka de ungas inflytande över den verksamhet där de finns. Detta inflytande bör dock vara direkt och gäller i första hand de beslut som hela tiden fattas inom skola och förskola. När vi undersöker vilka frågor som t ex eleverna i våra skolor vill kunna påverka så är det för det mesta dessa som prioriteras.

Motionen bör avslås.

Bilagor
1. Tjänstutlåtande
2. Motionen

97 Delegationsordning från 1 januari 2008

Dnr 2007/BUN 056-002

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras. Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden. I förslaget till delegationsordning har även ärenden som tjänstemän (t ex rektor) skall ta verkställighetsbeslut i förts in i delegationsordning för tydlighetens skull. Besluten som tas på delegation skall redovisas till nämnden, från den 1 januari skall delegat varje månad även lämna rapport om beslut ej fattats.

Bilaga:
1. Förslag till delegationsordning
2. Blankett för rapportering av delegationsbeslut

100 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Jeanette Eveborn, under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Eveborn ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga: Ansökan

101 Rapport för intern kontroll, ekonomi, inom barn- och utbildningsförvaltningen 2007

Dnr 2007/BUN 089 007

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll ekonomi och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.
2. Nämnden beslutar att i februari 2008 fastställa inriktningen på 2008 års interna kontroll av den ekonomiska förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-11-15 § 63 att fastställa reglemente för intern kontroll inom barn- och utbildningsförvaltningen. I enlighet med reglementet skall nämnden anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2007 fastställdes av nämnden i februari 2007.

Förvaltningen har under hösten genomfört granskningen enligt handlinsplanen. En sammanställning över granskningen redovisas i bilaga tillsammans med fastställd plan.

Ett mindre antal leverantörsfakturor har granskats genom stickprov i kommunens elektroniska system för information och fakturahantering (IoF). Två enheter har granskats avseende handkassor och kontanta medel. En ekonom har besökt verksamheten och samtalat med ansvarig chef. Se bilagor. Ett särskilt nämndbeslut finns sedan tidigare som reglerar fritidsgårdarnas caféverksamhet och reseklubbar. Regler för förskoleverksamhet och efterlevnad av kontrakterade tider för barnens vistelse på förskolan har kontrollerats genom stickprov. Ett antal förskolor och föräldrar har valts ut och kontaktats per telefon av placeringsassistenterna. Se bilagor.

Följande brister konstaterades:

Leverantörsfakturor saknar i många fall beställarkoder. Upplysande text på leverantörsfakturorna saknas ofta vilket gör att det kan vara svårt att utläsa vad beställningen avsett. Rutiner för kontanthantering bör ses över.

Konstaterade brister skall åtgärdas.

I övrigt framkom inga brister.

Bilagor:
1. Plan för interna kontroll
2. Sammanställd rapport för intern kontroll, ekonomi.
3. Sammanställning, kontanthantering, Bergfotens fritidsgård
4. Sammanställning, kontanthantering, Strandskolan
5. Intern kontroll barnens närvarotid

102 Information

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet
1. Ann Charlotte Strand informerar om Genusprojektet.
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (53 kb)
Mötesinformation

 

§94 Uppföljning av ekonomin till och med november

Dnr 2007/BUN 151 042

Nämndens beslut

- Nämnden belutar att notera uppföljningen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och november 2007 redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

1. Nämnden belutar att notera uppföljningen.

Bilaga

1. Uppföljning till och med november

2. Resultatenheterna till och med november

§95 Budget 2008

Dnr 2007/BUN 633 041

Nämndens beslut

1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för år 2008, enligt bilaga 2.

2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att

- utreda nya regler för dagbarnvårdarpengen.

- lägga fram ett förslag till hur kunskapsarbetet skall drivas vidare.

- lägga fram ett förslag till hur trygghetsarbetet skall bedrivas under mandatperioden.

- genomföra en informationsinsats kring möjligheterna till avknoppning av kommunal verksamhet.

- se över hur kommunen hanterar fristående verksamhet.

- under vintern 2008 redovisa till nämnden hur den extra miljonen till fritidsgårdsverksamheten kommer att användas.

- genomföra en informationssatsning inom grundskolan om de ideologier som orsakat 1900-talets stora katastrofer.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande och hänvisar till sitt budgetförslag och reservation i fullmäktige.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till respektive partis budgetförslag i fullmäktige.

Protokollsnotering

Ledamöterna från socialdemokraterna deltog inte i beslutet. Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkerdotter (mp) hade vid rösträtt inte deltagit i beslutet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november om kommunens budget för 2008 och fastställde då nämndens budgetram. Nämndens nettobudget för 2008 är 755,3 miljoner och har ökat med 43,7 miljoner eller 6,1 procent.

I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen och avdelningschefen för ekonomi, redovisas hur detaljbudgeten har framräknats.

Ordförandeutlåtande

Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2008 innehåller en rejäl höjning av anslaget till grundskolan. Det är en satsning som verkligen kommer att märkas ute i verksamheten - med tonvikt på de lägre årskurserna. Hela kostnaden för Tyresö kommuns medverkan i lärarlyftet finansieras med nya resurser.

Efter årsskiftet tillkommer nya förskoleplatser i Skälsätra och på Breviks skola och förskola.

Tyresö fortsätter att tillämpa det fastställda regelverket för bidrag till vård av eget barn, i avvaktan de kommande reglerna för kommunala vårdnadsbidrag. Vi vill stärka familjernas valfrihet och kommer att överväga en utveckling av vårt eget alternativ samtidigt som de nya reglerna börjar tillämpas i vår kommun.

Dagbarnvårdarna kommer även 2008 att kompenseras för den orättvisa fördelning av statsbidragen som den tidigare regeringens regler medförde under 2006. Vi vill värna detta alternativ.

Nya regler för dagbarnvårdarpengen skall utredas. Ett system som mer liknar förskolans skulle kunna vara ett bättre alternativ. Under detta arbete skall samråd ske med de berörda inom verksamheten.

Majoriteten slår vakt om den öppna förskolan.

En utvärdering av organisationen för elevhälsa pågår och kommer att redovisas för nämnden under vintern 2008.

Särvux plats i den kommunala organisationen ses över. Mycket talar för att en annan lösning än den nuvarande skulle vara mer praktisk och logisk.

Arbetet med att höja betygsnivåerna, att ge eleverna bättre kunskaper, fortsätter. Det innebär en fortsatt fokusering på kunskapsmålen och ett utvecklat samarbete mellan kommunens skolor. Vi fortsätter samarbetet med andra kommuner vad gäller utvärdering och kvalitetskontroll inom ramen för Våga Visa-projektet. Vårt mål är att skapa en skola där alla får samma chans att förverkliga sina möjligheter. De hittills gjorda insatserna för att höja kunskapsnivån i kommunens skolor har redovisats för nämnden. Förvaltningen får i uppdrag att lägga fram ett förslag till hur kunskapsarbetet skall drivas vidare.

Tryggheten förblir en prioriterad fråga. Den är en grundläggande förutsättning för att våra elever skall kunna lyckas i skolan. Under nästa år kommer vi från nämndens sida att ta mer aktiv del i detta arbete. Förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag till nytt upplägg för detta viktiga arbete. En mindre grupp politiker kommer att träffa elever, föräldrar och olika grupper inom verksamheten för att få ökad kunskap om situationen och bättre underlag för nämndens beslut.

Arbetet med att skapa fler alternativ inom förskola och skola fortsätter, både inom den kommunala verksamheten och genom ett större inslag av verksamhet driven av andra huvudmän.

Vår personal har de kunskaper som krävs för att framgångsrikt driva verksamhet i egen regi. Förvaltningen skall ha en positiv attityd till avknoppning och skall kunna ställa upp med ett visst stöd i samband med att sådana projekt förverkligas. En särskild satsning på information om möjligheterna till avknoppning av kommunal verksamhet skall genomföras.

Förvaltningen har i uppdrag att se över hur kommunen hanterar fristående verksamhet. Ett ärende om detta kommer att föreläggas nämnden under första halvåret 2008. Det är viktigt att villkoren är rättvisa - oavsett huvudmannaskap.

Det extra miljon som satsats på fritidsgårdsverksamheten under år 2008 kommer bland annat att ge ökad medverkan från föreningslivet. Hur de nya resurserna kommer att användas redovisas för nämnden under vintern 2008.

Vi har ett mycket bra samarbete med socialförvaltningen. Detta samarbete handlar främst om att gemensamt utveckla kommunens möjligheter att ge tidiga stödinsatser. Ett långsiktigt arbete med att utveckla och fördjupa samarbetet har inletts där även utvecklingsförvaltningen och GAN-nämnden ingår.

En särskild satsning på information om de ideologier som orsakat 1900-talets stora katastrofer, kommunismen och nazismen, skall genomföras inom grundskolan, gärna i samverkan med Forum för Levande Historia.

Liksom inom all annan verksamhet som kommunen ansvarar för bör miljöfrågorna uppmärksammas och de möjligheter som finns till aktiva positiva insatser tas till vara, både i den dagliga verksamheten och när nya enheter planeras.

Förslag till beslut

3. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för år 2008, enligt bilaga 2.

4. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att

- utreda nya regler för dagbarnvårdarpengen

- lägga fram ett förslag till hur kunskapsarbetet skall drivas vidare

- lägga fram ett förslag till hur trygghetsarbetet skall bedrivas under mandatperioden

- genomföra en informationsinsats kring möjligheterna till avknoppning av kommunal verksamhet

- se över hur kommunen hanterar fristående verksamhet

- under vintern 2008 redovisa till nämnden hur den extra miljonen till fritidsgårdsverksamheten kommer att användas

- genomföra en informationssatsning inom grundskolan om de ideologier som orsakat 1900-talets stora katastrofer

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar att förslaget till beslut i att-sats 2 bordläggs till nämndens nästa sammanträde. Om yrkandet avslås deltar (s)-gruppen inte i beslutet om att-sats 2.

Beslutsgång

Nämnden tar först ställning till att-sats 1 och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Därefter tar nämnden ställning till Marita Bertilssons yrkande om bordläggning av att-sats 2 och ordföranden finner att yrkandet avslagits.

Därefter tar nämnden ställning till att-sats 2 och ordföranden finner att nämnden besluat enligt förslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Budget

§96 Yttrande kring motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Dnr 2007/BUN 562 001

Nämndens beslut

Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande och ordförandeutlåtandet.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att motionen inte tillstyrks, mot bakgrund av att det ingår i förvaltningens uppdrag att verka för barn och unga. Det finns en statlig barnombudsman, som tillsammans med Skolverket, sköter tillsynen av kommunernas agerande mot barn och unga och det skulle vara tveksamt om lämpligheten i att en kommunal tjänsteman skulle agera mot den egna kommunen.

Ordförandeutlåtande

Jag ansluter mig till förvaltningens yttrande över motionen. En stor del av förvaltningens arbete handlar just om att försäkra våra barn och unga om de rättigheter som de har enligt lagar och regler. Staten utövar också tillsyn över verksamheten. En barnombudsman kan bidra till en positiv utveckling men bör då ha en oberoende ställning. Det blir underligt om en kommunalt finansierad ombudsman agerar mot den egna kommunen i skilda frågor.

Det är en viktig uppgift att öka de ungas inflytande över den verksamhet där de finns. Detta inflytande bör dock vara direkt och gäller i första hand de beslut som hela tiden fattas inom skola och förskola. När vi undersöker vilka frågor som t ex eleverna i våra skolor vill kunna påverka så är det för det mesta dessa som prioriteras.

Motionen bör avslås.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande och ordförandeutlåtandet.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar att motionen skall bifallas.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att de yrkat bifall till motionen vid rösträtt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandet till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänstutlåtande

2. Motionen

§97 Delegationsordning från 1 januari 2008

Dnr 2007/BUN 056-002

Nämndens beslut

Nämnden beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga 1.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.

I förslaget till delegationsordning har även ärenden som tjänstemän (t ex rektor) skall ta verkställighetsbeslut i förts in i delegationsordning för tydlighetens skull.

Besluten som tas på delegation skall redovisas till nämnden, från den 1 januari skall delegat varje månad även lämna rapport om beslut ej fattats.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga:

1. Förslag till delegationsordning

2. Blankett för rapportering av delegationsbeslut

§100 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för J E, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation § 76.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

J E ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Jeanette Eveborn under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga: Ansökan

§101 Rapport för intern kontroll, ekonomi, inom barn- och utbildningsförvaltningen 2007

Dnr 2007/BUN 089 007

Nämndens beslut

1. Nämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll, ekonomi, och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.

2. Nämnden beslutar att i februari 2008 fastställa inriktningen på 2008 års interna kontroll av den ekonomiska förvaltningen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-11-15 § 63 att fastställa reglemente för intern kontroll inom barn- och utbildningsförvaltningen. I enlighet med reglementet skall nämnden anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2007 fastställdes av nämnden i februari 2007.

Förvaltningen har under hösten genomfört granskningen enligt handlinsplanen. En sammanställning över granskningen redovisas i bilaga tillsammans med fastställd plan.

  • Ett mindre antal leverantörsfakturor har granskats genom stickprov i kommunens elektroniska system för information och fakturahantering (IoF).
  • Två enheter har granskats avseende handkassor och kontanta medel. En ekonom har besökt verksamheten och samtalat med ansvarig chef. Se bilagor. Ett särskilt nämndbeslut finns sedan tidigare som reglerar fritidsgårdarnas caféverksamhet och reseklubbar.
  • Regler för förskoleverksamhet och efterlevnad av kontrakterade tider för barnens vistelse på förskolan har kontrollerats genom stickprov. Ett antal förskolor och föräldrar har valts ut och kontaktats per telefon av placeringsassistenterna. Se bilagor.

Följande brister konstaterades:

  • Leverantörsfakturor saknar i många fall beställarkoder. Upplysande text på leverantörsfakturorna saknas ofta vilket gör att det kan vara svårt att utläsa vad beställningen avsett.
  • Rutiner för kontanthantering bör ses över.

Konstaterade brister skall åtgärdas.

I övrigt framkom inga brister.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll, ekonomi, och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.

2. Nämnden beslutar att i februari 2008 fastställa inriktningen på 2008 års interna kontroll av den ekonomiska förvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget

Bilagor:

1. Plan för interna kontroll

2. Sammanställd rapport för intern kontroll, ekonomi.

3. Sammanställning, kontanthantering, Bergfotens fritidsgård

4. Sammanställning, kontanthantering, Strandskolan

5. Intern kontroll barnens närvarotid

§102 Information

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.

­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Ann Charlotte Strand informerar om Genusprojektet.

2. Birgitta Wigren lämnar en muntlig lägesrapport om organisationsförändringen, rekrytering av rektor till enheten Krusboda skola och förskola, Dalstugan och Dalskolan samt rekrytering av utvecklingsstrateg. Hur fritidsgårdarnas extra miljon skall användas återkommer Birgitta till i februari.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget

§103 Kontaktpolitiker

Dnr 2007/BUN 650 102

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker

Enhet 1 Hanviken, Charlotte Lundquist (m) och Marita Bertilsson (s)

Enhet 2 Forellen-Nyboda, Ingela Björkman (m) och Marie Åkesdotter (mp)

Enhet 3 Bergfoten-Njupkärr, Patrik Lundberg (m), Li Björk (m) och Marita Bertilsson (s)

Enhet 4 Fornudden-Sofieberg, Benita Axelsson (c) och Anita Gidlund (s)

Enhet 5 Kumla, Margareta Ternstedt (fp) och Ingela Carlsson (s)

Enhet 6 Stimmet, Göran Frisk (m) och Inger Gemicioglu (v)

Enhet 7 Fårdala, Christer Flodfält (m) och Jerry Svensson (s)

Enhet 8 Krusboda, Nomi Lind (fp) och Peder Simonsson (s)

Enhet 9 Strand, Matilda Lundh (m) och Anita Gidlund (s)

Enhet 10 Tyresö, Anna Jimmerfors (m) och Marita Bertilsson (s)

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade 2007-11-27 att från 1 januari utse kontaktpolitiker för förvaltningens resultatområden. Till kontaktpolitiker kan utses såväl ordinarie ledamöter som ersättare, minst två för varje resultatområde. Representanterna utses vid nämndens sammanträde i december.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker

Enhet 1 Hanviken, Charlotte Lundquist (m) och Marita Bertilsson (s)

Enhet 2 Forellen-Nyboda, Ingela Björkman (m) och Marie Åkesdotter (mp)

Enhet 3 Bergfoten-Njupkärr, Patrik Lundberg (m), Li Björk (m) och Marita Bertilsson (s)

Enhet 4 Fornudden-Sofieberg, Benita Axelsson (c) och Anita Gidlund (s)

Enhet 5 Kumla, Margareta Ternstedt (fp) och Ingela Carlsson (s)

Enhet 6 Stimmet, Göran Frisk (m) och Inger Gemicioglu (v)

Enhet 7 Fårdala, Christer Flodfält (m) och Jerry Svensson (s)

Enhet 8 Krusboda, Nomi Lind (fp) och Peder Simonsson (s)

Enhet 9 Strand, Matilda Lundh (m) och Anita Gidlund (s)

Enhet 10 Tyresö, Anna Jimmerfors (m) och Marita Bertilsson (s)

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget